این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد
ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان عراقی محله
ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله در فاصله حدود 5 کیلومتری شمال گرگان در مسیر جادة فرودگاه گرگان واقع گردیده است این ایستگاه در سال 1342 زیر نظر ادارة اصلاح و تهیه نهال و بذر گرگان تحت عنوان ایستگاه کشاورزی و بمنظور ... ای تحقیقات در زمینه غلات، سبزی وصیفی و پنبه در دو قطعه تاسیس و شروع به فعالیت نمود. مسئول این ایستگاه در حال حاضر آقای ... مسادات می باشد.
فعالیت جاری در این ایستگاه شامل پروژه های غلات، دانه های روغنی، سبزی و صیفی، ذرت و علوفه بوده که در هر یک از این پروژه ها در زمینة مسائل به نژادی و به زراعی وافزایش کمیت و کیفیت محصولات تولیدی فعالیتهای گسترده ای صورت می پذیرد.
فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان ( عراقی محله)
بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله)
بخش ک ... ا ایستگاه تحقیقاتی گرگان
مسئولین و محققین این بخش
عناوین طرح های به نژادی
چکیده
عناوین طرح های به زراعی
بخش ذرت ایستگاه تحقیقاتی گرگان
مسئولین این بخش
طرح ها بخش ذرت
اه ... طرح
روش تحقیق
بخش غلات ایستگاه تحقیقاتی گرگان
مسئولین و محققین این بخش عبارتند از
محققین این طرح آقایان
شرایط زارعین استان گلستان در سه ناحیه
وضعیت لاین n-80-19 با پیگیری sw8.9.3064/star
وضعیت لاین n-80-7 با پیگیری hd2206/hokl/ru1/6/cmhfo...
وضعیت لاین n-80-6 با پیگیری luaoi4/v 76323/3/...
طرح های به نژادی گندم نان در سال 1384
بخش بیمارهای ایستگاه تحقیقاتی گرگان
محققین بخش بیماریها
چکیده
علائم بیماری
چکیده
بخش حبوبات ایستگاه تحقیقاتی گرگان
طرح حبوبات بخش حبوبات
هدف اجرای طرح
بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش ماش
طرح تحقیقی تطبیقی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام امیدبخش
مقایسه عملکرد رقم امیدبخش باقلا با رقم معمول منطقه (برکت)
ایجاد تنوع ژنتیکی باقلات از طریق دورگ‌گیری و ارزی ... نسل f1
اه ... طرح
بررسی توده‌های پیشرفته s1 باقلا
ارزی ... ارقام دانه درشت باقلا در استان گلستان
 
بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
این بخش در راستای تحقق خود کفایی و افزایش تولید در محصولات کشاورزی از دیر باز با ایجاد ایستگاههای تحقیقات کشاورزی در سطح منطقه داشته و در مورد زراعتی مختلف از قبیل:
1- غلات
2- پنبه
3- دانه های روغنی
4- سبزی
5- صیفی
6- ذرت و گیاهان علوفه ای
8- حبوبات
9- درختان میوه .
طرحهایی تحقیقاتی به زراعی و به نژادی را اجراء نموده و یا در دست اجزاء دارد این طرحها عمدتا در ایستگاههای تحقیقات کشاورزی تحت پوشش مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد به اجراء درآمده است .
فعالیتهای بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر عبارتند از :
1- بررسی به نژادی و به زراعی بروی محصولات زراعی و صنعتی در منطقه
2- تهیه، آزاد سازی و معرفی ارقام اصلاح شده و پر محصول به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح
3- تهیه و تولید بذرهای خالص و درجه یک اعم از هیبرید الیت، ... الیت و نولکئوس در محصولات مختلف
4- بررسی و تعیین مقاومت ارقام مختلف نباتات زراعی و درختان بارده نسبت به خشکی، شوری و سایر شرایط نا مطلوب در مراحل مختلف اصلاح نباتات
5- بررسی و تعیین ارزش غذایی و کیفیت مختلف زراعی
6- انجام امور مربوط به حفظ و کنترل کیفیت و تهیه و ارائه دستورالعمل های فنی در زمینه کاشت، داشت و برداشت ارقام اصلاح شده و قابل توصیه در منطقه
7- بهبود کیفی ارقام اصلاح در محصولات زراعی با توجه به ذائقه و مصرف کننده
8- همکاری در اجزاء طرحهای تحقیقاتی ملی
9- ارتباط، همکاری و هماهنگی با سایر بخشهای تحقیقاتی به منظور تهیه و تنظیم طرحها و برنامه های مشترک تحقیقاتی
مشخصات ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی گرگان (عراقی محله):
این ایستگاه در سال 1337 تاسیس شده، مساحت ایستگاه 37 ... تار می باشد و میزان بارندگی سالیانه آن بین 400 تا 37 450 میلی متر است. ارتفاع آن از سطح دریا 5/5 متر است.
