... ... (ره)مردی بود که با ایمان و اعتقاد راسخ خود حرکتی کرد و انقل ... برای ایران رقم زد که این انقلاب واین حرکت، مانند نوری که ماه کامل در آسمان تاریک ایجاد میکند علاوه بر اینکه در سطح جهان نور افشانی کرد بلکه در تاریخ جهان هم ثبت شد ونورافشانی کرد والگویی شد برای هر حکومتی  که قصد مبارزه با استعمارگران وظالمان را دارد و از طرفی به خاطر لبیک گفتن ملّت ایران به این ... دینی و عالم ربّانی در راه احیاء سبک زندگی وحکومت داری ... ی، مدال افتخاری برای ایران وایرانی شد.
این حرکت ... ... (ره) در زمانی واقع شد که تاریکی ها ودست های شوم استعمارگران غربی بیشتراز هر زمان دیگری در کشورهای جهان بخصوص کشورهای ... ی سایه افکنده بود وآن مرد ملکوتی با انقل ... که براساس مبانی وارزشهای دینی شکل داد، دست بیگانگان واستعمارگران از ایران قطع کرد وامید آنها را ناامید وتدبیر آنها را بی اثر کرد.