اختصاصی از رزفایل بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی ... با ... و پر سرعت .

بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی


بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی

با ... ید از سایت یک کد تخفیف برای ... یدهای دیگر خود از سایت ما دریافت کنید

کد تخفیف بلافاصله بعد از ... ید برای شما ارسال می گردد

قسمتی از متن

تعداد صفحات : 86صفحه

فرمت فایل : wordورد

 فهرست مطالب
عنوان     شماره صفحه
چکیده:    11

فصل اول : کلیات
1-1. مقدمه    13
1-2. بیان مسئله اهمیت ضرورت تحقیق    13
1-3. اه ... تحقیق    14
1-4. روش مطالعه در تاقدیس کوه موند    14
1-5. موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی به تاقدیس موند    14
1-5-1. وضعیت آب وهوایی    16
1-5-2. وضعیت اقتصادی منطقه    16
1-6. مطالعات پیشین    17
زمین شناسی ساختمانی منطقه،    18

فصل دوم : وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه زاگرس و ناحیه مورد مطالعه
2-1. جایگاه زمین شناسی وزمین ساختی زاگرس    20
2-2پهنه اصلی رسوبی- ساختاری ایران    21
2-3  تقسیم بندی های مختلف زاگرس    24
2-4زی ... هنه های زاگرس، آقانباتی1383    25
2-4-1.-زی ... هنه راندگیها(thrust zone)    25
2-5 .زیر پهنه های زاگرس چین خورده    27
2-6پس خشکی بندر عباس    29
2-7گسل های مهم زاگرس    30
2-8 راندگی اصلی زاگرس    30
2-9. نقش پی سنگ در چین خوردگی زاگرس    33
2-10 .بلوک های پی سنگی    34
2-11. شکل تاقدیس های زاگرس    34
2-12 .  نقش دیاپیرسم در پیدایش ذخایرهیدروکربوری:    34
2-12-1. نقش دیاپیریسم برسنگ منشا    35
2-12-2 . نقش دیاپیریسم برسنگ مخزن    35
2-12-3. نقش دیاپیریسم ب ... وش سنگها    36
2-12-4.  نقش دیاپیریسم در شکل گیری نفتگیرها    36
2-13 .وضعیت چینه شناسی کوه موند    36
2-14 تاقدیس کوه موند به عنوان یک تله هیدرو کربوری    41
فصل سوم : بررسی خطواره ها وش ... تگی ها در ساختمان کوه موند با استفاده ازتصاویر ... ای وتکنیک های سنجش از دور
3-1 .کاربرد سنجش از دور در علم زمین شناسی    43
3- 2.کاربرد سنجش از دور در اکتشاف نفت    44
3-3.کاربرد سنجش ازدور دراکتشاف نفت    44
3-3-1.نقشه برداری ساختمانی    44
3-3-2.اکتشاف  تراوشهای قدیمی هیدروکربن بااستفاده از سنجش ازدور    45
3-3-3.سنجش از دور ژئوبوتانی ونقشه برداری لکه های نفتی برای اکتشاف نفت    45
3-4. بررسی خطواره ها    45
3-5.داده های مورد استفاده    46
3-5-1.تصویر etm    46
3-5-2. مدل رقومی ارتفاعی    47
3-5-3 .پردازش داده ها    49
3-5-6.تصحیحات هندسی ومکان مرجع نمودن تصاویر    49
3-5-7.افزایش دید بصری بر تصاویر چند ب ...     49
3-5-8 .نمایش وبارزسازی تصویر    53
3-5-8-1.بهبود کنتراست تصاویر    53
3-5-8-2.بارزسازی مکانی    56
3-6 است ... اج اطلاعات    62

فصل چهارم : بررسی تاثیر پی سنگ بر تاقدیس کوه موند به عنوان یک تله هیدروکربوری
4-1. سبک های ساختاری –جایگاه تکتونیک صفحه آن ها وتله های هیدروکربوری    66
4-2.ساختارهای در گیر باپی سنگ    67
4-2-1.اجتماعات  گسل های گاز انبری    67
4-2-2.بلوک های گسلی فشاری وراندگی های پی سنگی    67
4-2-3 .بلوک های گسلی کششی    67
4-2-4. بالازدگی های پی سنگی –(کمان ها،گنبدهاواست ... ها)    67
4-3 ساختارهای جدایش یافته از پی سنگ    68
4-3-1.اجتماعات چین خورده –رانده جدایش یافته    68
4-3-2.اجتماعات گسلی عادی جدایش یافته    68
4-3- 3.ساختارهای نمکی    68
4-3-4 ساختارهای شیلی    68
4-4. نفتگیر یاتله های نفتی    68
4-4-1. تقسیم بندی نفتگیرها    70
4-4-1-1. نفتگیرهای ساختمانی    70
4-4-1-2 .نفتگیرهای چینه ای    70
4-4-1-3 .نفتگیرهای هیدرو دینامیک    70
4-4-1-4 .نفتگیرهای مرکب    71
4-5. مقایسه اهمیت نفتگیرها    71
4-6.بررسی زمین شناسی تاقدیس کوه موند    71
4-7 . مغناطیس هوایی    74
4-7- 1 . برداشت های ژئوفیزیک هوایی    74
4-7-2 . روش مغناطیس هوابرد    75
4-7-3 .اندازه گیری های مغناطیسی هوابرد    75
4-7-4 .کاربردهای روش مغناطیس هوابرد    76
4-8  .بررسی وضعیت پی سنگ در ساختمان کوه موند ومناطق مجاور    76
4-9 تلفیق داده های زمین شناسی وژئوفیزیکی با استفاده ازgis    81
4-7-1روند تکاملی  تاقدیس کوه موند به عنوان یک تله هیدرو کربوری    81

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 نتیجه گیری    89
5-2 پیشنهادات    92
منابع فارسی    93
منابع لاتین    94


... با ...


بررسی وضعیت پتانسیل مخزنی ساختمان کوه موند با استفاده از روش های دور سنجی و ژئو فیزیکی