... انواع گزارش کارآموزی و کارآفرینی

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ ... انواع گزارش کارآموزی و کارآفرینی خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان ... انواع گزارش کارآموزی و کارآفرینی برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

... مقاله تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

 آرمان نامداری 1393/07/12  دسته بندی : کشاورزی 0

تعداد صفحات:  209 صفحه 

فرمت فایل : word

 

تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

 

چکیده : 


سیاستهای پولی به مجموعه تد ... ر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اه ... اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.

در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی ... ت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی var غیرمقید و بردار تصحیح خطا vecm و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.

نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خش ... الی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.

با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : ضرورت تحقیق

(1-1) مقدمه

(1-2) اهمیت موضوع

(1-3) اه ... تحقیق

(1-4) فرضیات تحقیق

(1-5) روش تحقیق

(1-6) روش تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال 

(2-1) تعریف سیاست پولی

(2-2) اه ... سیاستهای اقتصاد کلان

(2-3) اه ... سیاستهای پولی

     (2-3-1) هدف اشتغال کامل

     (2-3-2) هدف رشد اقتصادی

(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

     (2-4-1) مکتب کلاسیک

     (2-4-2) مکتب نئوکلاسیک

     (2-4-3) مکتب کینزین

     (2-4-4) مکتب پول گرایان

     (2-4-5) مکتب کلاسیک جدید

     (2-4-6) مکتب کینزی جدید

     (2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید 

(2-5) ابزارهای سیاست پولی

     (2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی

     (2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی

مقدمه

(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

(3-2) عرضه پول در ایران

     (3-2-1) بررسی میزان و نحوة کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی

     (3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی

(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران

     (3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)

     (3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه

     (3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372

     (3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)

     (3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه

     (3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه

(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران

     (3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی

     (3-4-3 ) سیاستهای اعتباری کشاورزی

          (3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.

          (3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی

(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338

     (3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران

     (3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338 

     (3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی

     (4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338

فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی

(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی

     (4-1-1) مطالعات ختائی

     (4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)

(4-2) سایر مطالعات انجام شده

     (4-2-1) مطالعات مقدسی

     (4-2-2) مطالعات نائینی

فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن

مقدمه

(1-4) تشریح مدل

(2-4) داده های آماری

(3-4) آزمون ایستایی

(4-4) برآورد مدل

(4-5) نتیجه گیری

     (4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی

     (4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش 

     کشاورزی

(5-6) پیشنهادات

پیوست الف

مقدمه

(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)

(الف – 2) آزمونهای ایستایی

     (الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (acf)

     (الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (df)

     (الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)

     (الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟

(الف – 3) همگرایی

(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر

(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس

(الف – 6) پردازش داده ها به روش var

     (الف – 6-1) مقدمه

     (الف – 6-2) فرایند var

     (الف 6-3) تعیین طول وقفه ها

(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش vecm

     (الف – 7-1) مقدمه

     (الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا

پیوست ب 

     نتایج مدل با نرم افزار 1-3 eviews

پیوست ج

     جداول

فهرست منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

 

 

 

فصل اول

ضرورت تحقیق

   

(1-1) مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اه ... کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی ... ت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر ... تی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین ... ت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.

در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.

در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اه ... سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.

در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.


... کامل مقاله تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی


برچسب ها : ... مقاله تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی - پولی ,سیاستهای ,کشاورزی ,ارزش ,افزوده ,سیاست ,سیاستهای پولی ,ارزش افزوده ,سیاست پولی ,توسعه اقتصادی ,عملکرد سیاستهای ,توسعه اقتصادی، اجتماعی ,م
... مقاله تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پولی ,سیاستهای ,کشاورزی ,ارزش ,افزوده ,سیاست ,سیاستهای پولی ,ارزش افزوده ,سیاست پولی ,توسعه اقتصادی ,عملکرد سیاستهای ,توسعه اقتصادی، اجتماعی ,م
... مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

تعداد صفحات: 46 صفحه

فرمت فایل :  word

 

 

پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در انجماد

 

 

i. مقدمه


یکی از اه ... اصلی تحقیق روی آسیب در طول سرد ... محصولات کشت شده یافتن روشهای موثر برای کاهش آسیب حاصل از سرد ... است. محصولات تازه حساس به سرد ... از فواید کلی نگهداری از طریق سرد ... بهره مند نیستند و سریعاً اگر در یخچال نگهداری نشوند، نابود می شوند. اگر عمل سرد ... در این بافتهای حساس افزایش داده شود و یا اگر ظهور علائم آسیب در طول سرد ... به تاخیر بیفتد، در این صورت نگهداری کالاها در دماهای پایین تر برای کاهش میزان نابودی امکانپذیر است.

 

پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد

 

فهرست مطالب :

i. مقدمه

.ii شرطی ... دمایی

a. شرطی ... دمایی سرد

b. شرطی ... دمایی دو مرحله ای

c. تغییرات فیزیولوژیکی القا شده بوسیله دما

d. شرطی ... در دمای بالا

iii. گرما دادن متناوب

a. بهبود اثرات آسیبی انجماد بوسیله گرما دادن متناوب

b. مکانیسمهای احتمالی گرما دادن متناوب

iv. اتمسفر کنترل شده

a. فواید

b. خطرات

v. تنظیم کننده های رشد گیاه

a. اسید اسکوربیک

b. تریازولها

c. اتیلن

d. پلی آمینها

.vi دیگر مواد شیمیایی

a. قارچ کشها

b. کلسیم

c. آنتی ا ... یدانتها و مواد نابود کننده رادیکالهای آزاد

vii. بسته بندی ...

viii. مومیایی ... و دیگر پوشش دهنده ها

ix. نکات نتیجه گیری شده

پیشینه ذکر شده

 

. مقدمه

یکی از اه ... اصلی تحقیق روی آسیب در طول سرد ... محصولات کشت شده یافتن روشهای موثر برای کاهش آسیب حاصل از سرد ... است. محصولات تازه حساس به سرد ... از فواید کلی نگهداری از طریق سرد ... بهره مند نیستند و سریعاً اگر در یخچال نگهداری نشوند، نابود می شوند. اگر عمل سرد ... در این بافتهای حساس افزایش داده شود و یا اگر ظهور علائم آسیب در طول سرد ... به تاخیر بیفتد، در این صورت نگهداری کالاها در دماهای پایین تر برای کاهش میزان نابودی امکانپذیر است.

در طول 50 سال گذشته گزارشات متعددی درباره تکنیکهای مختلفی که می تواند در طول دوره بعد از برداشت برای کاهش آسیب به کار رود منتشر شده است. این تکنیکها می تواند به صورت شرایط دمایی، گرما دادن متناوب، کنترل اتمسفر، کاربرد تنظیم کننده های رشد، دیگر مواد شیمیایی، مومیایی ... و پوشش دهنده ها و بسته‌بندی طبقه بندی شود. 

سه پیشرفت اول دستکاری و تعدیل شرایط محیطی است، در حالی که بقیه شامل درمان مستقیم کالاست. بعضی از این تکنیکها روی کالاهای خاص موثرتر هستند. روشهای پیشگیری و کاهش آسیب در طول سرد ... در مقالات مروری که قبلاً ذکر شده است. با وجود این تکنیکهای جدید دائماً در حال گسترش هستند. این مقاله مروری بر تکنیکهای مختلف بعد از برداشت برای کاهش آسیب در طول انجماد در خوشه های کشت های مختلف می باشد و آنها را جمع آوری می کند. همچنین برای کمک به خواننده و ارائه مطالب مورد علاقه اطلاعات بصورت ج ... در آمده است. در یان ج ... ها، اجزاء مهم هر اقدام مانند دما، مدت شرطی ... ، دمای نگهداری، گرمای متناوب، مدت گرما دادن ودرجه حرارت و مقادیر co2, o2 در نگهداری اتمسر کنترل شده، تنظیم کننده های رشد برای کاهش آسیب درطول سرد ... آمده است.

خواننده هایی که به جزئیات بیشتر علاقه مند هستند (در مورد مکانیسمهای ممکن در کاهش آسیب در طول سرد ... ) به مطالعات پارکین و همکاران (1989)، وانگ (1989) ریسون و روت (1990) مراجعه کنند.

ii. شرطی ... دما

دمای پیش از نگهداری اثری مهم بر حساسیت محصولات در برابر آسیب حاصل از انجماد دارد. 

ج ... 2-1 خلاصه ای از دماها و زمانهایی که به کاهش آسیب در طول سرد ... در خوشه های مختلف کمک می کند را نشان می دهد.

