فایلکو

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ فایلکو خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان فایلکو برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها
اختصاصی از فایلکو جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها ... با ... و پر سرعت .

جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها


جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها

این فایل حاوی جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها می باشد که به صورت فرمت pdf در114 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه ... یداری و ... نمایید.

 

 

 

 

 

فهرست
مقدمه
تئوری اصطکاک
کاربرد یاتاقانها
یاتاقانهای ضد اصطکاکی
جنس یاتاقانهای ضد اصطکاکی
پسوند و پیشوندهای فنی یاتاقانها
پارامترهای موثر در انتخاب یاتاقانها
عوامل اصلی ... ... زود هنگام یاتاقانها
چرخه عمر یاتاقان
ابزارهای تعمیراتی یاتاقانها
نصب یاتاقانها
روغنکاری یاتاقانها
یاتاقانهای اصطکاکی
جنس یاتاقانهای اصطکاکی
عیب ی ... و رفع عیب
یاتاقانهای مغناطیسی

 

تصویر محیط برنامه


... با ...


جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها - آشنایی ,جزوه ,دوره ,آموزشی ,یاتاقانها ,دوره آشنایی ,آموزشی دوره ,جزوه آموزشی ,اصطکاکیجنس یاتاقانهای
جزوه آموزشی دوره آشنایی با یاتاقانها آشنایی ,جزوه ,دوره ,آموزشی ,یاتاقانها ,دوره آشنایی ,آموزشی دوره ,جزوه آموزشی ,اصطکاکیجنس یاتاقانهای
جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران
اختصاصی از فایلکو جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران ... با ... و پر سرعت .

جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران


جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران

این فایل حاوی جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران می باشد که به صورت فرمت pdf در 33 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه ... یداری و ... نمایید.

 

 

 

فهرست
موزه هنرهای معاصر تهران

 

تصویر محیط برنامه


... با ...


جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران - هنرهای ,معاصر ,جزوه ,موزه ,تهران ,آموزشی ,هنرهای معاصر ,موزه هنرهای ,معاصر تهران ,مطالعه موزه ,آموزشی مطالعه ,موزه هنرهای معاصر ,هنرهای معاصر ته
جزوه آموزشی مطالعه موزه هنرهای معاصر تهران هنرهای ,معاصر ,جزوه ,موزه ,تهران ,آموزشی ,هنرهای معاصر ,موزه هنرهای ,معاصر تهران ,مطالعه موزه ,آموزشی مطالعه ,موزه هنرهای معاصر ,هنرهای معاصر ته
برنامه متلب روش گرام اشمیت
اختصاصی از فایلکو برنامه متلب روش گرام اشمیت ... با ... و پر سرعت .

برنامه متلب روش گرام اشمیت


برنامه متلب روش گرام اشمیت

.در این برنامه روش گرام اشمیت بطورکامل نوشته شده است همراه با خطاها و تعداد تکرارها و یک برنامه کامل برای پروژه و پایانامه میباشد. ...


... با ...


برنامه متلب روش گرام اشمیت
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : برنامه متلب روش گرام اشمیت - برنامه ,گرام ,اشمیت ,متلب ,گرام اشمیت ,برنامه متلب
برنامه متلب روش گرام اشمیت برنامه ,گرام ,اشمیت ,متلب ,گرام اشمیت ,برنامه متلب
جزوه غلات و دیم کاری
اختصاصی از فایلکو جزوه غلات و دیم کاری ... با ... و پر سرعت .

جزوه غلات و دیم کاری


جزوه غلات و دیم کاری

جزوه غلات و دیم کاری

 

.

فصل اول:غلات

 

- غلات:

غله واژهای است عربی و جمع آن غلاة و یا غلات و به معنای در آمدیست که از اجاره امـلاک بدسـت مـیآیـد و نیـز بـه

حاصل زراعت گندم و جو و برنج؛ چاودار- یولاف و ذرت و ذرت خوشهای را بصورت جمع غلات گویند.

