تعداد صفحات:  29 صفحه

فرمت فایل : word

 

ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی

 

چکیده: 

کلید واژه ها: 

مقدمه 

مبانی نظری

تعاریف

اه ... و ضرورت تحقیق 

روش تحقیق 

نتایج و بحث 

پیشنهاد 

1- مفهوم‌سازی سرمایة اجتماعی و مدیریت آن در بخش کشاورزی

2- جستجوی عوامل تحول‌زا در خارج از سازمان اداری و ... تی بخش کشاورزی

3- استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینة توامندسازی تشکلهای غیر ... تی

منابع

 

چکیده: 


در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیر ... تی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟

یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود. 

کلید واژه ها: 

سازمانها و تشکلهای غیر ... تی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری.

 


مقدمه 

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین ... ت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیر ... تی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیر ... تی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی م ... ع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر ... تها نمایندگی کنند. 

هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیر ... تی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، ... و اقتصادی را در کنار ... ت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (lewis, 2000, p. 1) .

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب ... ی نقش مهمی برای مشارکت ... ، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. 

در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت ... ت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیر ... تی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت ... ان رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر ... تی توجه اساسی گردیده است.

 

... کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی