تعداد صفحات : 40 صفحه

فرمت فایل : word

 

 

بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان


 فهرست مطالب

 ۰-۱ مقدمه

 ۰-۲ ژئوشیمی آهن

 ۱-۲ تأثیر فرآیندهای هوازدگی بر آهن

 ۲-۲ تأثیر شرایط خاک بر آهن

 ۰-۳ اثرات آهن و گیاهان

 ۱-۳ ضرورت آهن

۲-۳ کمبود آهن

۳-۳ سمیت آهن

۴-۳ مقاومتهای مختلف گیاهان به سمیت و کمبود آهن

۰-۴ جذب و ... آهن در گیاهان

 ۱-۴ جذب آهن بوسیله گیاهان

۲-۴ ... آهن در گیاهان

۰-۵ تأثیر آهن بر بی‌مهرگان خاک

۰-۶ اندازه‌گیری آهن خاک

 ۱-۶ آهن کل

 ۲- آهن تبادلی

 ۲-۶ آهن محلول

 ۰-۷ بر هم کنشهای آهن و سایر عناصر

 ۰-۸ بحث و نتیجه‌ گیری

 

 مقدمه

 آهن یکی از عناصر ف ... ی معمول است که %۶/۴ از سنگهای آذرین و %۴/۴ از سنگهای رسوبی را تشکیل می‌دهد. محدوده غلظت آهن در خاکهای معمولاً از %۲/۰ تا %۵۵ تغییر می‌کند (۲۰۰۰ تا  ۰۰۰/۵۵۰) غلظتهای آهن می‌توانند در مناطق مختلف بسته به نوع خاک و حضور سایر منابع تغییر کنند.

 خاکهای شنی کمترین و خاکهای رسی بیشترین میزان آهن را دارند. آهن می‌تواند در هر دو  ح ... دو ظرف (فروس یا ) یا سه ظرفیتی (فریک یا ) تحت شرایط محیطی بخصوص وجود داشته باشد. ح ... ظرفیتی آهن توسط ph و پتانسیل redox سیستم تعیین می‌شود و ترکیبات آهن وجودشان وابسته به میزان دسترسی سایر ترکیبات شیمیایی هم هست (همانند سولفور که برای تشکیل شدن پیریت یا  مورد نیاز است). آهن برای رشد گیاه ا ... امی بوده و عموماً به عنوان یک ریزمغذی محسوب می‌گردد. آهن  به عنوان یک ف ... کلیدی در نقل و انتقالات محسوب شده و برای سنتز و سایر فرآیندهای زندگی سلولها مورد احتیاج است . در نتیجه گیاهان سعی در تسریع جذب آهن دارند. آهن فروس بسیار حلال ‌تر بوده و قابلیت دسترسی گیاه به آهن از آن فریک بیشتر است. (-fedoh)gothite شکل غالب کانی آهن در خاکهاست. ح ... دو ظرفیتی یا فروس می‌تواند به ح ... سه ظرفیتی یا فریک ا ... ید شده که در ح ... اخیر می تواند تشکیل رسوبات هیدروا ... ید یا ا ... ید را داده و برای گیاهان به عنوان یک ریز مغذی، غیر قبل دسترس گردد. عوامل عمومی که بر قابلیت تحرک و تثبیت آهن تأثیر گذارند. شرایط قلیایی و ا ... یداسیونی هستند که تشکیل ر سوب ا ... یدهای  آهن محلول را تسریع می‌کنند یا شرایط اسیدی و احیاء که حلالیت ترکیبات فروس را تسریع می‌کنند. قابلیت در دسترس بودن آهن فروس و فریک همچنین به میزان آب خاک محیط نیز وابسته  است. برای مثال محیطهای کاهیده که شامل زمینهای پست و خاکهای باتلاقی) هستند قابلیت در دسترس بودن آهن فروس را برای گیاهان تسریع می‌کنند. در حالی که محیطهای ا ... یده (زمینهای مرتفع یا خاکهای باز ... شی خوب) تشکیل رسوب ترکیبات ا ... ید فریک را تسریع می کنند که برای گیاهان قابل جذب نیست. اگر آهن فروس زیادی وجود داشته باشد  سمیت آهن ممکن است است برای گیاهان رخ دهد. ولی وقوع این ح ... تا حد زیادی به گونه گیاهی بستگی دارد همینطور اگر آهن فروس بسته به رسوب ترکیبات آهن فریک در خاکها در دسترس نباشد کمبود آهن یا کلروز ممکن است رخ دهد. مدیریت خاک مناسب می‌تواند به کنترل ph و شرایط آب خاک کمک نموده و غلظتهای بهینه آهن فروس را در دسترس گیاهان قرار دهد. عموماً تعیین مقیاسی مشخص برای آهن خاکها به علت اینکه قابلیت در دسترس بوده آهن برای گیاهان و یا ایجاد مسمومیت به ویژگیهای خاک نظیر ph یا eh و میزان رطوبت خاک بستگی دارد مشکل است.

 برای تخمین این ویژگیها و پتانسیل به وجود آمدن کمبود و یا سمیت آهن برای گیاهان پیشنهاد گردیده که eh و ph خاک هر دو در مزرعه باز هم اندازه‌گیری شوند………….

 

 ژئوشیمی آهن

آهن در اکثر کانیهای اولیه (فاز ا ... ید و فرو منگنز) در ح ... ا ... یده فروس  ، وجود دارد که از ح ... فریک  آهن یا   بسیار حل ... ر است. 

چندین نوع مختلف از ا ... یدهای آهن که هرکدام دارای حلالیت متفاوتی هستند وجود دارند ع ... 1-2 حلالیت  چندین ا ... ید آهن گزارش شده معمول ر ا با هم مقایسه می‌کند. کانیهای آهن آزاد که در خاک وجود دارند به عنوان کلیدی برای شناخت خصوصیات خاک و برای افق‌های خاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. کانیهای آهنی که به صورت پدوژنیکی تشکیل می‌شوند در ج ... 1-2 آمده‌اند. 

 

  ... کامل مقاله بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان