اختصاصی از رزفایل بررسی و کالبدشکافی جریان صدر در عراق ... با ... و پر سرعت .

بررسی و کالبدشکافی جریان صدر در عراق


بررسی و کالبدشکافی جریان صدر در عراق

 

بررسی و کالبدشکافی جریان صدر در عراق

41 صفحه

چکیده

تحقیق حاضر که به بررسی و کالبدشکافی جریان صدر در عراق میپردازد در ابتدا مقدمه ای کوتاه از کشور عراق و تنوع و شکافهای قومی در آن کشور و جایگاه خانواده صدر می پردازد و سپس وارد مباحث اساسی این گروه و کالبدشکافی آن می گردد. شیعه به عنوان اکثریت جمعیت عراق برای اولین بار پس از 1300 سال، حکومت را در این کشور بدست آورده است تا به جایگاه واقعی خود دست یابد. در میان احزاب مسلمان در عراق جریان صدر بدلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده آل صدر و نقش خانواده صدر در سلسه جنبان تحزب در جامعة شیعیان عراق، شعارهای مساوات‌طلبانه و عد ... ‌جویانه و اظهارات ضدامریکایی و حرام دانستن هرگونه مماشات با ... توسط مقتدا صدر و از همه مهمتر دراختیار داشتن یک شاخه نظامی با نام جیش المهدی پرداختن به جریان صدر و بررسی و کالبدشکافی این کروه را ضروری می نماید.


... با ...


بررسی و کالبدشکافی جریان صدر در عراق