این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

... پروژه کار آموزی مدیریت شرکت فن آور ذوب

این فایل سیستم‌های اطلاعات مدیریت mis را پوشش می دهد. از آنجا که mis ترکیبی از سه پدیده سیستم ، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی mis مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. بعد از بررسی اجزای mis به سیستم‌های اطلاعات مدیریت در ح ... کلی پرداخته می‌شود.سیستمهای پشتیبانی تصمیم(dss) ، تأثیرات هوش ... و سیستم‌های خبره بر روی این سیستم‌ها دیگر مبحث مقاله می باشند. آ ... ین قسمت نتیجه گیری، همراه با ذکر بعضی نظرات در باب مزایا و معایب کنترل از طریق نرم افزار و گسترش آن در عصر اینفوکراسی یا اطلاع‌سالاری می باشد. موضوع این بحث سیستم اطلاعات مدیریت می باشد سیستم اطلاعت مدیریت به معنی مدیریت ب ... ایه اطلاعات می باشد همانطور که می دانیم برای مدیریت درقرن ۲۱ نمی دانیم از دوعامل چشم پوشی کنیم:
۱-استراتژی رقابت؛ و ۲-کاهش هزینه ها، که خودیک سیاست رقابت صادراتی می باشد.برای لحاظ ... این دواستراتژی به کاربردن سیستم های اطلاعات مبنی برفن آوریهای اطلاعت وارتباطات ضروری می نماید. مدیران امروز، باانبوهی اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده وقابل فهم وتمیرو نگهداری وبازی ... گردد. از طرف دیگرسیستم های مدیریت وابزارهای کنترل درطول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات رامی توان درچهارزمینه کلی عنوان کرد:۱-کنترل سنتی ۲-کنترل بروکراتیک ۳-کنترل کاریزماتیک ۴-کنترل اینفورماتیک درساختاهای سنتی فئودالی، کنترل ازطریق سنت، ادراک واعمال می شد، مقامات کنترلی به طورسنتی وموروثی به نسلهای بعدمنتقل می گردید وجامعه نیزاین نوع ساختار کنترلی راچون سنت بود می پذیرفت وبدان گردن می نهاد. دروضعیت کاریزماتیک، کنترل از طریق رابطه بین ... و پیروان اعمال می گردید. دراین ح ... ، ... ان کاریزما، شیوه عمل را انتخاب می ... د وپیروان نیزازآنها تبعیت می ... د زیرا آنها را قبول داشتند. دربروکراسی، کنترل درساختارسازمانی تعبیه می شد، ساختاری که برقانون ومقررات استوار بود وجنبه غیرشخصی داشت وتبعیت از آن ا ... امی بود. دراینفوکراسی، کنترل ازطریق نرم افزارها اعمال می‌شود. مجموعه دانشها وآگاهیهای تخصصی، بسیاررشد کرده است واینفوکراسی می تواند هرنوع اطلاعاتی راازطریق شبکه های الکترونیکی بدست آورد. ازسیستم های خبره، استفاده کند وبه تمامی دانشهای تخصصی وحرفه ای مجهز شود (زاهدی ۱۳۸۰،۱۲۳). عملاً کارمدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روزآمد واطلاعات مفید به مدیرشرکت یا موسسه برای برنامه ریزی های آینده وتصمیم گیری می باشد این مدیر برای گردآوری داده ها وپردازش آنها نیاز به سیستم های اطلاعاتی ورایانه‌ای وحتی سیستم های خبره می باشد پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی وسیستمی داشته واز امکانات سیستم های اطلاعاتی وفن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده، دانش سوادرایانه‌ای وسواد اطلاعاتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

سیستم‌های اطلاعات مدیریت mis

چکیده

مقدمه

یک سیستم اطلاعات چه کار می‌کند

آیا یک سیستم اطلاعات به رایانه احتیاج دارد

چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود

به چه منظوری از سیستم های اطلاعات استفاده می‌شود

مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات

انواع سیستم‌های اطلاعات

عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات

چگونه یک سیستم اطلاعات برای سازمان خود تهیه کنیم

فصل سوم

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

...  گزارش کارآموزی مدیریت شرکت فن آور ذوب

کاراموزی شرکت فناور ذوب کارآموزی مدیریت