وااای از امروز هر چی بگم که چقد بهمون خوش گذشت کم گفتم عالی بود عالی قرار بعدیمون شد واسه دو هفته دیگه که بریم شوشتر یا دزفول : ) خ ... پسرامون خیلی آقا و متشخص بودن و همجوره کمکمون ... و ع ... ای خوبی گرفتیم . " او" ... ب اینقد غُرغُر کرد که تو اینجور ُ تو اونجور انتظار داره فقط من به حرفاش گوش کنم ُ طبق میلش پیش برم اون که داره هر کاریُ پنهونی من میکنه تهشم فکر میکنه من خِنگم ُ هیچی ُ متوجه نمیشم اما من که همچی ُ صادقانه بهش میگم کلی باید حرف بشنوم ما که قرار نیست باهم ازدواج کنیم که بخوام طبق میل اون پیش برم در ضمن من نه ... ِ ام نه هرزه که تا مردی ُ ببینم بخوام با هر نگاهش یا کلامش وا برم ُ بپرم باهاش . 

دیروزم به ... م واسه کار گفتم اونم گفت تمام سعیشُ میکنه که برام کار ردیف کنه .