گزارش کارآموزی طرح حسابداری پیمانکاری

این فایل  با فرمت word و آماده پرینت می باشد

 

 فهرست:

·         مقدمه

·         تاریخچه شرکت

·         پیشگفتار

·         ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

·         انواع قراردادهای پیمانکاری

·         مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکار

·         مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

·         ارجاع کار به پیمانکار

·         انتخاب پیمانکار

·         انعقاد قراردادبا پیمانکار

·         تاییدات و تعهدات پیمانکار

·         تعهدات و اختیارات کارفرما

·         ضمانت نامه انجام تعهدات

·         پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

·         جریمة تاخیر

·         اجراء کار ( شروع عملیات)

·         تحویل ، تاسیس و تجهیزکارگاه

·         مخارج دورة اجرای طرح

·         مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

·         مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

·         تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

·         پرداخت وجه صورت وضعیت موقت

·         خاتمه کار

·         تحویل موقت

·         برچیدن کارگاه

·         ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت

·         ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات

·         تهیه صورت وضعیت قطعی

·         تحویل قطعی

·         استرداد نصف دیگر وجه ا ... مان ( س ... حسن انجام کار)

·         هزینة نگهداری در دورة تضمین

·         انتقال دارایی مورد پیمان که به دستگاه مسئول بهره برداری

·         روسای کارگاهها

·         وقت نگهداران

·         انبار داران

·         حقوق دستمزد

·         حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری

·         حقوق و دستمزد کارکنان عادی

·         حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین

·          حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری )

·         چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

·         جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل

·         تعداد نسخه احکام پرسنلی

·         تنظیم لیست حقوق و دستمزد

·         جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها

·         محاسبه حقوق و دستمزد

·         پرداخت حقوق و دستمزد

·         پرداخت به صورت نقدی

·         پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان

·         پرداخت از طریق سیستم بانکی

·         ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی

·         صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد

·         نوبت کاری

·         تسهیم (تخصیص) حقوق و دستمزد

·         پرداخت خالص حقوق و دستمزد

·         پرداخت یا واریز ... ورات

·         انبار

·         تعریف انبارداری

·         وظایف انباردار

·         کدگذاری کالاهاتعریف وفواید کدگذاری

·         انواع روشهای کدگذاری

·         تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن

·         انواع فرمهای انبار

·         انبارگردانی وکنترل انبارها

·         عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد

·         حد تجدید سفارش

·         نحوه ثبت مواد صادره از انبار

·         تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

·         حسابرسی انبار

·         حسابرسی انبارگردانی و موجودی مواد و کالا

·         اما واحد انبار چه نقشی دارد؟

·         بررسی و مطالعه دستورالعمل شمارش موجودیها یا انبارگردانی

·         نتیجه گیری و پیشنهاد

·         منابع

 

 

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی ا ... امی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و ا ... امات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

 

        §ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

        §کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات ... ان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

        §پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان ... اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.


... کامل گزارش کارآموزی طرح حسابداری پیمانکاری