هر چه دلت میخواهد از من چیزهای سخت بخواه.

از من سکوت بخواه وسط حرف زدن !

قهقهه بخواه بین دلخوری 

از من بخواه از اینجا تا ناکجا آباد را بدوم

و یک روز همه ی ج ... های آبی و سفید تهران را بشمارم

اصلا هر چه دلت خواست  برایم بهانه بتراش ! بهانه هایی از قله ی قاف...

اما هیچ گاه نخواه که دوستت نداشته باشم.
پ.ن ؛ نوشته شده درست وسط تونل رس ...لطفا

خوب

باش 

.