امروز سالگرد بمباران مدرسه ای در بهبهان است؛ فاجعه ای که در طی آن 68 دانش آموز بی گناه جان باختند؛ در سالگرد همین اتفاق، ع ... ی از یک دانش آموز یمنی منتشر شد که هیچ واژه ای نمی تواند آن را وصف کند؛ بی گناه... معصوم... نه؛ هیچ واژه ای را نباید به کار برد...

کاش یک جزیره وجود داشت و تمام سیاستمداران خونخوار و کمپانی های سلاح سازی و فرماندهان بی احساس و... را به آنجا تبعید می ... د تا هر چه می خواهند هم را بکشند؛ اما خون دانش آموزی ریخته نمی شد؛ کودکی آسیب نمی دید و مادری داغ فرزندش را به دل نمی گذاشت...