موقعیت جغرافیایی ایستگاه به قرار زیر است:
طول جغرافیایی : 54 درجه و 25 دقیقه شرقی
عرض جغرافیایی : 36 درجه و 45 دقیقه شمالی
بخش ک ... ا ایستگاه تحقیقاتی گرگان :
همان طور که از نام این بخش مشخص است این بخش بر روی گیاه ک ... ا متمرکز شده است .
مسئولین و محققین این بخش :
عناوین طرح های به نژادی :
1-ایجاد لاینهای رستورر، نرعقیم و نگهدارنده ک ... ا برای نواحی سواحل خزر چکیده :
در این طرح کلیه ژرم پلاستها موجود و وارد شده از خارج جهت تهیه لاینهای نرعقیم با روش بکراس به مدت چهار نسل استفاده می شوند و از طرفی با سلف ... ارقام هیبریدوتت کراس آنها برای تولید رستورر اقدام می شود. تا کنون با طرح قبلی که به انجام رسیده حدود 15 و نگهدارنده و 4 رستورر تولید شده است و بالاینهای فوق الذکر 60 در دست تولید است. با اجرای این طرح امید است وابستگی به وادرات بذر هیبرید مرتفع گردد .
2- مطالعه پایداری عملکرد ارقام پیشرفته بهاره ک ... ا در اقلیم سواحل خزر چکیده:
این طرح در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در 4 تکرار و 16 رقم اجراء شده هرکرت دارای 6 خط 5 متری به فواصل 20 سانتیمتری کشت شده است. هدف از اجرای این طرح مقایسة دقیقتر ارقامش که از آزمایش های سالهای گذشته انتخاب شده و مقایسه ع ... العمل آنها در مقایسه با شاهد معمول منطقه میباشد .
3- بررسی عملکرد و صفات زراعی ژنوتیپهای جدید بهاره ک ... ا در مناطق سواحل خزر:
چکیده : این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و 14 رقم اجراء شده است . هدف از اجرای این طرح مقایسه ارقام وادراتی که برای اولین بار در کشور کشت می شوند با ارقام معمول منطقه می باشند. پس از اجرای این طرح با توجه به زودرسی و عملکرد، ارقام جدید برای آزمایشهای چند سال و چند مکان برای بررسی دقیق تر انتخاب می شوند.
4- بررسی امکان ایجاد لاینهای موتانت متحمل به شوری ک ... ا:
در این طرح در رقم rgsoo3و ساری گل با دو دوز مختلف اشعه تیمار شده در سال اول در کلاردشت تکثیر شده و در سالهای زراعی جاری در ایستگاه شوری ( انبار الوم) این استان تحت بررسی می باشند .
عناوین طرح های به زراعی :
1- بررسی تاثیر آرایش کاشت و مقایسه عملکرد دانه ک ... ا و گندم در تناوب با یکدیگر
این طرح به منظور بررسی اثرات متناوب کاشت گندم بهد از ک ... ا و ک ... ا بعد از گندم و همچنین تاثیر آلیش بر میزان عملکرد این دو محصول مورد ارزی ... قرار میگیرد .
2- تاثیر تاریخ کاشت و فاصلة ردیف بر عملکرد و اجرای عملکرد ارقام جدید ک ... ا
این طرح به منظور تاثیر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام rgsoo3و hyola 420مورد ارزی ... قرار میگیرد .
بخش ذرت ایستگاه تحقیقاتی گرگان :
در این بخش تمرکز عمدة تحقیقات روی ذرت می باشد در عین حال بر روی دیگر گیاهان نیز تحقیقاتی به عمل می آید که عبارتند از :
سورگوم، شبدر، ذرت علوفه ای ، ذرت شیرین و ...
مسئولین این بخش :
ا بخش ذرت :
1. بررسی و تعیین مناسبترین آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و علوفه هیبرید سینگل کراس 704
اه ... طرح:
تعیین مناسبترین آرایش کاشت مطلوب و اثرات متقابل این دو فاکتور ، بطور کلی تعیین الگوی صحیح کشت به منظور استفاده بهینه از عوامل محیطی در جهت حصول عملکرد بالا .
