تعداد صفحات: 46 صفحه

فرمت فایل :  word

 

 

پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در انجماد

 

 

i. مقدمه


یکی از اه ... اصلی تحقیق روی آسیب در طول سرد ... محصولات کشت شده یافتن روشهای موثر برای کاهش آسیب حاصل از سرد ... است. محصولات تازه حساس به سرد ... از فواید کلی نگهداری از طریق سرد ... بهره مند نیستند و سریعاً اگر در یخچال نگهداری نشوند، نابود می شوند. اگر عمل سرد ... در این بافتهای حساس افزایش داده شود و یا اگر ظهور علائم آسیب در طول سرد ... به تاخیر بیفتد، در این صورت نگهداری کالاها در دماهای پایین تر برای کاهش میزان نابودی امکانپذیر است.

 

پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

 

فهرست مطالب :

i. مقدمه

.ii شرطی ... دمایی

a. شرطی ... دمایی سرد

b. شرطی ... دمایی دو مرحله ای

c. تغییرات فیزیولوژیکی القا شده بوسیله دما

d. شرطی ... در دمای بالا

iii. گرما دادن متناوب

a. بهبود اثرات آسیبی انجماد بوسیله گرما دادن متناوب

b. مکانیسمهای احتمالی گرما دادن متناوب

iv. اتمسفر کنترل شده

a. فواید

b. خطرات

v. تنظیم کننده های رشد گیاه

a. اسید اسکوربیک

b. تریازولها

c. اتیلن

d. پلی آمینها

.vi دیگر مواد شیمیایی

a. قارچ کشها

b. کلسیم

c. آنتی ا ... یدانتها و مواد نابود کننده رادیکالهای آزاد

vii. بسته بندی ...

viii. مومیایی ... و دیگر پوشش دهنده ها

ix. نکات نتیجه گیری شده

پیشینه ذکر شده

 

. مقدمه

یکی از اه ... اصلی تحقیق روی آسیب در طول سرد ... محصولات کشت شده یافتن روشهای موثر برای کاهش آسیب حاصل از سرد ... است. محصولات تازه حساس به سرد ... از فواید کلی نگهداری از طریق سرد ... بهره مند نیستند و سریعاً اگر در یخچال نگهداری نشوند، نابود می شوند. اگر عمل سرد ... در این بافتهای حساس افزایش داده شود و یا اگر ظهور علائم آسیب در طول سرد ... به تاخیر بیفتد، در این صورت نگهداری کالاها در دماهای پایین تر برای کاهش میزان نابودی امکانپذیر است.

در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددی درباره تکنیکهای مختلفی که می تواند در طول دوره بعد از برداشت برای کاهش آسیب به کار رود منتشر شده است. این تکنیکها می تواند به صورت شرایط دمایی، گرما دادن متناوب، کنترل اتمسفر، کاربرد تنظیم کننده های رشد، دیگر مواد شیمیایی، مومیایی ... و پوشش دهنده ها و بسته‌بندی طبقه بندی شود. 

سه پیشرفت اول دستکاری و تعدیل شرایط محیطی است، در حالی که بقیه شامل درمان مستقیم کالاست. بعضی از این تکنیکها روی کالاهای خاص موثرتر هستند. روشهای پیشگیری و کاهش آسیب در طول سرد ... در مقالات مروری که قبلاً ذکر شده است. با وجود این تکنیکهای جدید دائماً در حال گسترش هستند. این مقاله مروری بر تکنیکهای مختلف بعد از برداشت برای کاهش آسیب در طول انجماد در خوشه های کشت های مختلف می باشد و آنها را جمع آوری می کند. همچنین برای کمک به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت ج ... در آمده است. در یان ج ... ها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطی ... ، دمای نگهداری، گرمای متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادیر co2, o2 در نگهداری اتمسر کنترل شده، تنظیم کننده های رشد برای کاهش آسیب درطول سرد ... آمده است.

خواننده هایی که به جزئیات بیشتر علاقه مند هستند (در مورد مکانیسمهای ممکن در کاهش آسیب در طول سرد ... ) به مطالعات پارکین و همکاران (1989)، وانگ (1989) ریسون و روت (1990) مراجعه کنند.

ii. شرطی ... دما

دمای پیش از نگهداری اثری مهم بر حساسیت محصولات در برابر آسیب حاصل از انجماد دارد. 

ج ... 2-1 خلاصه ای از دماها و زمانهایی که به کاهش آسیب در طول سرد ... در خوشه های مختلف کمک می کند را نشان می دهد.

 

... کامل مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد