اختصاصی از فایل هلپ مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران ... با ... و پر سرعت .

مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران


مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

پایان نامه  پروژه مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران

 

فایل  ورد قابل ویرایش 

فقط  7000تومان 

 


چکیده:
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابت ... آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است

.بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و خطرمی پردازد و در بخش انتهایی مسئولیت مدنی مجنون با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و همچنین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تشریح می گردد و  انتهای فصل اشاره ای دارد به مسئولیت مدنی ... ت در قبال مجانین .
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی- محجور- مجنون- تقصیر-قاعده-اتلاف-تسبیب-خطر-قانون

 


... با ...


مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران