این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

... پروژه کار آموزی موسسه حقوق پرداز

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهانی، مدیران واحدهای اقتصادی از جمله بانکها را ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده نموده است. این انتظارات، ا ... امات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز مدیران، برای سیستم حسابداری ایجاب می کند. فراهم نمودن این اطلاعات مست ... م داشتن سیستمی کارآمد با نگاه به شرایط رقابتی و اوضاع اقتصادی، ممکن است. بسیاری از واحدهای انتفاعی، سیستم های سنتی هزینه ی ... خود را با “سیستم های مدیریت هزینه” جایگزین می کنند. در سیستم مدیریت هزینه، هزینه هر یک از فعالیتها، اندازه گیری شده و هزینه های بدون ارزش افزوده، مشخص و زمینه تقلیل و حذف آنها فراهم می گردد. تاکید بر سیستم مدیریت هزینه موجب می شود تا محصولات و خدماتی با کیفیت برتر و کمترین بهای تمام شده ممکن تولید و ارائه گردد، در این صورت توان رقابت واحدهای انتفاعی افزایش خواهد یافت. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن معرفی مزایای حسابداری مدیریت، مدیریت هزینه در شرایط رقابتی نیز بررسی گردد در موسسات انتفاعی انجام تولید و ارائه خدمات مست ... م صرف هزینه های ثابت و متغیر می باشد، اینکه تولید کالاها و ارائه خدمات به چه قیمتی صورت گیرد تا ضمن حفظ سهم بازار، سودی معقول نیز برای موسسه ... ب گردد سوالی است که پاسخ به آن نیازمند شناخت روشهای هزینه ی ... است. بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاه حسابـــــداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد “سیستم مدیریت هزینه” تمایل نشان می دهند. هدف اصلی از ایجاد مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام شده خدمات (هزینه های ثابت و متغیر) جهت کمک به افزایش سودآوری است. اه ... مهمی مانند سودآوری، رشد سهم بازار، خودکفایی مالــــــی، حداقل ... بهای تمــام شده، تنوع محصولات و خدمات، افزایش کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده و…… در موسسات انتفاعی که به طور مکرر مورد تاکید مدیران و متخصصان مالی قرار می گیرند به نحوی با مدیریت هزینه در ارتباط می باشند. یکی از ابزارهای نوین جهت تحقق اه ... فوق سیستم محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات بر مبنای “هزینه ی ... مبتنی بر فعالیت” است، این سیستم از طریق بازنگری اطلاعات مالی (ترا ... مه ای وسود و زیانی) موسسه، شناسایی فعالیتهای اصلی، تعیین هزینه عملیاتی هریک از فعالیت ها، انتخاب عوامل ایجاد هزینه و محاسبه هزینه های عملیاتی مربوط به هر یک از موضوعات هزینه، نسبت به ارائه اطلاعات به مدیران اقدام می کند. از طرف دیگر و بر خلاف گذشته که از حسابداران به عنوان محاسبه کنندگان اعداد و ارقام یاد می ... د، امروزه عدم وجود حسابداری مدیریت در موسسات انتفاعی دور از ذهن بنظر می رسد، بطوریکه ارائه را ... ارهای گوناگون جهت مدیریت ... هزینه ها به یکی از مهمترین وظایف آنها تبدیل شده است

فهرست مطالب

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه

فصل دوم

بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز

بررسی روشهای مدیریت هزینه وانتخاب مناسبترین روش

مطالعه موردی شرکت واگن پارس اراک

مقدمه

واژه های کلیدی

هر روش دارای چه عوامل و شاخصهایی است

اولویت عوامل و شاخصهای هر روش چگونه است

کدام یک از روشهای مدیریت هزینه برای شرکت واگن پارس مناسبتر است؟ روش پژوهش

جامعه آماری

ابزار گردآوری داده‌ها

مدل اجرای تحقیق

شناسایی شاخصها واهمیت آنها در هر روش

تعیین وزن شاخص‌ ها

جمع آوری داده برای آزمون مدل

تأثیر دیگران بر ما را توضیح دهید

اجزای شخصیت موفق را نام ببرید

موفقیت شناسی

تفاهم

شهامت

خیرخواهی

مناعت

اعتماد به نفس

خودپذیری

برنامه ریزی در خانواده را از دید مدیریت خانواده شرح دهید

هدایت و راهبری خانواده را از دید مدیریت خانواده شرح دهید

ارزشی ... و نظارت در مدیریت خانواده را شرح دهید

دستاورد سازمانهای غیر انتفاعی را شرح دهید

مهارت نظری را تعریف کنید

مهارت انسانی را تعریف کنید

شیوه مدیریت دوره شکار و شبانی دارای چه ویژگی است

شیوه مدیریت دوره کشاورزی دارای چه ویژگی است

شیوه مدیریت دوره فرزانگی را شرح دهید

تأثیر به کارگیری تفاوت آدمیان در وسیله دریافت را در مدیریت بهینه خانواده شرح دهید

منابع فارسی

فصل سوم

نتیجه گیری و پیشنهادات

... گزارش کارآموزی در یک موسسه حقوق پرداز

گزارش کاراموزی موسسه حقوق پرداز خمین کارآموزی مدیریت