قیمت امتیاز به روز محاسبه میگردد املاک ایران زمین در نظر دارد قیمتها را با توجه به شرایط ... یداران مناسب ترین

و استعلامات به روز را از تعاونی ها گرفته و به ... یدارن عزیز اراعه نماید

در حال حاضر بعضی از امتیاز ها از 13 میلیون شروع شده و به 23 میلیون تومان نیز میرسد با توجه به اینکه تعاونی

آماد و پشتیبانی و تعاونی لشگر 10 و تعاونی هوافضا در تعاونی ها قابل انتقال است قیمتها از تعاونی های دیگر

بیشتر لحاظ میشود.