 

... کامل مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجمادبرچسب ها : ... مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد - آسیب ,کاهش ,نگهداری ,شرطی ,هایی ,گرما ,کاهش آسیب ,برای کاهش ,گرما دادن ,آسیب میوه ,آسیب حاصل ,میزان نابودی امکانپذیر ,کاهش میزان نابودی ,صورت نگه
... مقاله پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد آسیب ,کاهش ,نگهداری ,شرطی ,هایی ,گرما ,کاهش آسیب ,برای کاهش ,گرما دادن ,آسیب میوه ,آسیب حاصل ,میزان نابودی امکانپذیر ,کاهش میزان نابودی ,صورت نگه
... مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی

تعداد صفحات:  29 صفحه

فرمت فایل : word

 

ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی

 

چکیده: 

کلید واژه ها: 

مقدمه 

مبانی نظری

تعاریف

اه ... و ضرورت تحقیق 

روش تحقیق 

نتایج و بحث 

پیشنهاد 

1- مفهوم‌سازی سرمایة اجتماعی و مدیریت آن در بخش کشاورزی

2- جستجوی عوامل تحول‌زا در خارج از سازمان اداری و ... تی بخش کشاورزی

3- استقرار نظام برنامه‌ریزی استراتژیک در زمینة توامندسازی تشکلهای غیر ... تی

منابع

 

چکیده: 


در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیر ... تی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟

یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود. 

کلید واژه ها: 

سازمانها و تشکلهای غیر ... تی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری.

 


مقدمه 

جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین ... ت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیر ... تی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیر ... تی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی م ... ع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر ... تها نمایندگی کنند. 

هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیر ... تی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، ... و اقتصادی را در کنار ... ت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (lewis, 2000, p. 1) .

در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب ... ی نقش مهمی برای مشارکت ... ، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است. 

در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت ... ت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیر ... تی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت ... ان رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر ... تی توجه اساسی گردیده است.

 

... کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی


برچسب ها : ... مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی - تشکلهای ,تحول ,سازمانها ,توسعه ,مدیریت ,کشاورزی ,ایجاد تحول ,تقویت سازمانها ,رویکرد توسعه ,سطوح محلی، ,مقاله ایجاد
... مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر ... تی تشکلهای ,تحول ,سازمانها ,توسعه ,مدیریت ,کشاورزی ,ایجاد تحول ,تقویت سازمانها ,رویکرد توسعه ,سطوح محلی، ,مقاله ایجاد
... مقاله طبقه بندی گیاهان
تعداد صفحات: 73 صفحه
فرمت فایل : word
 
 
 
شیزوفیتها protocaryotes ou schizophytes
جلکبهای‌ سبزـآبی ................cyanoschizophytes=cyanophycees
bacterioschizophytes = bacteries
hémibactéries
eubactéries
virobactéries
فیکوفیتها ecuaryotes ou phycophytes
جلبکهای قرمز ....................rodophycophytes = rhodophycées
protofloridées
floridé                                éo-flaridées
méso-floridées
méta-floridées
تابلوی واحدهای سیستماتیکی در رده‌بندی جهان گیاهی
برخی از واحدهای سیستماتیکی و پسوندهای آنها
مثال
unites                                                                                              واحد سیستماتیکی 
regna vegetable kingdom                                         جهان گیاهی یا سلسلة گیاهی 
cormobiontes گیاهان با پیکر مشخص                                               زیرجهان گیاهی 
tracheophytontes (تراکئیدداران یا گیاهان آوندی                            روشاخة گیاهی 
eubranchement/divistion        شاخة گیاهی مانند نهانزادان آوندی (pteridophytes)
 spermatophtines                                                                 زیرشاخة گیاهان دانه‌دار
cl ... e          ردة گیاهی مانند بازدانگان (gymnospermopsides) یا نهاندانگان (angiospermopsides)
order                                                                                 راسته مانند آلاله (ranales)
 famille                                     تیره یا خانواده مانند تیرة آلاله (ranunculaceaw)
sub famille                                                                                  زیرخانواده‌ یا زیرتیره 
tribus                                            طایفه مانند طایفة آلاله از تیرة آلاله (ranunculai)
sub tribus                                                                                                      زیرطایفه 
genre  /genus                                               جنس مانند جنس آلاله(ranunculus)
sub genre/sub genus                                            زیرجنس ،‌تقسیم پایین‌تر از جنس
section                                 بخش، تقسیم پایین‌تر از طایفه و مرکب از چند گونه 
varite=var                                                         جور یا واریته
forme=f                                                                                            فرم یا شکل 
تقسیمات پایین‌تر از گونه را تقسیم زیرگونه‌ای می‌گویند که عبارتند از : زیرگونه، واریته و فرم 
در اصطلاح تاکزیتومی تقسیمات بالای گونه، واحدها یا تا ... ون‌های فوق گونه‌ای و تقسیمات پایین‌تر از گونه، واحدها یا تا ... ون‌های زیرگونه‌ای نام دارند 
1ـ هر تا ... ون همواره قبل از تقسیم به واحدهای مستقل بعدی، دارای یک تقسیم حد واسط است؛ مثلاً خانواده قبل از آنکه به طایفه یا جنس تقسیم شود ممکن است به زیرخانواده و جنس نیز ابتدا به زیرجنس و سپس به گونه‌ها تقسیم گردد  در حد تقسیمات زیر جهان به شاخه‌های گیاهی (دیویزیون) تقسیمی فیم ... ن آنها وجود دارد که به آن «روشاخه» می‌گویند 
2ـ هر واحد یا تا ... ون در رده‌بندی دارای پسوندی مخصوص به خود است که موقعیت سیستماتیکی آن را معین می‌کند که در زیر یکبار دیگر به تا ... ون‌ها و پسوندهای آنها تا حد طایفه نگاه می‌کنیم:
زیرجهان گیاهی دارای پسوند                                                          بیونت (biontes)
روشاخه                                                                                          فیتونت (phytontes)
شاخه                                                                                                       فیت (phytes)
رده یا کلاس                                                                                     اوپسید (opsides)
راسته                                                                                                            آل  (ales)
خانواده یا تیره                                                                                           آسه (aceae)
طایفه                                                                                                                  اِ (ae)
3ـ اگر واحد سیستماتیکی جنس باشد فقط با یک نام خوانده می‌شود، ولی گونة دو اسمی یا دو کلمه‌ای است  کلمه یا نام اول اسم هرگونه ، نام جنس آن و کلمة و کلمة دوم نام گونه را مشخص می‌کند، مثلاً اوله اَ نام جنس زیتون است گونه معمولی آن اولیه اروپه است  اگر واریته داشته باشد پس از اسم گونه به آن اضافه می‌شود و به این ترتیب گیاه سه اسمی می‌گردد  مانند افدرافولیاتا واریتة مبینی برای تقسیمات پایین‌تر از واریته یعنی زیرواریته و فرم، مخفف‌های (sub,var) را با رعایت کمی فاصله از هم به کار می‌برند 
4ـ تمام تا ... ون‌ها دارای تقسیمات زیر تا ... ون یا فوق تا ... ون نیستند، مثلاً خانوادة زیتون مورد مثال در ج ... تقسیمات زیرجنس و بخش و زیرگونه ندارد 
وقتی نام جنس یا گونة گیاهی نوشته می‌شود تمام حروف نام جنس یا حرف اول آن با حرف بزرگ (کاپیتال) و بقیة حروف جنس و گونه مطلقاً با حروف کوچک نوشته می‌شود و در آ ... نام گیاه، نام مؤلف که معمولاً از حروف سیلاب اول و حرف سیلاب آ ... نام او استفاده می‌شود به آن اضافه می‌گردد، این قرارداد برای چند گیاه شناس نامی تاریخ طبیعی (مانند لینه و دو کان ... ) که معروف هستند استفاده از حرف اول نام کافی است؛ مثلاً جنس آلاله (ranunculus) و گونه ذرت معمولی (zea mays l) که مؤلف شرح گیاه و نامگذار آن لینه است با حرف l مشخص می‌شود
 

برچسب ها : ... مقاله طبقه بندی گیاهان - تقسیمات ,گیاهی ,تقسیم ,گونه ,آلاله ,پایین‌تر ,است؛ مثلاً ,نوشته می‌شود ,طبقه بندی ,بندی گیاهان ,تقسیمات پایین‌تر
... مقاله طبقه بندی گیاهان تقسیمات ,گیاهی ,تقسیم ,گونه ,آلاله ,پایین‌تر ,است؛ مثلاً ,نوشته می‌شود ,طبقه بندی ,بندی گیاهان ,تقسیمات پایین‌تر
... مقاله درباره زعفران

تعداد صفحات :  59 صفحه

فرمت فایل : word

 

موضوع تحقیق : 

زعفران

 

 

سهم ایران در بازار جهانی زعفران بیش از 60 درصد است.


