اختصاصی از یارا فایل بررسی تاثیرات ادوات facts برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت ... با ... و پر سرعت .

بررسی تاثیرات ادوات facts برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت


بررسی تاثیرات ادوات facts برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت

در این فصل  تاثیرات tcsc  بر قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت بررسی می شود . در اینجا tcsc  به منظور تنظیم تقسیم بار بین دو خط انتقال موازی به کار می رود . از این رو حداکثر توان قابل انتقال از خطوط انتقال عبور می کند. بدین منظور مدل قابلیت اطمینان tcsc در سیستم انتقال توسعه داده می شود . نتایج بررسی ها نشان می دهد که استفاده ازtcsc   بهبود قابل ملاحظه ای در پایداری سیستم به وجود می آورد . این بهبود با استفاده از دو شاخص قابلیت اطمینان  به نامهای انتظار دست دادن بار (lole) وانتظار از دست دادن انرژی (loee) اندازه گیری می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد :126 صفحه

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا ... یدار از ... ید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید


... با ...


بررسی تاثیرات ادوات facts برقابلیت اطمینان سیستم های قدرت