خواهرم هروقت خواستی ار خونه بری بیرون حتما این موارد را چک کن و حاضر بزن بعد بیرون برو:

نجابت : حاضر√

حیا : حاضر√

پاکدامنی : حاضر√

غرور : حاضر√

چادر : ؟

چادر : ؟

چادرم میگه: اگرهمگی حاضرن منم هستم وگرنه دوره من یکیو خط بکش ک آبرو دارم!

چه کنم چادراست دیگر!

بدون حیا جایی با ... ی نمیره …