اشاره:‌

زعفران از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در ایران، آسیای صغیر و بخش هایی از اروپا به ویژه یونان شناخته و مصرف شده است. در گذشته مصرف زعفران به عنوان یک گیاه دارویی به لحاظ خواص آن مد نظر بوده،‌ اما امروزه زعفران به لحاظ رنگ، طعم و مزه خوب در صنایع غذایی مصر گسترده‌ای دارد. با این وجود، هنوز زعفران در بسیاری از کشورها شناخته شده نیست و مصرف جهانی آن در حد قابل قبولی نمی‌باشد.

 

 

 

ایران بزرگترین کشور صادر کننده زعفران جهان است.


اشاره: 

زعفران از کالاهای غیر نفتی صادراتی ایران است. این محصول که بیشتر در مناطق خشک و کویری جنوب ... اسان به دست می‌آید. در بازارهای جهانی طرفداران زیادی دراد. به طوری که اینکه ایران عمده‌ترین صادر کننده زعفران مرغوبیت جهان به شمار می‌ رود. 

بیش از نیمی از محصول زعفران ایران به بازارهای جهانی عرضه می شود. با این حال امکان افزایش تولید آن از طریق انجام عملیات بهزراعی و ارایه آموزش‌ها و تجهیزات مناسب به زعفران کاران و در نتیجه عرضه بیشتر زعفران به مشتریان خارجی وجود دارد و می‌توان در آمد صادراتی از زعفران را افزایش داد. 

در این مقاله با صدارات زعفران ایران بازارهای ... یدار آن آشنا می‌ شویم. 

ایران بزرگترین تولید کنده و صادر کننده زعفران در دنیاست. طبق آمارهای ارایه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی از 1753 تن محصول زعفران ایران در سال 1378 که برابر با 85 درصد تولید جهانی این محصول می‌باشد. حدود 88 تن یا 50 درصد آن به بازارهای جهانی عرضه شد. 

با وجود امکان  افزیش تولید زعفران در ایران، از طریق تبلیغات مناسب می‌توان زمینه‌‌های بازاری ... و رشد صادرات زعفران را فراهم ساخت و درآمدهای مناسبی را برای کشور تدارک دید. ‌

بر اساس آمارهای منتشره از سوی گمرک ... ایران،‌ صادرات زعفران در سال 1368 (آغاز اجرای نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور) فقط 4 تن  بود که در سال بعد به 8 تن رسید و دو برابر میزان صادرات زعفران در سال 1370 به 30 تن . در سال 1371 به 40 تن. در سال 1372 به 64 تن و در سال 1373 (سال تکمیلی اجرای برنامه اول) به 70 تن رسید که 175 برابر سطح صادرات زعفران در سال 1368 بود. 

در دومین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور. صادرات زعفران ایران با نوسان‌هایی روبه رو شد. میزان صادرات در سال 1374 به 31 تن رسید که بیش از 50 درصد نسبت به سال قبل از ن کاهش داشت. اما در سال 1375 با حدود 50 درصد افزایش به 46 تن رسید. 

صادرات زعفران ایران در سال 1376 نیز با افت 199 درصدی به 37 تن و در سال 1377 با افزایش 621 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 60 تن و در سال 1378 با رشد 466 درصدی به 8 تن بالغ شد. 

بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک ... ایران، میزان صادرات زعفران در سال گذشته به حدود 1065 تن رسید که 21 درصد بیش از سال 1378 بود. 

عملکرد صادرات زعفران نشان می‌دهد که میزان صادرات رد سال 1378 (پایان برنامه دوم) 22 برابر سال 1368 (شروع برنامه اول) بوده است. 

صدور زعفران به صورت کالاهای همره مسافر و به طور قاچاق تا سال‌های اخیر تداوم داشته و علل آن نیز وجود پیمان ارزی ( از سال 1374 به بعد) و تشریفات اداری حاکم بر آن، سودآوری قاچاق صادرات به علت اختلاف نرخ ارز وار برنامه‌ای و قیمت ارز در بازار غیررسمی، سهولت صادرات زعفران به لحاظ کم حجم بودن و ارزش اقتصادی فراوان، فرار از اخذ کارت بازرگانی و پرداخت مالیات به ... ت . گریز از استاندارد ... محصول صادراتی. سهولت در سود جویی و تقلب از طرق صدور غیر قانونی و بدون هزینه و نیز فقدان امکان صدور رسمی برخی از انواع زعفران و ملحقات آن به دلیل مشکلات آیین نامه‌ای بوده است. 

بخش عمده قاچاق زعفران از مرزهای شمال شرق و جنوب کشور و به ویژه به باز امارات متحده عربی صورت می‌گیرد. 

برخی کشورهای منطقه که از وارد کنندگان زعفران (به صورت قاچاق) از ایران می‌باشند. خود صادر کنندة زعفران نیز هستند و به عبارتی از طریق ورد کالاهای قاچاق سود بیشتی نیز ... ب می کنند و به عنوان واسطه فروش زعفران ایران در بازارهای خارجی عمل می کنند.

 

...  کامل مقاله درباره زعفران


برچسب ها : ... مقاله درباره زعفران - زعفران ,صادرات ,جهانی ,درصد ,محصول ,بازارهای ,صادرات زعفران ,زعفران ایران ,میزان صادرات ,کننده زعفران ,بازارهای جهانی ,صادر کننده زعفران ,مقاله
... مقاله درباره زعفران زعفران ,صادرات ,جهانی ,درصد ,محصول ,بازارهای ,صادرات زعفران ,زعفران ایران ,میزان صادرات ,کننده زعفران ,بازارهای جهانی ,صادر کننده زعفران ,مقاله
... مقاله بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان

تعداد صفحات : 40 صفحه

فرمت فایل : word

 

 

بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان


 فهرست مطالب

 ۰-۱ مقدمه

 ۰-۲ ژئوشیمی آهن

 ۱-۲ تأثیر فرآیندهای هوازدگی بر آهن

 ۲-۲ تأثیر شرایط خاک بر آهن

 ۰-۳ اثرات آهن و گیاهان

 ۱-۳ ضرورت آهن

۲-۳ کمبود آهن

۳-۳ سمیت آهن

۴-۳ مقاومتهای مختلف گیاهان به سمیت و کمبود آهن

۰-۴ جذب و ... آهن در گیاهان

 ۱-۴ جذب آهن بوسیله گیاهان

۲-۴ ... آهن در گیاهان

۰-۵ تأثیر آهن بر بی‌مهرگان خاک

۰-۶ اندازه‌گیری آهن خاک

 ۱-۶ آهن کل

 ۲- آهن تبادلی

 ۲-۶ آهن محلول

 ۰-۷ بر هم کنشهای آهن و سایر عناصر

 ۰-۸ بحث و نتیجه‌ گیری

 

 مقدمه

 آهن یکی از عناصر ف ... ی معمول است که %۶/۴ از سنگهای آذرین و %۴/۴ از سنگهای رسوبی را تشکیل می‌دهد. محدوده غلظت آهن در خاکهای معمولاً از %۲/۰ تا %۵۵ تغییر می‌کند (۲۰۰۰ تا  ۰۰۰/۵۵۰) غلظتهای آهن می‌توانند در مناطق مختلف بسته به نوع خاک و حضور سایر منابع تغییر کنند.

