امروزه اولین ملاک برای انتخاب رشته بازار شغلی آن رشته هست!

یعنی اگر آن علم ثمره ی مالی یا شغلی یا مقامی نداشته باشد ... ی طرفش نمی رود!

اما آیا این روش درست است؟

شاید ... ی بگوید غرب چنین روشی دارد و بسیار پیشرفت داشته...

جواب این اشکال رو با سوالی عرض می کنم
 سخن در این ست که هدف علم چیست؟

آیا بناست که علم به ما کمک کند که وسائل بهتری داشته باشیم؟

مثلا انسان های پیشین با تکه های چوب غذا طبخ می ... د و غرب توانست با علم مایکروویو را بسازد...

آیا علم برای این باید باشد؟

مثلا فرض کنید یک میمون روزی موز را باید به زحمت به دست می آورده و در آ ... با کیفیتی نه چندان مطلوب می خورده و...

 سپس روزی دیگر به این توانایی دست پیدا می کند که با مخلوط کن شیرموز درست کند....

خود میمون فرقی کرده؟

اعتلاء فکری داشته؟

سطح شعورش به یک سطح فراتر رفته؟

خیر!

این ابزار اگر نگوئیم وی را حیوان تر کرده،می توانیم بگوئیم بر حیوانیت خود باقی اش گذاشته..

حال و روز غرب و روش علمی ای که به ما تزریق کرده چنین است!

ما را در وسائل و ابزار پیشرفت داده نه در مقاصد...

در تمدن ... ی هدف علم استکمال نفس انسانی ست و اگر خود را به هر آتشی می زنند برای دستی ... به آن علم نوری ست..

العلم نور یقذفه الله..

فلذا در منابع بسیاری به این اصل مهم اشاره شده،یکی از اینها رساله اللولو النظیم فی روم ... علیم است نوشته ی ابویحیی زکریا انصاری ست.

وی اولین شرط را برای طالب علم چنین تبیین می کند.

ان یقصدبه ما وضع ذلک العلم له فلا یقصد به غیر ذلک کاکتساب مال او جاه او مغالبه خصم او مکاثره.....(نسخه خطی)

[باید که طالب علم] مقصودش چیزی باشد که آن علم برایش وضع شده،پس قصد نکند غیر آن را مثل ... ب مال یا ... ب مقام یا غلبه بر دشمن یا غلبه بر دیگران...

اولین شرط پیشرفت در علوم ... ی این ست...

ان شاء الله در آینده ای نه چندان دور متن و ترجمه ی این رساله را در وبلاگ قرار می دهم و الله الموفق المعین