این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


فصل اول

اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه ۱

تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران ص ۳

ارتباطروستایی در ایران ص ۷

واحد اندازه گیری ترافیک ص ۸

مراکز هرمینگ ص ۱۰

طرح مجتمع ص ۱۱

تکنولیژی انتقال در روستا ص ۱۵

بررسی فنی مدل خزری ص ۱۸

مدل کوهستانی ص ۲۲

مدل بیابانی ص ۲۸

فصل دوم

دستور العمل ارائه طرح نهایی خطوط هوایی ص ۳۱

محافظت در مقابل جریان برق ص ۳۲

دستورالعمل احداث شبکه های خطوط هوایی

در مجاورت شبکه های انتقال نیرو ص ۳۹

مقدار ولتاژ و جریان شبکه ص ۴۳

وضعیت خطوط ارتباطی با شبکه های فشار قوی ص ۴۶

توضیحات ص ۵۲

جداول و نمودارها ص ۵۴

فصل اول

نقش ارتباطات و مخابرات

اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واکنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یک سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امکانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستی ... به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرک سریعتر و معقول تری می نماید.

دستی ... به اطلاعات صحیح مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است که در نتیجه ارتباط سالمی را طالب است. غالبا برقراری ارتباط و ... ب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امکانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امکانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه کنونی نام برد.

صور ابت ... ارسال خبر . افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز کوهها . نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال ۱۸۴۰ که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریکه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فکری جوامع ... و تسریع کننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی . فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته. بنحویکه توسعه و گسترش تکنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا کشوری به تکمولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهی ... در قافله پر شتاب کشورهای مترقی نائل نخواهد شد.

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل رس ... ارزشمندی است که در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن بر آمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملت های ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت های زورگو و استکباری جهانی برای بدست آوردن آمال ... خواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است که تجلی بارز و زندئه آن در ... طلیعه پیروزی انقلاب ... ی ایران ظاهر گردیده است.

بنابر علل بالا ئو بسیاری از دلایل دیگر امروزه ملت ها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تکنیک های پیشرفته مخابراتی طرح های گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شرکت مخابرات استان مرکزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراکز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزایی را ایفا نموده است

تاریخچه اتباط مخابراتی در ایران

۱۵ سال پس از ارسال علائم الکتریکی توسط مورس در ساعت ۸ روز ۲۴ ماه مه ۱۸۴۴ میلادی اولین خط تلگرافی بین تهران و اردوگاه چمن سلطانیه مورد بهره برداری واقع گردید این خط در سال ۱۲۴۳ از طریق جلفا به روسیه متصل گردید.

امپراطوری استعماری انگلیس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نیاز شدیدی به خطوط تلگرافی داشت و با پا فشاری خود نظر موافق ... ت ایران را برای احداث خطوط تلگرافی خانقین . باختران. همدان. تهران. شیراز و بوشهر ... ب نمود تا از طریق کابل دریایی بین بوشهر تا مرزهای شرقی ایران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوایی تا سال ۱۳۴۴ که خط سرتاسری مایکروویو مورد بهره برداری قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط کاهش یافت و حتی خطوط موجود در بسیاری از مسیرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال ۱۳۵۸ با توسعه برنامه روستایی استفاده از این خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتی از دوران قبل از مایکروویو فزونی یافت و هنوز هم این توسعه به نحو چشمگیری ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهری در ایران ۹ سال بعد از مکالمه تلفنی گراهام بل( بیستم اسفند ماه )۱۲۵۵

در مسیر قطار تهران – ری مورد استفاده واقع شد و در سال ۱۲۹۲ با تاسیس شرکتی واگذاری تلفن در تهران شروع گردید. در سال ۱۳۱۶ تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سریعا این شماره ها به فروش رسید.

ارتباط بین شهری کشور پس از تاسیس تلفن شهری با اجرای خطوط تک سیمه شروع شد اما توسعه آن به کندی صورت می گرفت و خطوط هوایی به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از ... کشور در شهریور ۱۳۲۰ خطوط جدیدی توسط ... گران دایر گردید بطوریکه پس از تخلیه کشور حدود ۲۵۲۲ کیلومتر خط با پایه با مجموع ۵۶۱۰ کیلومتر باضافه دو ترمینال کاریر بین تهران و باختران . دو ترمینال سه کانالی بین تهران و اهواز . دو ترمینال بین همدان و تهران و یک ترمینال در باختران جهت ارتباط با بغداد به ... ت ایران فروخته شد.

بدین لحاظ تکنیک خط هوایی و کاریر به شرکت پست و تلگراف منتقل شده و این سیستم بعنوان سیستم اصلی ارتباط شهری پذیرفته شد. در حالیکه در آن سالها استفاده از خطوط کوا ... یال در ارتباط سایر نقاط دنیا متداول گردیده بود.

ارتباط اتوماتیک بین شهری از سال ۱۳۵۰ در کشور شروع شده و تعداد سه شهر در این سال به شبکه اتوماتیک بین شهری پیوست متعاقب آن تعداد ۲۸ شهر در سال ۱۳۵۱ . ۵۳ شهر در سال ۱۳۵۲ . ۷۰ شهر در سال ۱۳۵۶ و تعداد ۷۸ شهر در سال ۱۳۵۹ به شبکه کشوری پیوست.

در جهت ارتباط رادیویی در سال ۱۳۲۶ تعداد۱۵۰ دستگاه ۵۰ واتی تلگرافی ... یداری و در ... ای مختلف ایران نصب گردید. در سال ۱۳۳۱ نصب دستگاههای رادیویی چهارصد واتی شروع و تا سال ۱۳۳۷ تعداد ۳۶ شهر ایران از طریق این سیستم ارتباط گرفتند. استفاده از سیستمهای رادیویی uhfو vhf قبل از سال ۱۳۵۸ منحصر به چند سیستم می شد که در پروژه ints در فاصله سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ نصب گردید و بعد از آن استفاده از سیستم های uhfو vhf محدود و صرفا به چند سیستم مجاری و ژاپنی محدود می شد . اما بعد از سال ۱۳۵۸ استفاده از uhfو vhf در شبکه های روستایی متداول گردید. ارتباط بین المللی نیز در روز ۲۹ شهریورماه ۱۳۲۷ با ایران و لندن افتتاح گردید و امروزه این ارتباط از طریق ... و شبکه های مایکروویو بصورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با اکثر کشورها برقرار است.

استفاده از شبکه های مایکروویو از سال ۱۳۴۳ با اولین خط مایکروویو بین حلقه دره و تهران معمول و امروزه اکثر ... ای کشور زیر پوشش ارتباط مایکروویو قرار گرفته است.

استراتژی

استراتژی تعیین تکنولوژی مخابرات بر اساس قبول تدریجی سیستمهای دیجیتال قرار گرفته و تکنولوژی روستایی به استفاده از سیستمهای رادیویی و کابل هوایی بجای سیستمهای قدیمی کاربر تاکید نموده است.

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

ارتباطات و مخابرات

نقش ارتباطات و مخابرات