سخت ترین کار دنیا دوباره شروع ... ه، اون هم وقتی آرامش نداری. وقتی مسائلی هست که دست به یقه ای باهاشون و واقعا برای حلشون معجزه نیازه. نمی دونم معجزه وجود داره یا همش خیال خام ما آدمهاس ولی همین که دوباره شروع ... م خودش شببه معجزه است! معجزه ای که تلخ تر از تلخ پیش میره! 

پ.ن: تو این وبلاگ کامنت دونی بسته اس، وظیفه ای برای گذاشت کامنت نیست! 

لایک و دیس لایک نداریم، جهت جلوگیری از مرض های درونی افراد

تجربه ثابت کرده بهترین کار اینه!