 خاکهای شنی کمترین و خاکهای رسی بیشترین میزان آهن را دارند. آهن می‌تواند در هر دو  ح ... دو ظرف (فروس یا ) یا سه ظرفیتی (فریک یا ) تحت شرایط محیطی بخصوص وجود داشته باشد. ح ... ظرفیتی آهن توسط ph و پتانسیل redox سیستم تعیین می‌شود و ترکیبات آهن وجودشان وابسته به میزان دسترسی سایر ترکیبات شیمیایی هم هست (همانند سولفور که برای تشکیل شدن پیریت یا  مورد نیاز است). آهن برای رشد گیاه ا ... امی بوده و عموماً به عنوان یک ریزمغذی محسوب می‌گردد. آهن  به عنوان یک ف ... کلیدی در نقل و انتقالات محسوب شده و برای سنتز و سایر فرآیندهای زندگی سلولها مورد احتیاج است . در نتیجه گیاهان سعی در تسریع جذب آهن دارند. آهن فروس بسیار حلال ‌تر بوده و قابلیت دسترسی گیاه به آهن از آن فریک بیشتر است. (-fedoh)gothite شکل غالب کانی آهن در خاکهاست. ح ... دو ظرفیتی یا فروس می‌تواند به ح ... سه ظرفیتی یا فریک ا ... ید شده که در ح ... اخیر می تواند تشکیل رسوبات هیدروا ... ید یا ا ... ید را داده و برای گیاهان به عنوان یک ریز مغذی، غیر قبل دسترس گردد. عوامل عمومی که بر قابلیت تحرک و تثبیت آهن تأثیر گذارند. شرایط قلیایی و ا ... یداسیونی هستند که تشکیل ر سوب ا ... یدهای  آهن محلول را تسریع می‌کنند یا شرایط اسیدی و احیاء که حلالیت ترکیبات فروس را تسریع می‌کنند. قابلیت در دسترس بودن آهن فروس و فریک همچنین به میزان آب خاک محیط نیز وابسته  است. برای مثال محیطهای کاهیده که شامل زمینهای پست و خاکهای باتلاقی) هستند قابلیت در دسترس بودن آهن فروس را برای گیاهان تسریع می‌کنند. در حالی که محیطهای ا ... یده (زمینهای مرتفع یا خاکهای باز ... شی خوب) تشکیل رسوب ترکیبات ا ... ید فریک را تسریع می کنند که برای گیاهان قابل جذب نیست. اگر آهن فروس زیادی وجود داشته باشد  سمیت آهن ممکن است است برای گیاهان رخ دهد. ولی وقوع این ح ... تا حد زیادی به گونه گیاهی بستگی دارد همینطور اگر آهن فروس بسته به رسوب ترکیبات آهن فریک در خاکها در دسترس نباشد کمبود آهن یا کلروز ممکن است رخ دهد. مدیریت خاک مناسب می‌تواند به کنترل ph و شرایط آب خاک کمک نموده و غلظتهای بهینه آهن فروس را در دسترس گیاهان قرار دهد. عموماً تعیین مقیاسی مشخص برای آهن خاکها به علت اینکه قابلیت در دسترس بوده آهن برای گیاهان و یا ایجاد مسمومیت به ویژگیهای خاک نظیر ph یا eh و میزان رطوبت خاک بستگی دارد مشکل است.

 برای تخمین این ویژگیها و پتانسیل به وجود آمدن کمبود و یا سمیت آهن برای گیاهان پیشنهاد گردیده که eh و ph خاک هر دو در مزرعه باز هم اندازه‌گیری شوند………….

 

 ژئوشیمی آهن

آهن در اکثر کانیهای اولیه (فاز ا ... ید و فرو منگنز) در ح ... ا ... یده فروس  ، وجود دارد که از ح ... فریک  آهن یا   بسیار حل ... ر است. 

چندین نوع مختلف از ا ... یدهای آهن که هرکدام دارای حلالیت متفاوتی هستند وجود دارند ع ... 1-2 حلالیت  چندین ا ... ید آهن گزارش شده معمول ر ا با هم مقایسه می‌کند. کانیهای آهن آزاد که در خاک وجود دارند به عنوان کلیدی برای شناخت خصوصیات خاک و برای افق‌های خاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. کانیهای آهنی که به صورت پدوژنیکی تشکیل می‌شوند در ج ... 1-2 آمده‌اند. 

 

  ... کامل مقاله بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان


برچسب ها : ... مقاله بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان - گیاهان ,فروس ,فریک ,دسترس ,تشکیل ,وجود ,برای گیاهان ,تسریع می‌کنند ,فرآیند زندگی ,وجود دارند ,بستگی دارد ,فرآیند زندگی گیاهان
... مقاله بررسی نقش آهن به عنوان یک ف ... کلیدی در فرآیند زندگی گیاهان گیاهان ,فروس ,فریک ,دسترس ,تشکیل ,وجود ,برای گیاهان ,تسریع می‌کنند ,فرآیند زندگی ,وجود دارند ,بستگی دارد ,فرآیند زندگی گیاهان
... تحقیق قارچ و انواع آن

تعداد صفحات : 14 صفحه

فرمت فایل : word

 قارچ ها و انواع آن


 

موضوع تحقیق : 

 

 فهرست مطالب : 


قارچ خوراکی صدفی oyster mushroom) )

گونه های زراعی معروف : 

ارزش تغذیه ای 

pleurotus osteratus : (گونه تیپ جنس pleurotus )

خصوصیات عمومی 

بستر کشت 

راندمان بیولوژیک 

برداشت 

خواص دارویی 

قارچ شاه صدفی:( pleurotus eryngii )

بستر کشت 

راندمان 

برداشت 

قارچ شی‌تا‌که (قارچ جنگل ) lentinula edodes

بستر و روش کشت 

راندمان 

برداشت

خواص دارویی 

قارچ سرمیمون یاریش پیرمرد: (hericium erinaceus )

بستر و روش کشت 

راندمان

برداشت

خواص دارویی 

flammulina  velutipes 

بستر و روش کشت 

راندمان

برداشت

گانودرمانوسیدوم : ( ganoderma lucidum )

بستر و روش کشت 

برداشت

خواص دارویی 

termella fuciformis 

بستر و روش کشت 

برداشت

 

 

قارچ خوراکی صدفی :  oyster mushroom) )

    محل رشد در طبیعت : بر روی چوبهای پوسیده یا در حال پوسیدن و سطح درختان .

     دارای قدرت تجزیه بالاو براحتی مواد سلو ... ی راکلونیزه می سازد .

     دارای رنگهای مختلف کلا ... از قبیل سفید ، آبی ، خا ... تری ، طلایی ، قهوه ای و …

     قارچ صدفی درختی pleurotus osteratus در جنگهای درختان سخت چوب گسترش فراوانی دارد .

گونه های زراعی معروف : p,cittinopileatus/ p.cystidiosus /p.florida /p.eryngii p.osteratus

ارزش تغذیه ای : دارای اسیدهای آمینه آزاد ،ویتامینهای c (gr 144-30 در 100 گرم قارچ ) و b و نیاسین ، پتاسیم بالا .

 

pleurotus osteratus : (گونه تیپ جنس pleurotus )

خصوصیات عمومی : روی بستری از مواد سلو ... ی براحتی رشد می کند. کلا ... ابتدا محدب ولی سپس پهن و صاف می شود . قطر کلا ... از 5 تا 20 سانتی متر متغیر است . رنگ از سفید تا قهوه ای تغیر پیدا می کند. ساقه بصورت نامتقارن و غیرمرکزی به کلا ... متصل می شود.

بستر کشت : کاه گندم ، چاودار ، جو وحشی ، برنج ، ساقه ذرت ، نیشکر ، تفاله پنبه دانه ، خاک اره ، کاغذ زاید .

راندمان بیولوژیک : بسیار بالا و از 60 تا 130 درصد گزارش شده است .

برداشت : در هنگام جوانی باید کلا ... ها برداشت شوند، برداشت بصورت خوشه ای بهتر است . کارگران در هنگام برداشت باید از ماسک استفاده نمایند. قارچ ها پس از برداشت باید بلافاصله درحرارت یک یا دو درجه سرد شوند و سپس در ظرف مناسب بسته بندی شوند. 

خواص دارویی : این گونه و دیگر گونه های صدفی تولید lovastatin می کند که دارویی مؤثر جهت کنترل کلسترول خون است . این قارچ در درمان بیماریهای کبد و کلیه و بیماریهای روده ای نیز موثر است .

 

... کامل قارچ ها و انواع آن


برچسب ها : ... تحقیق قارچ و انواع آن - قارچ ,گونه ,صدفی ,برداشت ,بستر ,pleurotus ,مواد سلوی ,برداشت باید ,pleurotus خصوصیات ,osteratus گونه ,زراعی معروف
... تحقیق قارچ و انواع آن قارچ ,گونه ,صدفی ,برداشت ,بستر ,pleurotus ,مواد سلوی ,برداشت باید ,pleurotus خصوصیات ,osteratus گونه ,زراعی معروف
... گزارش کارآموزی تراشکاری

تعداد صفحات: 37 صفحه

فرمت فایل : word

 

... گزارش کارآموزی تراشکاری

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

مقدمه ای در مورد ابزار دقیق تراشکاری                            1

آشنایی با مکان کارآموزی                                3

ابزارهای برشی و نگهدارنده ابزار                                3

ابزارهای ظریف تراش                                    4

پیشانی تراش قطعه ای....                                    5

روتراشی                                        5

ماشین های تراش                                        6

قسمت های اصلی ماشین تراش                                7

روش آج زنی                                        17

نتایج و پیشنهادات                                    18

انواع ماشین های فرز                                    19

تیغه فرزها                                        26

 


مقدمه ای در مورد ابزار دقیق تراشکاری :

 

ابزار دقیق رشته جدیدی است که امروزه جای خود را در میان رشتهای دیگر در صنایع ایران باز می کند.

 

ابزار دقیق از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است که عبارتد از :

 

۱.اندازگیری                ۲.کنترل                   ۳.محرکها(ادوات ... وجی)

 

این سه مجموعه در کنار یکدیگر مکمل یک سیستمی به نام سیستمهای کنترل اتوماتیک می باشند که این سیستم کنترل اتوماتیک وظیفه انجام کنترل فرایندی را در یک مجموعه عملیاتی بر عهده دارد .

