این فایل با فرمت ورد و آماده ئرینت می باشد.


گزارش کارآموزی سیستم های plc


فهرست


پیشگفتار


۱ـ سیستم‌های power line carrier (plc)


۱ـ۱ محدوده ... ی سیستم‌های plc


۲ـ۱ کاربرد سیستم‌های plc


۱ـ۲ـ۱ ارتباط تلفنی (plc)


۲ـ۲ـ۱ تلگرا ف و پست تصویری


۳ـ۲ـ۱ کنترل و نشان دادن از راه دور


۴ـ۲ـ۱ حفاظت از راه دور (teleprotection)


۳ـ۱ مسیر ارتباطی و وسایل کوپلاژ


ـ تله موج line t ... (wave t ... )


ـ خازن کوپلاژ coupling capacitor (cc)


ـ دستگاه کوپلاژ coupling device (cd)


۴ـ۱ روشهای مختلف کوپلاژ


۲ـ مشخصات سیستم‌های plc


۱ـ۲ ... کار :


۲ـ۲ تلفات مربوط به دستگاه‌های plc


۳ـ۲ بررسی ترمینالهای plcاز نظر مخابراتی


۱ـ۳ـ۲ م ... اسیون در سیستمهای plc


۲ـ۳ـ۲ فاصله کانالها و موازی ... plcبرای ح ... ssb


سیستمهای


۴ـ۲ روشهای تولید ssb


۳ـ شرح بلوک دیاگرام یک نمونه plc


۱ـ۳ فرستنده (مسیر ارسال)


۲ـ۳ گیرنده (مسیر دریافت)


۳ـ۳ مسیر علائم حفاظتی در plc


۴ـ تجهیزات کوپلاژ


۱ـ۴ خصوصیات خطوط قدرت در محدوه ... plc


۲ـ۴ موج‌گیر line t ... (lt) یا wave t ...


۳ـ۴ خازن کوپلاژ cc


۴ـ۴ دستگاه تطبیق امپدانس lmuیا cd


۵ـ۴ کابل اتصال connecting cable


۵ـ بردهای plc


۱ـ م ... اتور کانال


۲ـ م ... اتور


۳ـ دم ... اتور کانال


۴ـ دم ... اتور hf


۵ـ تقویت‌کننده در قدرت ۱۰w


۶ـ تقویت اولیه (تقسیم کننده ـ جمع کننده)


۷ـ تقویت موج کریر و squelch


۸ـ اسیلاتور


۹ـ مکالمه‌ی مجهز به سیستم تبدیل ۴ wireو ۲ wire


۱۰ـ واحد تلگراف


۱۱ـ مولد سیگنال‌های تلفنی (signalling)


۱۲ـ برد مبدل سیگنال‌های تلفنی


۱۳ـ alc (automatic level control) مجهز به pll


۱۴ـ واحد هایبرید


۱۵ـ منبع تغذیه


۱۶ـ ... گیرنده


صنعت برق به عنوان یکی از حساسترین صنایع استراتژیک ومادر د ... س تاسیسات زیربنایی هر کشوری ویکی از پرهزینه ترین صنایع دنیا،همیشه جایگاهی خاص وپراهمیت خود را دراقصی نقاط جهان دارا میباشد.درایران این صنعت زیر بنایی و


مهم علاوه برتامین الکتریکی مصرف کننده های مختلف،کلیدگردش صنایع کشوررانیزدرابعادوسیع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نیرو بدنبال گسترش وسیع شبکه های تولید،انتقال وتوزیع برق در سراسر کشورازجمله منطقه مرکزی وتبدیل آن به یکی ازنقاط مهم ارتباطی شبکه های برق صنعتی کشور،لایحه پیشنهاد ایجاد”شرکت برق منطقه ای باختر” ،متشکل از استانهای لرستان،مرکزی وهمدان،به مرکزیت اراک را در تاریخ دوازدهم دیماه سال شصت و سه به مجلس ارایه نمود واین شرکت عملا ازتاریخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعالیت رسمی خودرا شروع


نمود.


شرکت برق منطقه ای باختر که عهده دارتامین برق مطمئن جهت مشترکین آن میباشد،سرزمین وسیعی که از شمالیترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه حدود۶۶۰ کیلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود۴۵۰ کیلومتر،بامساحتی حدود۷۶۵۲۲ کیلومتر مربع راشامل میشود.


این شرکت ازشمال به برق منطقه ای زنجان،ازغرب


به برق منطقهای غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقی به برق منطقه ای اصفهان وازشرق وشمال شرقی به برق منطقه ای تهران محدود میشود.


حوزه تحت پوشش این شرکت بر اساس آ ... ین آمار دارای جمعیتی بالغ بر۴٫۵میلیون نفرمیباشد.برق باختر


دارای هشت شرکت وابسته وا ... ی است که مشتمل بر سه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، مرکزی وهمدان،دو شرکت مدیریت تولید برق غرب وشازند،شرکت بتانیر،شرکت ... ی مشانیر(مهبام)


وشرکت خدمات کامپیوتری مدد باختر میباشد.


عمده تولید این شرکت توسط نیروگاه ۱۳۰۰ م ... اتی شازند ونیروگاه۱۰۰۰ م ... اتی شهید مفتح همدان صورت میگیرد.در سال۱۳۸۳ کل انرژی تحویل شده به شبکه برق منطقه ای باختر۱۱۵۱۷٫۴ میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل۲٫۸ درصد کاهش داشته،از این میزان انرژی تولید شده۵۹٫۶۷ درصد مربوط به نیروگاه شازند،۳۹٫۹۸ درصد مربوط به نیروگاه شهید مفتح وبقیه مربوط به نیروگاه گازی درود میباشد.


