تعداد صفحات: 73 صفحه
فرمت فایل : word
 
 
 
شیزوفیتها protocaryotes ou schizophytes
جلکبهای‌ سبزـآبی ................cyanoschizophytes=cyanophycees
bacterioschizophytes = bacteries
hémibactéries
eubactéries
virobactéries
فیکوفیتها ecuaryotes ou phycophytes
جلبکهای قرمز ....................rodophycophytes = rhodophycées
protofloridées
floridé                                éo-flaridées
méso-floridées
méta-floridées
تابلوی واحدهای سیستماتیکی در رده‌بندی جهان گیاهی
برخی از واحدهای سیستماتیکی و پسوندهای آنها
مثال
unites                                                                                              واحد سیستماتیکی 
regna vegetable kingdom                                         جهان گیاهی یا سلسلة گیاهی 
cormobiontes گیاهان با پیکر مشخص                                               زیرجهان گیاهی 
tracheophytontes (تراکئیدداران یا گیاهان آوندی                            روشاخة گیاهی 
eubranchement/divistion        شاخة گیاهی مانند نهانزادان آوندی (pteridophytes)
 spermatophtines                                                                 زیرشاخة گیاهان دانه‌دار
cl ... e          ردة گیاهی مانند بازدانگان (gymnospermopsides) یا نهاندانگان (angiospermopsides)
order                                                                                 راسته مانند آلاله (ranales)
 famille                                     تیره یا خانواده مانند تیرة آلاله (ranunculaceaw)
sub famille                                                                                  زیرخانواده‌ یا زیرتیره 
tribus                                            طایفه مانند طایفة آلاله از تیرة آلاله (ranunculai)
sub tribus                                                                                                      زیرطایفه 
genre  /genus                                               جنس مانند جنس آلاله(ranunculus)
sub genre/sub genus                                            زیرجنس ،‌تقسیم پایین‌تر از جنس
section                                 بخش، تقسیم پایین‌تر از طایفه و مرکب از چند گونه 
varite=var                                                         جور یا واریته
forme=f                                                                                            فرم یا شکل 
تقسیمات پایین‌تر از گونه را تقسیم زیرگونه‌ای می‌گویند که عبارتند از : زیرگونه، واریته و فرم 
در اصطلاح تاکزیتومی تقسیمات بالای گونه، واحدها یا تا ... ون‌های فوق گونه‌ای و تقسیمات پایین‌تر از گونه، واحدها یا تا ... ون‌های زیرگونه‌ای نام دارند 
1ـ هر تا ... ون همواره قبل از تقسیم به واحدهای مستقل بعدی، دارای یک تقسیم حد واسط است؛ مثلاً خانواده قبل از آنکه به طایفه یا جنس تقسیم شود ممکن است به زیرخانواده و جنس نیز ابتدا به زیرجنس و سپس به گونه‌ها تقسیم گردد  در حد تقسیمات زیر جهان به شاخه‌های گیاهی (دیویزیون) تقسیمی فیم ... ن آنها وجود دارد که به آن «روشاخه» می‌گویند 
2ـ هر واحد یا تا ... ون در رده‌بندی دارای پسوندی مخصوص به خود است که موقعیت سیستماتیکی آن را معین می‌کند که در زیر یکبار دیگر به تا ... ون‌ها و پسوندهای آنها تا حد طایفه نگاه می‌کنیم:
زیرجهان گیاهی دارای پسوند                                                          بیونت (biontes)
روشاخه                                                                                          فیتونت (phytontes)
شاخه                                                                                                       فیت (phytes)
رده یا کلاس                                                                                     اوپسید (opsides)
راسته                                                                                                            آل  (ales)
خانواده یا تیره                                                                                           آسه (aceae)
طایفه                                                                                                                  اِ (ae)
3ـ اگر واحد سیستماتیکی جنس باشد فقط با یک نام خوانده می‌شود، ولی گونة دو اسمی یا دو کلمه‌ای است  کلمه یا نام اول اسم هرگونه ، نام جنس آن و کلمة و کلمة دوم نام گونه را مشخص می‌کند، مثلاً اوله اَ نام جنس زیتون است گونه معمولی آن اولیه اروپه است  اگر واریته داشته باشد پس از اسم گونه به آن اضافه می‌شود و به این ترتیب گیاه سه اسمی می‌گردد  مانند افدرافولیاتا واریتة مبینی برای تقسیمات پایین‌تر از واریته یعنی زیرواریته و فرم، مخفف‌های (sub,var) را با رعایت کمی فاصله از هم به کار می‌برند 
4ـ تمام تا ... ون‌ها دارای تقسیمات زیر تا ... ون یا فوق تا ... ون نیستند، مثلاً خانوادة زیتون مورد مثال در ج ... تقسیمات زیرجنس و بخش و زیرگونه ندارد 
وقتی نام جنس یا گونة گیاهی نوشته می‌شود تمام حروف نام جنس یا حرف اول آن با حرف بزرگ (کاپیتال) و بقیة حروف جنس و گونه مطلقاً با حروف کوچک نوشته می‌شود و در آ ... نام گیاه، نام مؤلف که معمولاً از حروف سیلاب اول و حرف سیلاب آ ... نام او استفاده می‌شود به آن اضافه می‌گردد، این قرارداد برای چند گیاه شناس نامی تاریخ طبیعی (مانند لینه و دو کان ... ) که معروف هستند استفاده از حرف اول نام کافی است؛ مثلاً جنس آلاله (ranunculus) و گونه ذرت معمولی (zea mays l) که مؤلف شرح گیاه و نامگذار آن لینه است با حرف l مشخص می‌شود