 

۱.اندازه گیرها

 

قسمت اندازه گیر مقدار واقعی عنصر مورد نظر را اندازه گیری می کند.پارامترهای مختلفی در صنایع برای کنترل اندازه گیری می شود مهمترین پارامترهایی که در صنعت برای کنترل اندازه گیری می شوند عبارتند از :

 

۱.اندازه گیری فشار                                 measuroment of the pressure

 

۲.اندازه گیری جریانات سیالات                       measuroment of theflow

 

۳.اندازه گیری درجه حرارت           measuroment of thetemprature  

 

۴.اندازه گیری ارتفاع مایعات                           measuroment of thelevel

 

 علاوه بر این پارامترهایی که در بالا ذکر شد عوامل دیگری برای اندازه گیری و کنترل وجود دارند و مهم هستند اما بعلت استفاده محدودتر از این پارامترها فقط به بیان نام آنها اکتفا می شود و در ادامه اگر فرصتی بود توضیحاتی در مورد آنها داده می شود این پارامترها عبارتند از :

 

اندازه گیری سرعت ـ اندازه گیری لرزش ـ آشکار سازهای دود و شعله ـ دستگاههای آنالایزر

 

۲.کنترل کننده ها

 

 قسمت دوم ابزار دقیق بخش کنترل می باشد در ابتدای شروع صنعت که کنترل بصورت امروزی نبود کنترل بوسیله عوامل انسانی انجام می شد سپس با پیشرفت علم سیستم کنترل اتوماتیک با بوجود آمدن ادوات نیوماتیکی (بادی) وارد مرحله جدیدی شد. بعد از مدتی با اختراع ترانزیستور استفاده از کارتهای الکترونیکی برای کنترل آغاز شد با بوجود آمدن این قطعات کنترلی استفاده از عوامل انسانی برای کنترل کمتر می شد.در ادامه پیشرفت  علم کامپوترهای صنعتی با نام plc وارد صنعت شدند بوسیله این plcها واحدها به آسانی کنترل می شدند وتغییرات نیز به آسانی در واحدها انجام می گرفت

 

امروزه کنترل کنندهای جدید تری بنام dcs (سیستم کنترل کننده توزیع پذیر) و کنترل کننده های فازی وظیفه کنترل را در واحدهای صنعتی بر عهده دارند.

 

۳.محرکها (ادوات ... وجی)

 

محرکها ادواتی هستند که سیگنال ... وجی را از قسمت کنترل کننده می گیرد و متناسب با این سیگنالها  عمل می کند. از عمده ادوات ... وجی می توان به شیرهای کنترل و الکتروموتورها اشاره کرد. این ادوات با عملکرد خود باعث کنترل پارامترهای اندازه گیری شده در مقدار مطلوب و مورد نظر   می شوند . این ادوات گستره تنوعی زیادی دارند که در بحث ادوات ... وجی به توضیح در مورد آن خواهیم پرداخت.

 

تا این قسمت به معرفی اجمالی رشته ابزار دقیق پرداختیم و قسمتهای کاری مختلف این رشته گفته شد. از بخشهای دیگر وارد جزییات هر یک از بخشها می شویم و به توضیحات در مورد این ادوات  می پردازیم.در ادامه با یک مثال به توضیح یک حلقه کنترلی برای کنترل دمای آب ... وجی بویلر( دیگ بخار) توضیح داده می شود.

 

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

 

در این مکان که شامل دستگاه ها و تجهیزات مختلف تراش و براده برداری می باشد انواع کارهای مختلفی از جمله تراش سیلندر –میل لنگ –شاتون –سر سیلندر –سوپاپ –یاتاقان و .... پولیش قطعات انواع ماشین های سبک و سنگین –سواری –کامیون –اتوبوس –کامیونت انجام می گیرد و نیز در این مکان تجهیزات و وسائل مختلفی از جمله میل لنگ تراش –شاتون تراش –سیلندر تراش –سرسیلندر تراش –پولیش دستگاه تراش –پرس- کف سرسیلندر تراش موجود می باشد، که انواع کارهای مربوط تراش و فی ... ... قطعات مربوط به موتور را بر عهده می گیرد و همچنین این مکان صنعتی با بهره گیری از این تجهیزات که در نوع خود بهترین هستند باعث رضایت مشتریان را فراهم می آورد.

 

ابزارهای برشی و نگهدارنده ابزار 

 

برای به کار گیری مؤثر از یک ماشین تراش،ماشین کار باید معلومات کافی دربارة ابزارهای برشی و تیز کدن آنها برای تراشکاری مواد مختلف داشته باشد.برای براده برداری از قطعه کار باید لبة برشی ابزار در تماس با قطعه کار در حال گردش قرار داده شود.در بسیاری موارد،از ابزارهای برشی یک لبه hssبرای براده برداری استفاده می شود.

 

ابزارهای برشی hssکوچک را معمولاً در یک ابزار گیر می بندند.این گونه ابزارگیرها در مدلهای صاف،راست تراش و چپ تراش ساخته می شوند.برای تشخیص یک ابزار گیر راست تراش از چپ تراش،ابزار گیر را در دست گرفته و به نوک ابزار نگاه کنید.اگر نوک ابزار به طرف راست تمایل دارد،آن را راست تراش و اگر نوک آن به طرف چپ تمایل دارد،آن را چپ تراش می نامند.در اغلب ماشین های تراش از یک پایه ابزار گیر چند طرفه گردان برای نصب ابزار برشی استفاده می گردد.این پایه،برجک یا تارت(turret) نیز نامیده می شود.پایه های ابزار گیر معمولاً چهار طرفه هستند و می توان حداکثر چهار ابزار برشی روی آن نصب کرد.با شل ... اهرم گردان روی پایه می توان آن را چرخاند تا لبة برشی مورد نظر در موضع براده برداری قرار گیرد.سپس باید اهرم را مجدداً محکم نمود.

 

ابزارهای خشن تراش

وقتی در تراشکاری عمق براده برداری زیاد باشد و حجم براده زادی از قطعه کار برداشته شود،به این عمل خشن تراشی می گویند.در ابزارهای hssخشن تراش،لبه برشی صاف است و نوک آن کمی گرد شده است.با این فرم لبه برشی می توان عمق براده زیادی را با سرعت پیشروی زیاد تراشکاری کرد.زاویه آزاد جانبی اندک در این ابزار سبب می شود که پشت لبة برشی بخوبی تقویت شده باشد.

 

واضح است که یک ابزار خشن و چپ تراش در جهت چپ به راست به خوبی براده برداری می کند.همجنین یک ابزار راست تراش خشن در جهت مخالف،یعنی راست به چپ باید به کار گرفته شود.

 

ابزارهای ظریف تراش

 

نوک یک ابزار ظریف تراش گردتر از نوک یک ابزار خشن تراش است.اگر لبه برشی این ابزار پس از سنگ زدن،با سنگ پرداخت کاری دستی پرداخت شود،سطح تراشکاری شده با این ابزار کاملاص صیقلی خواهد بود.برای ظریف تراشی با این ابزار باید عمق براده کم و سرعت پیشروی نیز کم باشد.همانند ابزارهای خشن تراش،این ابزار را نیز به صورت راست تراش و چپ تراش می توان آماده کرد.

 

پیشانی تراشی قطعه ای که بر روی گیره نظام بسته شده است.

 

یک ابزار برشی مناسب که نوک آن گردی کمی داشته باشد،برای پیشانی تراشی استفاده می گردد. ... مرکب به اندازة 30 درجه به طرف راست چرخانده شده و بدنه ابزار برشی را با زاویه ای کمتر از 90 درجه نسبت به پیشانی قطعه کار تنظیم کنید.برای پیشانی تراشی،نوک ابزار باید دقیقاً در مرکز تنظیم گردد.ابزار برشی را با حرکت دادن ... طولی به موضع تراشکاری جابجا کرده و ... طولی را در این موضع قفل کنید.

 

پیشانی تراشی را می توان در هر دو جهت انجام داد.می توان نوک ابزار را در مرکز قطعه کار قرار داده و پیشروی را به طرف بیرون هدایت کرد و یا برع ... این.رایج است که ابزار را در مرکز قرار داده و پیشروی ابزار را به طرف بیرون انجام داد.اگر قطر قطعه کار بیشتر از (38 mm) “2/11 باشد،می توان از پیشروی اتوماتیک ابزار استفاده کرد.

 

با پیشروی ابزار پیشانی تراش از مرکز به طرف بیرون،کیفیت پرداخت سطحی خوبی به دست می آید.اگر نوک ابزار کمی بالاتر ار مرکز باشد،یک زائده کروی در مرکز قطعه کار باقی خواهد ماند.اگر نوک ابزار کمی پایین تر تنظیم شود،یک زائده استوانه ای در مرکز قطعه کار باقی می ماند.اگر زائده اضافی در پیشانی تراشی به وجود آید،باید نوک ابزار را تنظیم کرده و کار را مجدداً انجام داد.