از نظر انرژی تولیدی درمیان غلات (کربوهیدرات) ذرت با تولید 837 کیلو ژول در ... تار و بعد از آن برنج بـا 737 کیلـو

ژول در ... تار و ذرت خوشهای با 477 کیلو ژول و گندم با 460 کیلو ژول به ترتیب دارای مقامهای اول تا چهارم هستند.

غلات را از نقطه نظر درجه حرارت به جوانهزنی به دو گروه تقسیم میکنند:

1- غلاتی که در آنها حداقل درجه حرارت بین 1-5 درجه سانتیگراد میباشدمانند گندم- جـو – یـولاف و چـاودار کـه

معروف به مناطق معتدله با سردسیری یا دانه ریز گویند.

2- غلاتی که در آنها حداقل درجه حرارت برای جوانه زنی نباید کمتر از 8 درجه سانتیگراد باشـد ماننـد ذرت – ارزن-

برنج- ذرت خوشهای که به آنها غلات گرمسیری یا دانه درشت گویند.

اما به طور کلی درجه اپتیمم درجه حرارت برای رویش تمامی غلات بین 25 تا 18 درجه سانتیگراد است.

- مراحل رویشی و زایشی غلات: مراحل رویشی در غلات شامل جوانه زدن ، تشکیل ریشهها، پنجه زنی و مراحل زایشـی

با طویل شدن ساقه شروع میشود و تشکیل و ظهور سنبله در مرحله بعدی گرده افشانی وسپس تشکیل دانـه و در انتهـا

رسیدن کامل میوه است نه رسیدگی فیزیولوژیک.

- اجزاء تشکیل دهنده عملکرد در غلات:

عملکرد غلات= وزن هزار دانه× تعداد دانه در سنبله× تعداد سنبله در بوته× تعداد بوته در واحد سطح

- نکات مهم و کلیدی:

پنجه زنی در غلات تقریباً در زمانی که گیاه دارای پنج برگ میباشد شروع میگردد.

در گندم معمولاً 2 تا 3 گل بارور میشوند اما در جو و ذرت فقط یک گل در سنبلهها بارور میشوند.

غلات به جزء ذرت و چاودار که دگرکشن هستند الباقی غلات گیاهان خودگشن هستند

سوالات تستی

 

1- نقش رطوبت در طول دوره آ ... رشد در غلات منجر به:

الف- چروکیده شدن دانهها و کاهش پروتئین میگردد.

ب- چروکیده شدن دانهها و افزایش پروتئین میگردد.

ج- افزایش هیدرات کربن و کاهش پروتئین میگردد.

د- چروکیده شدن دانهها، کاهش هیدرات کربن و افزایش و پروتئین میشود.

 

2- پنجه زنی غلات سردسیری در کدام یک از شرایط زیر تحریک میشود؟

الف- موقعی که عمق کاشت نسبتاً زیاد است.

ب- موقعی که درجه حرارت در موقع پنجه زنی پایین است.

ج- موقعی که درجه حرارت در موقع پنجه زنی بالاست.

د- موقعی که شدت نور هم زمان با پنجه زنی پایین است.

 

3- اسکوتلوم یا لپه (سپرچه) عبارت است؟

الف- بیرونیترین یاختههای آندوسپرم

ب- اولین برگ در غلات از نظر گیاه شناسی

ج- بخشی از دانه که بین جنین و آندوسپرم قرار دارد.

د- اولین برگ در غلات از نظر گیاه شناسی و بخشی از دانه که بین جنین و آندوسپرم قرار دارد.

 

4- یکی از اثرات c-c-c بر غلات عبارت است از؟

الف- پایین رفتن فشار اسمزی ب- مصرف آب زیادتر

ج- کوتاهتر شدن رشد میانگره د- بالا رفتن عملکرد تا 8%

  غلات و دیم کاری « 13»

 

5- عملکرد سنبله غلات عمدتاً توسط همبستگی مثبت با...........؟

الف- تعداد دانه و وزن دانهها تعیین میشودو نسبت به شرایط اقلیمی یکی از اجزای نامبرده تعیین کننده خواهد بود.

ب- تعداد و وزن دانهها تعیین میشود و اثر هر دو نسبتاً ی ... ان است.

ج- وزن دانه تعیین میشود و اثر عداد دانه نسبتاً قلیل است.

د- تعداد دانه تعیین میشود و اثر وزن دانه تاثیر چندانی ندارد.

