بازیگری و ابزارهای  سینما

پی دی اف - 31 ص

هر هنری، مصالح و محیط خاص خود را داراست: نقاش بوم و رنگهایش، مجسمه ساز گل، سنگ، آهن و قلمش و رقاص، بدن و ریتمهای صدا و موسیقی را در اختیار دارد. بازیگری در فضای نسبتاً کوچکی به عنوان یک آیین تزکیه کننده آغاز شد، درست مثل نمایش شکار روزانه افراد قبیله که دور آتش جمع می شدند.

... - 3300 تومان
>