 

روتراشی ساده و پله تراشی

 

روتراشی و پله تراشی یک قطعه که درون گیره نظام بسته شده،همانند قطعه ای که بین دو مرغک مهار شده است،انجام می شود.برای جلوگیری از خم شدن قطعه کار به هنگام روتراشی،لازم است قطعات بلند را ابتدا مته مرغک زده و سپس توسط مجموعه مرغک از طرف دیگر مهار نمود.

 

م ... وط تراشی

 

قسمتی از یک قطعه کار را هنگامی م ... وطی می نامند که قطر آن با یک نرخ ثابت در طول قطعه کار افزایش یا کاهش یابد.

 

م ... وط تراشی با ... مرکب

 

با این روش می توان هم م ... وط داخلی و هم م ... وط خارجی تراشید.طول م ... وط تراشی در این روش محدود است،زیرا کورس حرکتی ... مرکب محدود است.با توجه به اینکه صفحة مدرج زیر ... مرکب بر حسب درجه مدرج شده  دقت م ... وط تراشی در این روش در حد درجه است و بنابراین شیب مورد نظر را باید به صورت درجه گرد کرد.یک ج ... تبدیل زاویه به شیب در هر فوت ارائه شده است.

 

ماشین های تراش

 

اساسی ترین ماشین های ابزار محسوب می شود.ابزار برشی در ماشین تراش قابل کنترل است و می توان آن را در جهت طولی بر روی بستر ماشین و در جهت عرضی توسط ... عرضی و یا تحت زاویه خاص به حرکت درآورد.

 

اندازه یک ماشین تراش

 

اندازه یک ماشین تراش بر اساس قطر کارگیر و طبق بستر ماشین تعیین می گردد.قطر کارگیر عبارت است از حداکثر قطر قطعه کار که می تواند بر روی بستر ماشین بچرخد.طول بستر یک ماشین تراش،به صورت کلی و از ابتدا تا انتهای آن در نظر گرفته می شود.

 

طول بستر یک ماشین تراش را نباید با طول کارگیر (حداکثر طول قطعه کار که بین مردمک و سه نظام قرار می گیرد) اشتباه گرفت.طول کارگیر عبارت است از طول بستر ماشین منهای طولهایی که توسط مجموعه مرغک و سه نظام ... می شود.


... کامل گزارش کارآموزی تراشکاری


برچسب ها : ... گزارش کارآموزی تراشکاری - ابزار ,تراش ,کنترل ,برشی ,قطعه ,ماشین ,اندازه گیری ,براده برداری ,ابزار برشی ,برای کنترل ,ابزار دقیق ,گزارش کارآموزی تراشکاری ,برای کنترل اندازه
... گزارش کارآموزی تراشکاری ابزار ,تراش ,کنترل ,برشی ,قطعه ,ماشین ,اندازه گیری ,براده برداری ,ابزار برشی ,برای کنترل ,ابزار دقیق ,گزارش کارآموزی تراشکاری ,برای کنترل اندازه
گزارش کارآموزی شهرداری و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : word

 

شهرداری و مدیریت شهری

 

شهرداری و مدیریت شهری

شهرداریها به دلیل جایگاه خاصی که در هر شهر دارند نقش اصلی را در مدیریت شهری ایفا می نمایند . امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته شهرداری و مدیر آن یعنی شهردار مهمترین ارگان شهری و بالا ترین رده مسئولیت در شهر بوده و تمام نهادهای شهری مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر شهرداری قرار دارند .

 

فهرست

عنوان                                                                        صفحه

مقدمه                                                                                        1

شهرداری و مدیریت جامع شهری                                                          1

تعاریف وواژه ها                                                                        4

شماره منطقه                                                                                       5

شماره بلوک                                                                                        6

آپارتمان                                                                                    7

واحد شغلی ( صنفی )                                                                           9

جهات اربعه اصلی و فرعی                                                                    10

ممیزی                                                                                                11

شماره گذاری معبر                                                                     12

توضیح عناوین اطلاعاتی فرم                                                                13

کدو نوع معبر                                                                                      17

تعداد : تعداد گونه فرعی                                                                         23

موفقیعت زمین ( ک4-2 ج ... لونیگ ممیزی )                                         25     

ج ... ابعاد زمین                                                                        27

 

مقدمه :

 در کشور ما نیز اگر چه در قوانین پنج سال جاری موضوع مدیریت جامع شهری و مسئولیت شهردار پیش بینی شده است و البیکن تا کنون به دلیل مشلات ساختاری و قانونی این مهم در شهری به اجرا در نیامده و امید است بزودی در تعدادی از ... ا اجرا و پس از بررسی و رفع اشکالات احتمالی به سایر ... ای کشور نیز تعمیم یابد .

 در وضعیت کنونی نیز شهرداریها نقش اساسی در هماهنگی و امور اصلی مربوط بهش هر بر عهده دارند و اغلب ارگانهای دیگر یا مستقیما ً وابسته به شهرداری هستند ( مانند خدمات شهری ، حمل و نقل شهری ، پارکها ، فضای سبز ، خدمات ایمنی و ..... ) ویا غیرمستقیم در بسیاری از امور با هماهنگی شهرداری عمل می نمایند ( ارگانهایی مانند مخابرات ، آب ، فاضلاب ، گاز ف برق )

 هر شهرداری یا به طور کلی هر شهر جهت برنامه ریزی و اقدامات زیربنایی شهری به اطلاعات و آمار جامع و دقیق شهر نیاز دارد که ضرورتا ایجاب می نماید طبق یک برنامه مدون و زمان بندی شده شده و حتی المقدور با استفاده از سیستم های رایانه ای و فناوری ، اطلاعات و آمار دقیقی با انجام عملیات لازم از اراضی ، املاک مستحدثات و تاسیسات شهری برداشت نماید و آنگاه سعی شود تا این اطلاعات بروز و بهنگام نگهداری  شود تا همواره بتوان به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمود .

ممیزی یعنی تمیز دادن ، تشخیص و جداسازی و در اصطلاح به معنی برداشت ، تفکیک و طبقه بندی آمار و اطلاعات از املاک و معابر شهر است .

به همین منظور فرمهای جدید ممیزی با دستور العمل اجرایی زیر تدوین شده است تا علاوه بر گرد آوری اطلاعات مورد نیاز شهرداری گامی جهت پیاده سازی بانک اطلاعات شهری و آنگاه gisشهری برداشته شود . مبنای gisشهری ملک و معبر می باشد و با توجه به وابستگی و نقش اساسی که شهرداری در مدیریت املاک و معابر شهر بر عهده دارد عموما شهرداری به عنوان متولی و مدیریت gisشهری بوده و وظیفه ایجاد ، مدیریت ، نگهداری ، هماهنگی و مدیریت gisشهری بر عهده شهرداریها می باشد . در این مورد دلایل متعددی وجود دارد که به موارد زیر اشاره می کنیم .

1-   شهرداری اصلی ترین نهاد در مدیریت شهری است .

2-    شهرداری عمدتا با ملک یا معبر سرو کار دارد .

3-    هرگونه تغییر در ملک با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد . ( ساخت و سازها و ........)

4-  هر گونه ایجاد یا حذف در ملک یا معبر با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد ( احداث واحد –تفکیک –ایجاد معبر و .........)

5-   طبق قانون شهرداری مکلف به داشتن اطلاعات به روز املاک و معابر شهر است ( قانون ممیزی )

6-   طبق قانون شهروندان مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات صحیح به شهرداری هستند .

7-  هر گونه عملیات روی املاک یا معابر توسط سایر ارگانها با مجوز و هماهنگی شهرداری با دلایل فوق اگر شروع کننده gisشهری را شهرداری بدانیم با توجه به آنچه در قبل بیان شد در شرایط کنونی شهرداریها با استفاده از قوانین و تکالیف موجود می توانند عمل نموده و با پایه گذاری gisشهری حداقل بخشی از نیازهای فعلی خود را در این مقوله رفع نموده و با برنامه ریزی اصولی و صحیح و همکاری و جلب نظر سایر نهادها نیازهای سایر کاربران و ارگانها را در مدیریت جامع شهری در بلند مدت برطرف نمایند .

8-  اولین اقدام جهت تحقق اه ... فوق ممیزی شهر است که طبق قانون نوسازی و عمران شهیر شهرداریها با اختیارات ویژه می توانند هر 5 سال شهر را ممیزی نماید .

