گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت ف ... ی کمیته امداد ... ... ره

این فایل با فرمت word و قابل ویرایش می باشد.

مقدمه

کارفرما

پیمانکار

دستگاه نظارت

پیمان

اسناد پیمان

تحویل زمین

تجهیزکارگاه

بوته کنی و تسطیح زمین

آزمایشات مکانیک خاک

پیاده ... نقشه

خاکبرداری و پی کنی

اجرای بتن مگر

قالبندی پی

آرماتوربندی پی

آنچه که در اجرا ی آرماتور بندی باید رعایت شود

نصب صفحات

بتن ریزی فونداسیون ها

نکات اجرائی سیمان

نکات اجرایی آب مصرفی در بتن

نکات اجرائی مصالح سنگی در بتن ( ماسه )

نکات اجرایی سنگدانه ها در بتن

نکات اجرائی به هنگام بتن ریزی

ساخت و نصب اسکلت در کارگاه

مختصری در مورد جوشکاری

جوشکاری قوس الکترود دستی (smaw)

جوشکاری با الکترود روکش دار (manual metal arc welding )

تعریف جوش weld

پارامترهای مهم در کیفیت جوش

جوش پذ یری به دو عامل بستگی دارد

ساختمانهای اسکلت ف ... ی

مواد سرباره سازه

مواد متشکله روپوش الکترود

موارد تشکیل دهنده گاز

عوامل احیاء کننده

عوامل آلیاژدهنده

شناسایی الکترودها

انواع الکترودها با توجه به وپژگی های کاربردی

بسته بندی الکترودها

عیب جوش

ترکها

عدم ذوب (lack of fusion )

علت بوجود آمدن عدم جوش

عدم نفوذ در ریشه (mcomplete root renetration )

جوشهایی که کاملاٌ پر نشده اند (mcompletely filled groove ) که به دلایل زیر

انقباض یا کشیدگی در شیار (shrinkage groove )

گود افتادگی کناره یا زیر برش ( uneler cut )

قطور بودن الکترود که علت بوجود آمدن کلیه تخلخلها به شرح زیر می باشد

حفره های گازی یا تخلخلل ( gas pores / poro sity )

سوختگی داخلی ( burn theough )

حفره انتهایی ( crater pipe )

آفال سرباره ( siag inclusion )

ناخالصی تنگستن (tunhesten inclusion )

پاشش یا ترشح (spatter )

علت بوجود آمدن پاشش یا ترشح

معایب

نکات اجرائی در دیوارچینی ها

نکات اجرائی در آجرهای مصرفی

نکات اجرائی ملات ها

ملات ماسه سیمان

نکات آجرچینی ها

نکات اجرایی در موزائیک فرش

نکات و موارد اجرایی در نصب کاشی و سرامیک

کاشی کاری

نکات اجرایی به هنگام سرامیک کاری

رنگ آمیزی

آماده ... سطوح برای رنگ آمیزی

انواع رنگ آمیزی

مقدمه: 

آنچه که در این جزوه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد پروژه کار آموزی بوده که مراحل اجرائی ساخت یک ساختمان اسکلت ف ... ی را از شروع تا خاتمه به اختصارمورد بررسی قرار می دهد . موارد اجرائی – جزئیات اجرائی- روش کار –نحوه اجرای این پروژه توضیح داده شده است. لذا در شروع توضیحات لازم است برخی تعاریف و اصلاحات جهت تفهیم بهتر مظالب به اختصار شرح داده می شود .

الف - کارفرما : عبارتست از شخصیتی حقیقی یا حقوقی که امضاء کننده یکی از طرفین قرار داد بوده و موضوع عملیات پیمان پس از تکمیل به وی تحویل داده می شود .

ب- پیمانکار :عبارتست از شخصیتی حقیقی یا حقوقی که اجرای یک پروژه مطابق نقشه و مشخصات فنی را بعهده می گیرد .

ج - دستگاه نظارت :کارفرما جهت حسن انجام کار یک پروژه عوامل اجرائی را بصورت مقیم مستقر نموده که نظارت اجرای صحیح کلیه عملیات اجرائی بر عهده این عوامل می باشد .

د- پیمان :هر پروزه جهت اجراء نیازمند به مشخص شدن کلیه اطلاعات اجرائی و شرایط حاکم بر پروزه بوده که پیمان نامیده می شود .

ه- اسناد پیمان :اسناد پیمان شامل کلیه نقشه های محاسباتی –معماری –سازه ای –تأسیسات مکانیکی و برقی مشخصات فنی کارهای عمومی ساختمان –شرایط عمومی و خصوص پیمان و کلیه اسناد مبادله شده بین طرفین می باشد

... کامل گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسکلت ف ... ی کمیته امداد ... ... ره