روش تحقیق:
آزمایش ذرت دانه ای با چهار سطح تراکم ( 55 ، 65 ، 75 و 85 هزار بوته در ... تار) و دو سطح آرایش کاشت در چهار تکرار اجراء می شود . آزمایش ذرت علوفه ای نیزبه همین شکل صورت می گیرد فاصلة بین تکرارها 2 متر و تعداد تیمار در هر تکرار برابر 8 تیمار است . طول خطوط کاشت در هر تیمار 6 متر و فاصلة خطوط افقی ( اصلی) در هر تیمار 75 سانتی متر است . فاصلة بوته ها در تراکم های مختلف و آرایش ها متفاوت است . زمین مورد نظر در اوا ... ... داد با شخم آماده می گردد واقدام به کود پاشی و سمپاشی می شود . سپس دیسک زده و با فاروئر فاروهایی به فاصله 75 سانتی متر ایجاد می شود هر تیمار در 4 خط کشت شده و در هر چاله 2 تا 3 بذر ، پس از رسیدن به مرحلة 3 الی 4 برگی تنگ می شوند و در هر کپه یا چاله یک بوته باقی می ماند . مقدار کود دهی بر اساس توصیه های آزمایشگاه خاک شناسی و تمام عملیات ماشین آلات در تمام تیمارها ی ... ان است . یادداشت برداریها برای هر کرت جداگانه انجام می شود . برداشت و محاسبات آماری از دو خط وسط هر تیمار انجام و همزمان با برداشت بوته شمارش می شود .
در پایان هر سال تجزیه واریانس داده ها با استفاده از آزمون fو نرم افزار mstat-cانجام گردیده و مقایسه تیمارها از طریق آزمون چند دامنه ای دانکن در سطوح 1% و 5% انجام خواهد شد وپس از تهیه گزارش سالیانه در پایان دو سال تجزیه مرکب داده ها صورت می گیرد و نتایج در قالب گزارش نهایی ارائه خواهد شد .
2. طرح بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد ذرت شیرین
مجری طرح اه ... طرح :اه ... و تلاش همه جانبه محققان برای افزایش کمی و کیفی وحصول از طریق بررسی و اجرای روشهای به نژادی، به زراعی صورت می گیرد .
لازم به ذکر است که روش تحقق و دیگر جزئیات مشابه به طرح بررسی و تعیین مناسبترین آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد دانه و علوفه هیبرید سینگل کراس 704 می باشد .
3. تولید لاین ایزوله پدری a-679ذرت
در این طرح 13 لاین مادری با یک پدر مشترک بصورت دو خط پدری و چهار خط مادری کاشته می شود که در زمان هایی که امکان خود گشتی است لاین مادری را دگر گشن می کنیم .این یک طرح ملی است که توسط مرکز تحقیقاتی کرج پیشنهاد شده و در تمام ایستگاه تحقیقاتی که برروی ذرت کار میکنند اجراء خواهد شد . مسئول این طرح در ایستگاه تحقیقاتی گرگان ... مساوات است .
4. تولید هیبریدهای جدید سورگوم علوفه ای و ارزی ... مقدماتی آنها
در این طرح کشت به صورت خطی می باشد و هدف تولید بذر هیبرید می باشد . از آنجا که دانشمندان مشاهده ... د که بچه هایی که حاصل ازدواج های غیر فامیلی هستند دارای هوش و سلامت بالاتری هستند و از طرفی بچه هایی که در اثر ازدواج های فامیلی بدنیا می آیند در مواردی دارای معلولیتها و مشکلاتی هستند به این فکر افتادند که از تلاقی غیر فامیلی در گیاهان استفاده کنند این امر منجر به تولید بذرهای هیبرید شد .
در این طرح هدف تولید 160 لاین می باشد . 4 لاین پدری و 40 لاین مادری تا بتوانیم نسل f1را در 160 لاین هیبرید بکاریم و انتخاب را در بین آنها انجام دهیم .
40 خط مادری 16 خط پدری
در مرحلة بعد از تولید لاین با عملکرد و مقاومت مطلوب که از اکثر جهات از رقم منطقه بهتر باشد باید آن را تکثیر کنیم و در اختیار زارعین قرار دهیم . برای این امر ابتدا باید والد پدری و مادری را بصورت خودگشن جداگانه تولید کنیم و در مزرعة تولید بذر هیبرید بصورت 3 خط مادری را خط پدری بکاریم ، که خط های لاین مادری همگی عقیم هستند تا فقط گرده های لاین های پدری را فقط بپذیرند . بین خطوط 75 سانتی متر فاصله وجود دارد و بین بذر هر خط 5 تا 6 سانتی متر . لازم به ذکر است که مجری این طرح ... مختا ... ور می باشد .