تا پایان سال۱۳۸۳ تجهیزات وتاسیسات زیر بار شبکه های انتقال وفوق توزیع به شرح زیر میباشد:


خطوط۴۰۰ کیلوولت:۷۶۲ کیلومتر مدار


خطوط۲۳۰ کیلوولت:۲۵۴۷٫۴ کیلومتر مدار


خطوط۶۳ کیلوولت:۴۰۵۷ کیلومترمدار


ایستگاه های۴۰۰ کیلوولت:۳ دستگاه به ظرفیت۱۹۰۰ مگا ولت آمپر.


ایستگاه های۲۳۰ کیلوولت:۱۷ دستگاه به ظرفیت۶۷۲۰


م ... لت آمپر.


ایستگاه های۶۳ کیلوولت:۹۳ دستگاه به ظرفیت۳۴۸۷٫۵


م ... لت آمپر.


سیستمهایpower line carrier(plc)


بطور کلی استفاده از خطوط فشار قوی بعنوان یک کانال ارتباطی یک امر پذیرفته شده است که بکار گیری آنها در شبکه برق رسانی قابلیت و توانایی سیستم تولید، انتقال وتوزیع را بالا میبرد دراین قسمت بطور مشروح استفاده از سیستم plcبه همراه دستگاههای جانبی و روشهای کوپلاژبه شبکه خطوط فشار قوی شرح داده میشود.


انتخاب این روشها باتوجه به مسایلفشارقوی، ... ی ارتباطات،مسایل اقتصادی وپارامترهای دیگرصورت میگیرد.


دراین قسمت مسایل مربوط به محدوده ... ، کاربردسیستم plcو مسیرارتباطی آن شرح داده میشود.


محدوده ... ی سیستمهای plc محدوده ... ی مناسب برای سیستمهایplcبین۳۰ khzتا۵۰۰ khzوگاهی تا mhz1میرسد،محدودیت حد پایین آن بخاطر مخارج بیشتر سیستم کوپلاژ و محدودیت حد بالای آن بخاطرتضعیف ناشی از ... هایبالامیباشد.البته لازم به تذکراست که محدوده ... فوق دریک کشور ممکن است بخاطراستفادهها ی مناسب و جلوگیری ازتداخل با ... های رادیویی حمل ونقل دریایی محدود شود.


کاربرد سیستمهایplc


ازسیستمهایplcجهت ارتباط تلفنی(speech) ویا انتقال اطلاعات (data)ودرموارد ... وم برای ارسال علایم حفاظتی (protection)میتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ ودیجیتال برای ارسال تلگراف،تله مترینگ،تل ... نترل وتله پروتکشن انجام میشود،بطورمثال مقادیر آنالوگ مانند mwوkvوmvarومقادیردیجیتال مانندح ... های سوییچ و دژنکتورها میباشد. پهنایباند مورد استفادهسیستمplcبرای ارسال باند۳۰۰hzالی۲۴۰۰hzویا۳۰۰hzالی۴۰۰۰hzمیباشدکه باتوجه به سیستم مورد نظرعلائم تلفنی تلگراف کنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار میگیرند در اینجا بطور مختصر به مشخصات ... ی علائم مذکور اشاره میشود.


ارتباط تلفنی


از سیستمهای plcمیتوان بعنوان وسیله ارتباط تلفنی دو طرفهduplexبین پستها و با استفاده از مرکز تلفنpaxارتباط پستها را با یکدیگر بوسیله مراکز سوئیچینگ برقرار نمود.پهنای باند موثر صحبت از۳۰۰hzتا۲۴۰۰hzمیباشد ودربعضیمواقع برای استفاده بیشتر برای بکارگیری علائم دیگر،حد بالای باند ... ی فوق میتواند به۲۰۰۰hzکاهش یابد که با وجود پائین امدن ت قابل قبول کیفیمیباشد و بقیه پهنای باند برای علائمتلگراف،کنترلوسیگنالینگ در نظر گرفته میشود.


تلگراف و پست تصویر


ازplcبرای ارسال علائم تلگرافی استفاده میشود که شامل ارسال علائم به صورت پست تصویری میشود.سرعت انتقال علائم از۵۰baudالی ۶۰۰baudمیتواند باشد.


کنترل و نشان دادن از راه دور


برای داشتن امکانات کنترل و نشان دادن از راه دور و همچنین جلوگیری از عملکرد اشتباه و از دادن اطلاعات و در نتیجه افزایش توانائی های plcعلائمبکار گرفته شده در plcبصورت کد میباشندسرعت انتقال علائم برای یک سیستم منفرد ۵۰baud و برای سیستمهای بزرگتر۲۴۰۰bit/s یا بیشتر میباشد.


حفاظت از راه دور teleprotection


در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولدهاوترانسفورماتورهاوتجهیزات و اسباب وادوات دیگر برقی در اثر کاهش عایق بندی وضعیف شدن استقامت الکتریکی مکانیکی،دینامیکی درمقابل فشار های ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین افزایش بیش از حد مجازدرجه حرارت، وسوانح طبیعی، خطاهائی پدید میاید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی میگردد.


این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه، اتصال زمین،پارگی وقطع شدگی هادیهاو ش ... تن عایقهاو غیره ظاهر شود.


گزارش کارآموزی سیستم های plc


گزارش کارآموزی رشته برق


کاربرد سیستم های plc


... کامل گزارش کارآموزی سیستم های plc