اختصاصی از رزفایل آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات ... با ... و پر سرعت .

آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات


آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 20

 

 

 

 

عنوان                                      صفحه

چکیده ................................ 1

مقدمه ................................ 2

مفهوم فناوری ......................... 3

جامعة اطلاعاتی ........................ 3

جهانی شدن ............................ 4

آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 5

فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد تحول در آموزش و پرورش 7

نقش معلمان در عصر اطلاعات ............. 8

را ... ارهای پیشنهادی ................... 8

نتیجه گیری ........................... 10

مؤاخذ و منابع ........................ 11


... با ...


آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات