این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد.


فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ۱

– تاریخچه صنعت برق ۵

– فلسفه وجود پستهای فشار قوی ۷

– سیستم قدرت ۹

۱- پست ۹

۲- بهره برداری از پستهای برق ۱۰

– شرح وظایف اپراتور پستهای ۲۳۰ کیلو ولت ۱۲

الف –وظایف اپراتور شبکار ۱۳

ب –وظایف اپراتور روزکار ۱۵

فصل دوم ترانس و ملحقات آن ۱۷

– تعریف ترانسفورماتور ۱۸

– تلفات ترانسفورماتور ۲۱

– انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز ۲۲

– ترانسفورماتور جریان c.t 27

– ترانسفورماتورهای ولتاژ v.tو p.tو c.v.t 32

فصل سوم : رله های حفاظت خط وترانس ۳۵

۱- حفاظتهای ترانسفورماتور ۳۶

– رله بوخهلتس ۳۶

– رله جریان زیاد با زمان مع ... ۳۸

– رله دیفرانسیل ۳۹

– رله ارت ف ... ۳۹

– رله اضافه جریان ۴۰

– رله جریان زیاد با زمان ثابت ۴۰

۲- حفاظت خط ۴۱

– رله دیستانس ۴۱

فصل چهارم : کلیدهای قدرت ۴۲

– کلیدهای فشار قوی ۴۳

– قطع کننده یا ... ونر ۴۶

-قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی ۴۶

– کلید قدرت یا دژنکتور ۵۰

– کلیدهای تمام روغنی ۵۱

فصل اول :

مقدمه

پیش گفتار:

پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی ب ... وسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وکنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الکتریکی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می کنند.

تولید قدرت خطوط انتقال ، وسیستم های توزیع انرژی .

به این ترتیب ، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.

رشد سیستم های قدرت الکتریکی :

قبل ازقرن نوزدهم میلادی وسایلی مانند شمع وبعضی ازانواع چربیها تنها منابع تأ مین روشنایی ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازی عموما” عملی ترین وسالم ترین وسایل روشنایی بشمارمی رفتند . گرچه تاآن زمان تحقیقات ارزنده ای ازیک طرف توسط فاراده وهانری درزمینه تولید الکتریسته وازطرف دیگر توسط بعضی دانشمندان وبخصوص ادیسون درزمینه استفاده ازالکتریسیته درملتهب نمودن بعضی مواد وبالا ... ه تکامل لامپ های ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

اولین سیستم های قدرت تحت عنوان ( شرکت های روشنایی ) درحدود سال ۱۸۸۰ میلادی بوجود آمدند ومعروفترین آنها شرکت روشنایی پرل استریت درنیویورک بودکه توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الکتریکی این سیستم توسط ژنراتور dc تأمین میشد وتوسط کابل های زیرزمینی توزیع می گردید ، بارهای این سیستم نیز فقط لامپ های ملتهب بودند. بعد ازآن شرکت های روشنایی محلی به سرعت دراروپا و ... رشد ... د. دراوا ... قرن نوزدهم موتورالقائی جریان متناوب acاختراع شد ومصرف انرژی الکتریکی تنوع بیشتری یافت .

درسال ۱۸۸۵ جرج وستینگهاوس اولین سیستم توزیع جریان متناوب راکه انرژی ۱۵۰ لامپ را تأمین می کرد نصب کرد ودرسال ۱۸۹۰ اولین خط انتقال acبطول ۲۱ کیلومتر مورد بهره بهرداری قرارگرفت . اولین خطوط انتقال ، تک فاز بودند، انتقال قدرت توسط جریان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدریج جایگزین سیستم های dcشد . دلیل عمده جایگزینی سیستم های acترانسفورماتورها بودند که انتقال انرژی الکتریکی درولتاژی بالاتر از ولتاژ یا باررا امکان پذیر می ... د ، ضمن اینکه قابلیت انتقال قدرت بیشتری رانیز داشتند.

کلیات :

درسیستم های انتقال dcقدرت تولید شده توسط ژنراتورهای acاز طریق ترانسفورماتور ویک سوکننده الکترونیکی به خط انتقال dcداده میشود . یک اینورترالکترونیکی ، جریان مستقیم رادرانتهای خط به جریان متناوب تبدیل می کند تا بتوان ولتاژآنرا بایک ترانسفورماتور جهت مصرف کننده ها کاهش داد . مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است که برای خطوط کوتاهتر ازحدود ۵۶۰ کیلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائی dcمقرون به صرفه نیست .

بعد ازاینکه طرح توربینها ی بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهای تولید شده با این توربین ها بیشترین محبوبیت رابرای طراحان سیستم ها بهمراه آورد . ... معرفی توربین های بخار باسرعت زیاد ... وم افزایش ... واستاندارد ... ... یک سیستم مطرح شد. با استاندارد ... ... ، امکان اتصال سیستم ها به یکدیگر نیز بوجود می آمد. امروزه عموما” ... های ۵۰ و۶۰ هرتز درسیستم های قدرت مورد استفا ده می باشند. امکان اتصال سیستم های قدرت کوچکتروبوجود آمدن سیستم های بهم پیوسته باعث رشد وبزرگ شدن سیستم های قدرت گردید.

همزمان بابزرگ شدن سیستم های قدرت ورشد مصرف ، عناصرسیستم های قدرت نظیر ژنراتورها وترانسفورماتورها تکامل بیشتری یافتند وبه عنوان مثال : ظرفیت کل نصب شده درسال ۱۹۸۲ درکشود ... نزدیک به ۶۰۰/۰۰۰ م ... ات بوده است که توسط ۵/۲ کیلووات رابرای هرنفرنشان می دهد .

تاسال ۱۹۱۷ سیستم ها ی قدرت بصورت واحدهای مستقل استفاده می شدند.

تقاضای مصارف زیاد انرژی الکتریکی ونیاز به قابلیت اطمینان زیاد ، موضوع ، مهمی پیش آورد . بهم پیوستن سیستم ها ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است ، زیرا ماشینهای کمتری بعنوان رزرو ، برای شرایط بهره برداری ساعات پیک مورد نیاز سیستم ها درشرایط وقوع اتصال کوتاه وخطاهای دیگر موجب ایجاد اختلال درکل سیستم بهم پیوسته خواهد بود ولذا باید رله ها وکلیدهای مناسبی درمحل اتصال سیستم ها نصب نمود.

بهره برداری ازیک سیستم قدرت ، بهبود به شرایط کارسیستم وتوسعه سیستم برای آینده نیاز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتی ومطالعه پایداری سیستم دارد. همچنین استفاده ازکامپیوتر درانجام محاسبات فوق الذکرازاهمیت خاصی برخودردار است .

تاریخچه صنعت برق درایران :

باتشکیل وزارت آب وبرق درسال ۱۳۴۳ که بعدا” به وزارت تغییر نام داد . وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول گردید . د ... ایان سال ۱۳۶۰ ظرفیت نصب شده درکل کشور به بیش از ۱۱/۸۰۰م ... ات رسید که نشان دهنده ۳۰۵ وات برای هرنفر بود . دراین سال نیروگاههای آبی تقریبا” ۲۷/۵ درصد تولید نیروگاههای کشور راتشکیل می دادند.درسال۱۲۸۳ هجری شمسی بانصب یک ژنراتور ۴۰۰kwتوسط حاج امین الضرب درخیابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژی الکتریکی درایران آغازشد. تاسال ۱۳۳۸ تنها چند نیروگاه دیگر به ظرفیتهای ۱ و۲ و ۶ و ۸ م ... ات مورد بهره برداری قرارگرفتند. درسال ۱۳۳۸ نیروگاه طرشت باظرفیت چهارواحد توربین بخار وتولید جمعا” ۵۰ م ... ات به عنوان اساسی ترین منبع تولید برق درایران به شمار میرفت .

گزارش کارآموزی شرکت برق

کلیدهای فشار قوی

حفاظتهای ترانسفورماتور