اختصاصی از رزفایل امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر ... با ... و پر سرعت .

امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر


امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر

 

امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر

26 صفحه

مقدمه

در جهان امروز امنیت نیاز همه مردم و سرمایه ای برای تمام ... تها بشمار میرود. اهمیت این مهم بویژه در جمهوری که در منطقه ای بحران خیز و در جوار کشورهای عراق، افغانستان و پا ... تان و تنگه مهم و استراتژیک تنگه هرمز قرار دارد به وضوح قابل لمس است. باری هر ملتی آرمانی ترین حکومتی، ... تی است که بتواند بالاترین احساس امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورد و هر ... تی  می کوشد تا در وهله اول نسبت به بقاء و استمرار قدرت خویش اطمینان یابد.

بنابراین سیاست گذاری امنیتی در عصر حاضر باید همواره درصدد تطبیق یهینه و مناسب شرایط داخلی و محیط امنیتی خویش باشند و این مهم با وجود آگاهی دقیق و واقع بینانه از تهدیدات و فرصت ها ، امکان پذیر است. بر همین اساس کشورها اگر بخواهند در عصر حاضر امنیت خود را به نحو مطلوبی تامین نمایند. نه تنها بایستی مراقب آسیب پذیرها و تهدیدات خویش باشند . بلکه با مطالعه محیط امنیتی خویش باید از فرصت های ممکن حداکثر بهره برداری را بنمایند. فرصت سازی و بهره گیری از فرصت های غیر مترقبه از ویژگی های ضروری سیاست گذاران امنیتی است.


... با ...


امنیت دفاعی منطقه خلیج فارس در دهه های اخیر