 

 

تعاریف و واژه ها

 جهت انجام ممیزی اصطلاحات خاصی بکار می رود که لازم است در ابتدا این واژه ها تعریف گردد:

 شهر

 پس از تقسیمات استان و شهرستان ، شهر می باشد . هر شهرستان شامل تعدادی شهر است . شهر محدوده ای جغرافیایی است که حدود آن با توجه به محدوده طرح جامع شهری مشخص شده باشد .

تقسیمات شهری

طبق قانون و ضوابط و مقررات و دستورالعمل های وزارت کشور ... ای بزرگ بایستی دارای تقسیمات منطقه ای محله ای مصوب باشند و این تقسیم بندی بر اساس معیار ها و ضوابط خاصی صورت می گیرد که روی نقشه ها ی ممیزی شماره منطقه و محله ( حوزه )و حد و حدود آن مشخص است . لذا در محل شماره شناسایی ملک که در قسمت بالای همه فرمهای ممیزی مشخص شده است از سمت چپ به راست به ترتیب شماره منطقه و سپس شماره محله ( ناحیه ) می شود .

منطقه

 بسته به وسعت ، جمعیت و محدوده خدماتی هر شهر به چنذ منطقه تقسیم می گردد . محدوده مناطق با خیابان یا بزرگراهای اصلی و محدوده طرح جامع شهر از یکدیگر مجزا می گردد .

شماره منطقه

به هر منطقه به ترتیب ایجاد ، شماره ای از یک بعد داده شده است . این شماره دو رقمی در گوشه سمت چپ بالای فرمهای ممیزی درج می گردد .مثلا منطقه 2 به صورت 2 درج خواهد شد .

محله ( ناحیه )

 هر منطقه دارای 11 و حداکثر 22 محله است محدوده محله بر اساس جمعیت ، تعداد املاک و تراکم ساختمانی آن مشخص می گردد . جمعیت هر محله 10000و حداکثر 20000 نفر است .

شماره محله ( ناحیه )

هر ناحیه نیز داری شماره ای است که از 1 شروع و حداکثر تا 22 خواهد بود شماره محله یا ناحیه نیز بعد از شماره منطقه به صورت دو رقمی در فرمهای ممیزی نوشته خواهد شد .

 بلوک

آ ... ین محدوده تقسیمات شهری بلوک می باشد . یک بلوک محدوده ای است از املاک که به یکدیگر متصل بوده و از اطراف به وسیله معابر عمومی و یا عوارض طبیعی مانند رودخانه ،کوه و .... احاطه شده است . به نحوی که اگر ازیک نقطه بلوک حرکت نماییم پس ازطی ... دور بلوک مجددا به همان نقطه شروع باز می گردیم .

 

شماره بلوک

هر بلوک دارای یک شماره 3 رقمی است که در هر محله از 001 شروع و به تربیت تا آ ... ین بلوک محله ادامه می یابد . ازشماره محله در بالای فرمهای ممیزی نوشته خواهد شد .

شماره ملک

 هر ملک در بلوک دارای شماره ملک سه رقمی است که با حرکت ارز جنوب غربی بلوک از شماره 001 شروع و تا آ ... ین ملک بلوک ادمه می یابد. مطابق مثالی که در فوق نمایش داده شد ......

ساختمان

 ساختمان به محدوده ای از یک ملک که ساخته شده و لتوان از آن استفاده مس ... ی ، تجاری ، اداری و مانند اینها داشت اطلاق می شود . اگر دریک مل چند ساختمان مجزا که حداقل 12 متر مربع مساحت دارد وجود داشت برای هر ساختمان برگ مجزا اتصاص داده می شود .

 شماره ساختمان

هر ساختمان در ملک دارای شماره ساختمان دورقمی است که به ترتیب از  01 به ساختمان اصلی و سپس ساختمانهای بعدی اختصاص می یابد . به هر ساختمان مجزا ( به هم نچسبیده ) که حداقل 12 متر مربع مساحت داشته باشد و دارای در ورودی مجزا نیز باشد یک کد اختصاص داده و برگ ممیزی اطلاغات ساختمان برای آن تنظیم می گردد .

بلوک گردشی

 برای شروع ممیزی املاک واقع در هر بلوک بایستی از جنوب غربی بلوک در جهت حرکت عقربه های ساعت آغاز نمود . بنابراین باید ابتدا جهت ی ... درست در محل انجام گرفته و سپس نقشه با محل تطبیق گردد .

 بر روی نقشه جهت شمال مشخص شده است ولی در محل تشخیص جهات اربعه از طریق محل طلوع و غروب آفتاب ( شرق یا غرب ) یا پرس و جو ... جهت قبله که تقریبا رو به غرب یا جنوب است و یا تطبیق نقشه با وضع موجود عملی است پس از مشخص جهات اربعه اصلی از اولین ملک واقع در جنوب غربی بلوک کار ممیزی با تنظیم فرم فهرست املاک آغاز می گردد .

آپارتمان

 اگر یک ملک دارای ساختمان مجزایی باشد که دارای مالکیت مستقلی بوده یا می تواند در آینده با توجه به وضعیت ساخت داشته باشد هر بنا به عنوان یک واحد آپارتمانی محسوب می شود . بنابراین هر آپارتمان دارای درب ورودی مجزا وتسهیلات ( مانند سرویس –آشپزخانه و.....) و مشترکات ( مانند راه پله ) و ..... می باشد . در صورتی که ملک دارای صورت مجلس تفکیکی برای آپارتمانها باشد متراز آپارتمانها و تعداد آنها و سایر مشخصات در صورت مجلس  قید شده است و می توان آنها را است ... اج و در برگهای ممیزی آپارتمان درج نمود. در صورتی که ملک تفکیک نشده است ودارای سند مالکیت باشد مساخت و سایر مشخصات بر اساس دستورالعمل مترشده و در فرمها وارد می گردد . 


... کامل گزارش کارآموزی شهرداری و مدیریت شهری


برچسب ها : گزارش کارآموزی شهرداری و مدیریت شهری - شهرداری ,شهری ,شماره ,ممیزی ,بلوک ,مدیریت ,مدیریت شهری ,فرمهای ممیزی ,جامع شهری ,جنوب غربی ,محله ناحیه ,گزارش کارآموزی شهرداری ,ممیزی نوشته خواه
گزارش کارآموزی شهرداری و مدیریت شهری شهرداری ,شهری ,شماره ,ممیزی ,بلوک ,مدیریت ,مدیریت شهری ,فرمهای ممیزی ,جامع شهری ,جنوب غربی ,محله ناحیه ,گزارش کارآموزی شهرداری ,ممیزی نوشته خواه
... گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه

تعداد صفحات : 54 صفحه

فرمت فایل :  word

عنوان :

                گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه

 

 پتروشیمی اراک در یک نگاه

هدف

ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی 

تولیدات

 در ظرفیت کامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای،میانی و نهایی می باشد که نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فرآورده هابه خارج صادر می شوند 

تاریخچه و انگیزه احداث

مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرههای زیربنائی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اه ... تامین نیاز داخلی کشور و صادرات، ایجاد و به بهره برداری رسیده است 

 

 

فهرست مطالب :

1- پتروشیمی اراک در یک نگاه                                                                                                                       1

2- واحد دو اتیل هگزانول                                                                                                                                  4

3- مقدمه                                                                                                                                                               8   

4- تولید گاز سنتز                                                                                                                                               9

                    1-4 گوگرد ز ... از گاز طبیعی                                                                                        11

                    2-4 ریفرمینگ و باز یافت حرارت اتلافی                                                                        12

                    3-4 جدا سازی دی ا ... ید کربن                                                                                  15

                    4-4 تقویت فشار گاز سنتز                                                                                              18

                    5-4 سیستم بخار                                                                                                               18

5- تولید بوتیر آلدئید                                                                                                                                         20

                    1-5 خالص سازی خوراک                                                                                               22

                    2-5 سیستم واکنش oxo                                                                                          25

                    3-5 ... سازی،پایدار سازی و جدا سازی ایزومر                                                  28

                    4-5 تهیه ،تغلیظ و دوباره فعال ... محلول کاتالیست                                        31

                     5-5 مخازن سوخت و بوتیر آلدئید                                                                              36

6- عملیات تولید دو اتیل هگزانول                                                                                                                  40

                     1-6 آل ... یزاسیون نرمال بوتیر آلدئید به epa                                                      40

                     2-6 هیدروژناسیون epa  به دو اتیل هگزانول                                                      42

                     3-6 سیستم تصفیه دو اتیل هگزانول                                                                         44

                     4-6 سیستم تقطیر منقطع دو اتیل هگزانول                                                           47

                     5-6 سیستم جدا سازی آب دو اتیل هگزانول و سیستم خلاء                           49

                     6-6 مخازن دو اتیل هگزانول                                                                                         50

7-عملیات تولید بوتانول (نرمال یا ایزو)                                                                                                         51

