طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهدتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 100   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 413 kb  تعدادمشاهده  6


طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهد
    مقدمه
    الف ـ  معرفی اجمالی شهرستان
    1ـ ویژگی‌های طبیعی شهرستان مشهد
    2-1- ویژگی های انسانی شهرستان مشهد
    1-2-1- سابقة تاریخی 
    2-2-1- ویژگی های جمعیت
    3-2-1- ویژگی های اقتصادی شهرستان مشهد
    ب ـ شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ) روستای دوین 
    1ـ تعیین حوزة نفوذ روستا با ارائه روش 
    2ـ ویژگی های طبیعی منطقه 
    1-2- موقعیت جغرافیایی 
    2-2- توپوگرافی و زمین شناسی 
    3-2- آب و هوا
    2-3-2-  یخبندان
    3-3-2-  رطویت نسبی
    4ـ3ـ2ــ بارندگی
    5-3-2- نوع اقلیم
    6-2-2- اثر بادها در منطقه
    3- ویژگیهای منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ
    4- سوانح طبیعی 
    5- بررسی ویژگیهای انسانی حوزة نفوذ 
    1-5- ویژگی های جمعیتی
    1-1-5- تعداد و تراکم جمعیت 
     2-1-5- تعداد و بعد خانوار
    3-1-5- تحولات رشد جمعیت حوزة نفوذ
    4-1-5- ساختار سنی و ... حوزه نفوذ 
    5-1-5- برآورد و پیش بینی جمعیت حوزة نفوذ 
    6- چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزة نفوذ 
    1-6- خدمات آموزشی 
    2-6- خدمات تجاری 
    3-6- خدمات اداری 
    4-6- خدمات تاسیساتی 
    5-6- خدمات بهداشتی ـ درمانی 
    ج ـ ویژگی های روستای دوین‌
    1- موقعیت جغرافیایی و ...  
    2- محدودة اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا 
    3- منابع آب آشامیدنی و کشاورزی روستا 
    4- ویژگیهای جمعیتی روستا ی دوین 
    1-4- تعداد و تراکم جمعیت 
    2-4- تعداد و بعد خانوار 
    3-4- ترکیبی سنی جمعیت 
    4-4- ترکیب ... جمعیت 
    5-4- بار تکفل 
    6-4- رشد جمعیت 
    7-4- مهاجرت 
    8-4- میزان باسوادی 
    9-4- جمعیت فعال و شاغل اقتصادی 
    5- وضعیت فعالیت در روستا
    1-5- کشاورزی
    1-1-5- زراعت و باغداری
    2-1-5- دامداری 
    2-5- صنعت 
    3-5- خدمات 
    6- علل پیدایش روستا 
    7- عوامل موثر در شکل گیری بافت روستا و مراحل توسعه روستا 
    1-7- هسته اولیه 
    2-7- مرحلة اول توسعه 
    3-7- مرحله دوم توسعه 
    4-7- مرحلة سوم توسعه 
    8 ـ کاربری فضاهای موجود روستا 
    1-8- کاربری مس ... ی
    2-8- کاربری دامی 
    2-8- کاربری تجاری 
    3-8- کاربری آموزشی 
    4-8- کاربری بهداشتی ـ درمانی 
    5-8- کاربری مذهبی ـ فرهنگی 
    6-8- کاربری تأسیسات وتجهیزات 
    8-8- کاربری فضای سبز 
    9-8- کاربری ورزشی 
    10-8 - کاربری معابر
    11-8- کاربری اداری
    13-8- کاربری صنعتی
    12-8- اراضی بایر
    14-8- مزارع و باغات
    9- مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی روستا 
    10- مالکیت اراضی 
    11- کیفیت ابنیه 
    12- شبکه های ارتباطی
    13- شناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز محله
    14- تأسیسات و نحوة دفع آبهای سطحی در روستا
    1-14- آب آشامیدنی 
    2-14- برق
    3-14-تلفن 
    4-14- فاضلاب
    5-14- خدمات بهداشتی ـ درمانی 
    6-14- نحوة دفع آبهای سطحی 
    15- مصالح ساختمانی و کاربرد آنها
    16- معماری و ترکیب فضاهای مس ... ی و واحدهای همسایگی 
    کمبودهای اساسی در زمینه خدمات در حوزة نفوذ روستا 
    2- پیش بینی عملکرد اقتصاد روستا 
    3- پیش بینی جمعیت روستا
    4- بررسی مشکلات در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی 
    5- تجزیه و تحلیل شبکه ارتباطی داخل روستا 
    6- کمبودهای خدماتی و مسکن وسرانه ها 
    7- تعیین محدودیتها وامکانات توسعه و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی 
    8- پیشنهاد معیارها وضوابط کلی طراحی کالبدی 
    1ـ پیش بینی و نحوة توزیع ومحل استقرار فضاهای خدماتی و زیر بنایی در حوزه نفوذ
    2ـ تعیین نحوه کاربری اراضی روستای دوین در ده سال آینده
    1-2- کاربری مس ... ی 
    2-2 – کاربری دامی
    3-2- کاربری تجاری 
    4-2- کاربری آموزشی 
    5-2- کاربری بهداشتی ـ درمانی 
    6-2- کاربری مذهبی ـ فرهنگی 
    7-2- کاربری تأسیسات و تجهیزات 
    8-2- کاربری فضای سبز
    9-2- کاربری ورزشی 
    10-2- کاربری معابر 
    11-2- کاربری اداری ‌
    12-2- کاربری صنایع غیر مزاحم 
    3ـ ارایه طرحهای مربوط به اصلاح تاسیسات و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 
    4ـ ارائه طرح های توسعه و تعریض معابر روستا 
    5ـ تعیین تکلیف آثار تاریخی موجود 
    ضوابط پیشنهادی در محدوده استحفاظی بناهای تاریخی
    6ـ تعیین اولویت های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت 
    7ـ ضوابط و مقررات اجرایی مربوط به نحوة ‌استفاده از اراضی

    منابع و مأخذ 


 


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهد , مقدمه , الف ـ معرفی اجمالی شهرستان , 1ـ ویژگی‌های طبیعی شهرستان مشهد , 2-1- ویژگی های انسانی شهرستان مشهد , 1-2-1- سابقة تاریخی , 2-2-1- ویژگی های جمعیت , 3-2-1- ویژگی های اقتصادی شهرستان مشهد , ب ـ شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ) روستای دوین,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای سرآسیاب در جاده ی مشهد ش ... ز
طرح هادی روستای کلاته بزرگ تربت جام
طرح هادی روستای گناباد
پروژه روستای حصار
طرح هادی روستای ف ... داوود شهرستان مشهد
طرح هادی دهستان حومه گناباد
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار
طرح هادی روستای ابراهیم آباد شهرستان سرخس
روستای استون آباد (نقشه های اتوکد) شهرستان بندر گز
طرح هادی روستای صمدیه شهرستان نیشابور (نقشه اتوکد)