در این بخش 4 مجموعه ی حکاکی شامل 99 تصویر، از نقاش، چاپگر و حکاک بزرگ قرن پانزدهم و شانزدهم اهل آلمان، آلبرشت دورر را برای ... قرار داده ایم.

تصاویر با کیفیت خوب بوده و دارای اطلاعاتی از قبیل نام هر اثر می باشد. سال خلق مجموعه ها نیز مشخص است.

برای اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

... - 5000 تومان
>