 

پاسخنامه

 1- ب)

2- ب)

3- د)

4- ج) c-c-c یک ماده جلوگیری کننده از ورس در غلات است که سبب کاهش طول میانگرهها در غلات میشود.

 

  5- د) تعداد دانه در سنبله با عملکرد رابطه مثبت دارد

 

 

نوع فایل:pdf

  سایز:2.07mb

 تعداد صفحه:133

 


... با ...


جزوه غلات و دیم کاری
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : جزوه غلات و دیم کاری - غلات ,دانه ,درجه ,حرارت ,میشود ,پنجه ,درجه حرارت ,جزوه غلات ,تعداد دانه ,پروتئین میگردد ,تعیین میشود ,دانه تعیین میشود ,کاهش پروتئین میگردد
جزوه غلات و دیم کاری غلات ,دانه ,درجه ,حرارت ,میشود ,پنجه ,درجه حرارت ,جزوه غلات ,تعداد دانه ,پروتئین میگردد ,تعیین میشود ,دانه تعیین میشود ,کاهش پروتئین میگردد
تحقیق حماسه
اختصاصی از فایلکو تحقیق حماسه ... با ... و پر سرعت .

تحقیق حماسه


تحقیق حماسه

33 ص 

 

نیایش

        هرسر مویم ثنا خوان توباد ای چهرة‌جمیل ونامتناهی که درآئینة‌ آفرینش ، همة‌ نقش ها ونقاشی ها وصورت ها وصورتگریها از توست.هردم، نفسم به نام تو معطر باد،ای آنکه گل های هزاران رنگ باغ های جهان رایحه‌ایی از عطر پروردگار توست . کبوتر بی بال وپر طبعم،هواگرفتة‌عشق توباد،ای واژه آ ... ین وای توانایی که به کلام ،جذبه‌ی پرواز وبه شعر ،شور زیست ومعراج می بخشی وخماران محبتت راجامی از عشق لایزال عشق می‌نوشانی تا مست جاوید تو باشند مست زیست کنند،مست سربرخاک نهند و مست تو برخیزند.

 

 

 

 


مقدمه

          این تحقیق محصول تلاش دو ماهة‌من ودوستان عزیزم درگروه ادبیات بوده وما کوشیده ایم تحقیق را متناسب با درک ودریافت نوجوانان ارائه دهیم به همین علت از افراط درساده نویسی پرهیز کرده وخواسته ایم بین نثر ما و شعر فردوسی هماهنگی باشد. تاجایی که توانسته ایم به سبک وشیوة‌ ... طوس نزدیک شده ،به لحن حماسی وزبان پارسی پرداخته ایم واز آوردن واژه های سطحی وبیگانه دوری گزیده ایم  مگر در مواردی که ناگزیر بوده ایم واین مواردچنانکه درکل شاهنامه اندک است دراین تحقیق نیز از تعداد انگشتان در نمی گذرد.همچنین درگزینش شعرها علاوه برسادگی وزیبایی وظرافت شاعرانه درکلام ... طوس به آن بخش هایی که نوجوانان بتوانند با شعر فردوسی رابطة‌حسی برقرارکنند نیز توجه داشته ایم برای مثال : سرود دلبستگی پهلوانان به همسران ومادرانشان برای یک نوجوان حائزاهمیت بسیار است .درگزینش نمونه هایی از شعرها،برای پرهیز از دراز گویی واطناب کلام، ... اتی را که درسیر وقایع نقشی نداشته حذف کردیم . وناگفته نماند که ستایش پروردگار و ... دورزی پهلوانان راستین .وجه حکیمانه اشعار ... طوس است که در این نوشته نیز مورد نظر بوده ودرهمه حال کارهای بزرگ با یا د خداوند ویاری او با چاره گری فرد سامان می گیرد ودر آ ... امیدوارم این نوشته که حاصل تلاش ناچیز ما درزمینة‌ادبیات حماسی بوده مورد پسند وقبول خوانندگان گرامی واقع شود.

 

 


پیشگفتار

....


... با ...