                     1-7 هیدروژناسیون بوتیر آلدئید به بوتانول                                                              51

                     2-7 سیستم تصفیه بوتانول                                                                                          51

                     3-7 سیستم تقطیر منقطع بوتانول                                                                            52

                     4-7 سیستم جدا سازی آب بوتانول                                                                          53

                     5-7 مخازن بوتانول                                                                                                         54

 

پتروشیمی اراک در یک نگاه

این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدارتولید قرارگرفت در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر،واحدهای دیگرمجتمع تکمیل و واحد اتو ... یلات بعنوان آ ... ین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت 

از سال 79 همزمان با تکمیل واحدها،طرههای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است از سال 1378 با تصویب هیئت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملکرد مجتمع،شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید 

اهمیت تولیدات مجتمع

از مشخصه های پتروشیمی اراک استفاده از دانش فنی ،تکنولوژی و فرآورده های پیشرفته می باشد تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتا گریدهای مختلف را شامل میشوند از لحاظ انتخاب خطوط تولید کمتر مجتمعی را می توان یافت که مانند مجتمع اراک ترکیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیر سموم،علف کش ها را یکجا داشته باشد مجتمع پتروشیمی اراک از لحاظ تنوع،ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامین نیاز صنایع مهم کشور کم نظیر می باشد 

خوراک مجتمع

خوراک اصلی مجتمع نفتای سبک و سنگین است که از پالایشگاههای اصفهان و اراک از طریق خط لوله تامین می شود خوراک دیگر مجتمع گاز طبیعی است که از خط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد ضمنا حدود 6000 تن آمونیاک و حدود 350 میلیون متر مکعب در سال مصرف گاز طبیعی مجتمع می باشد که از خط سوم سراسری تامین می گردد 

مصارف تولیدات مجتمع

مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف گسترده است در بخش تولیدات شیمیایی کلیه فرآورده ها شامل ا ... ید اتیلن/ اتیلن گلیکلها-اسید استیک/وینیل استات-دواتیل هگزانول-بوتانولها-اتانول امین ها و اتو ... یلاتها به اضافه سموم علف کش هاکاملا در کشور منحصر به فرد میباشد و نیاز صنایع مهمی در کشور را تامین نموده و مازاد آنها به خارج صادر میشود در بخش پلیمری نیز فرآورده های ارزشمند و استراتژیک انتخاب شده اند که بعنوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید سرنگ یک بار مصرف-کیسه سرم-بدنه باطری-گونی آرد-الیاف و همچنین مواد اولیه ساختبشکه های بزرگ به روش دورانی ونیز گرید مخصوص تولید لوله های آب-فاضلاب و گاز و لاستیک پی بی آر را نام برد 

اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تامین نیاز صنایع داخل کشور است در این ارتباط تولیدات مجتمع سهم به سزایی در تامین نیاز صنایع پایین دستی دارد به نحوی که نیاز بالغ بر 5000 واحد پایین دستی را تامین می نماید 

واحد های مجتمع

الف- واحدهای فرآیندی:واحد های فرآیندی مجتمع شامل 19 واحد میباشد 

ب- واحدهای سرویسهای جانبی:

- آب بدون املاح:ظرفیت 450 متر مکعب در ساعت

- واحد تولید بخار:ظرفیت 500 تن در ساعت

- واحد نیروگاه:ظرفیت کل تولید125 مگا وات

- برجهای خنک کننده:شامل 9 برج

- واحد هوای فشرده یا هوای ابزار دقیق: 5 کمپرسور هر کدام26000 نرمال متر مکعب در ساعت به ظرفیت کل 130000 نرمال متر مکعب

- واحد تفکیک نیتروژن و ا ... یژن از هوا :ظرفیت ا ... یژن14500 نرمال متر مکعب و نیتروژن6000 نرمال متر مکعب در ساعت

ج- واحدهای عمومی(آفسایت):شامل مخازن مواد شیمیایی،سیستم بازیافت کاندنس ها، سیستم آب خام، سیستم گاز، سیستم سوخت مایع، مخازن خوراک، مخازن محصولات مایع، سیستم آتش نشانی، مخازن گاز هیدروژن، سیستم مشعل مجتمع، واحد تصفیه پساب صنعتی، سیستم توزیع شبکه برق، شبکه مخابرات، اتصالات بین واحدها و سیستم جمع آوری و دفع آبهای زائد 

موقعیت جغرافیایی

مجتمع پتروشیمی اراک در جوار پالایشگاه اراک در کیلومتر 22 جاده اراک- بروجرد و در زمینی به وسعت 523 ... تار قرار دارد 

2- واحد دواتیل هگزانول

نرم کننده ها موادی هستند که برای بالا بردن قابلیت قالب زنی و شکل پذیری پلاستیکها به کار می روند برای استفاده از پلاستیک پلی وینیل کلراید (پی وی سی)که یکی از مواد با ارزش و پر مصرف در صنایع پایین دستی می باشد از روغن نرم کننده ای به نام دی اکتیل فتالات(دی او پی)استفاده می شود اهمیت این ماده به حدی است که بر حسب شرایط مورد نیاز برای استفاده از پی وی سی تا حدود 40 درصد وزنی از این ماده مورد مصرف قرار می گیرد 

دی او پی از سال 1365 در پتروشیمی فار ... واقع در بندر ... ... (ره)تولید میشود ولی یکی از عمده ترین مواد اولیه آن که 2-اتیل هگزانول میباشد از خارج وارد می گردید 

به منظور تأمین این ماده اولیه باارزش برای واحد پتروشیمی فار ... ،طرح تولید 2-اتیل هگزانول در مجتمع پتروشیمی اراک در نظر گرفته شد فرایند آ ... و متعلق به شرکت انگلیسی(دی پی تی)davy process technology  برای این واحد انتخاب و طراحی و ... ی آن نیز توسط شرکت مزبور صورت پذیرفت ... ید ماشین آلات و تجهیزات از طریق شرکت بلژیکی abay engineering انجام گردیده و کار های نصب و ساختمان و راه اندازی آن کلاً توسط پیمانکاران داخلی و کارکنان مجتمع انجام شد در این واحد همچنین فرآورده های نرمال و ایزو بوتانول تولید می شود که در صنایع تولید حلالها،نرم کننده ها،عطرها،اسانسها،سموم، و نظایر آن و در صنایع نساجی و چرم سازی و غیره مورد مصرف دارند به طور کلی واحد 2-اتیل هگزانول از نظر تکنولوژی و تنوع محصولات یکی از بهترین واحد های مجتمع پتروشیمی اراک می باشد 

فرآیند تولید

فرایند تولید 2-اتیل هگزانول و بو تانول ها از چند مرحله شامل تولید گاز سنتز،بوتیرآلدئیدها و نهایتاً تولید 2-اتیل هگزانول و بوتانول ها تشکیل یافته است در مرحله اول گاز طبیعی در یک واکنش گرماگیر در حضور بخار آب و کاتالیزور به گاز سنتز شامل منوا ... یدکربن و هیدروژن تبدیل می شود خوراک مرحله دوم،پروپیلن و گاز سنتز است که طی واکنش هیدروفرمیلاسیون در حضور کمپل ... رودیم به عنوان کاتالیزور و در فاز مایع در راکتور با هم ترکیب می شوند واکنش گرمازا بوده و مخلوطی از نرمال وایزوبوتیرآلدئید تولید می گردد نرمال بوتیر آلدئید در واحد آل ... یزاسیون به 2-اتیل هگزانال تبدیل می شود که بعداز هیدروژناسیون محصول نهایی 2-اتیل هگزانول بدست می آید 

نرمال و ایزوبوتیرآلدئید نیز به طور جداگانه بعد از هیدروژناسیون به نرمال  و ایزوبوتانول تبدیل شده که این فرآورده ها نیز مستقلاً قابل عرضه به بازار هستند 2-اتیل هگزانول دارای درجه خلوص 5/99 درصد می باشد و این واحد برای تولید 45000 تن در سال از این محصول طراحی شده است مقدار تولید نرمال و ایزوبوتانول به ترتیب 5000 و 5700 تن در سال است 

 

... کامل  گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاهبرچسب ها : ... گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه - تولید ,مجتمع ,واحد ,سیستم ,اراک ,هگزانول ,اتیل هگزانول ,پتروشیمی اراک ,بوتیر آلدئید ,نیاز صنایع ,تولیدات مجتمع ,مجتمع بسیار متنوع ,تولیدات مجتم
... گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک در یک نگاه تولید ,مجتمع ,واحد ,سیستم ,اراک ,هگزانول ,اتیل هگزانول ,پتروشیمی اراک ,بوتیر آلدئید ,نیاز صنایع ,تولیدات مجتمع ,مجتمع بسیار متنوع ,تولیدات مجتم
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017