تحقیق حماسه
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : تحقیق حماسه - تحقیق ,بوده ,حماسه ,تحقیق حماسه
تحقیق حماسه تحقیق ,بوده ,حماسه ,تحقیق حماسه
برنامه متلب روش محورگیری کلی
اختصاصی از فایلکو برنامه متلب روش محورگیری کلی ... با ... و پر سرعت .

برنامه متلب روش محورگیری کلی


برنامه متلب روش محورگیری کلی

در این برنامه روش محورگیری کلی بطورکامل نوشته شده است همراه با خطاها و تعداد تکرارها و یک برنامه کامل برای پروژه و پایانامه میباشد . ...


... با ...


برنامه متلب روش محورگیری کلی
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : برنامه متلب روش محورگیری کلی - برنامه ,محورگیری ,متلب ,برنامه متلب
برنامه متلب روش محورگیری کلی برنامه ,محورگیری ,متلب ,برنامه متلب
تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص
اختصاصی از فایلکو تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص ... با ... و پر سرعت .

تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص


تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص

فصل1

royal oak ، میشیگان ، شهری معمولی در وسط ... ست . مردم دوست دارند در آنجا زندگی کنند چون آنجا آرام و تمیز و امن است . اما در آن شب تابستانی واقعه وحشتناکی در خانه راحت در alden drive در حال وقوع بود .

johnny casteleone به دو مردی که همسر وی را پایین روی کف زمین نگه داشته بودند.نگاه می کرد، سپس به دوست قدیمی اش pauly cutrone نگاه کرد و گفت « به darlene صدمه نزنید او هیچ چیز  نمی داند.»

pauly گفت: « او تو را می شناسد و این به اندازه کافی بد است»

johny سعی کرد از روی زمین بلند شود اما نتوانست . pauly و مر دیگر که او را نگه داشته بود بسیار قوی بودند.

johny پرسید: «چرا اینکار را می کنی pauly ؟ ما دوست هستیم؟

pauly به سختی به دهان او زد و گفت: «بله ، ما دوست بودیم ، و به این دلیل است که mr.canelli عصبانی است . تو حرف زدی تو شاهدی علیه ما بودی . تو پلیس همه چیز را گفتی . تو قانون این کار را می دانی .» 

چاقویی در دست pauly بود johny  قانون را می دانست – اگر در مافیا بعدی و حرف زدی تو مردی .

johny گفت: طسریعا کارت را تمام کن»

pouly با خنده بدی گفت: « باشه اما اول دهانت را باز کن زبانت را لازم دارم .mr canelli می خواهد ببیند آیا بدون تو هم حرف خواهد زد. »

pauly دندانهای jihny را فشار داد و باز کرد و زبان او را با انگشتانش گرفت. او مرد سیاهپوش را ندید که پشت سروری وارد اطاق شد. او هرگز دستی را که او را کشت ندید – او فقط مرده افتاد . گردنش ش ... ته شده بود . مجرمین دیگر با شکفتی به بالا ... د اما قبل از اینکه بتوانند کاری انجام دهند مرد سیاهپوش روبروی آنها بود. او تفنگی در دست داشت اما از ان استفاده نکرد دستهایش اسلحه های او بودند چند ثانیه بعد آنها هم مرده بودند .

مرد سیاهپوش به johny و darlene نگاه کرد. او بلند و قوی بود اما چشمانش به سردی یخ بود . او گفت: « اینجا منتظر باش.» و از در بیرون رفت . یک دقیقه بعد او بازگشت . روی هر شانه یک جسد را حمل می کرد . – یکی مرد بود و دیگری یک زن بود .

darlene پرسید: « آنها کی هستند؟»

مرد سیاهپوش گفت:darlene ، johnny casteleone

  مرده اید.


... با ...


تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص - pauly ,darlene ,سیاهپوش ,johny ,بودند ,دوست ,eraser ترجمه ,داستان eraser ,تحقیق داستان ,داستان eraser ترجمه ,تحقیق داستان eraser
تحقیق داستان eraser(ترجمه شده) 33 ص pauly ,darlene ,سیاهپوش ,johny ,بودند ,دوست ,eraser ترجمه ,داستان eraser ,تحقیق داستان ,داستان eraser ترجمه ,تحقیق داستان eraser
کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه
اختصاصی از فایلکو کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه ... با ... و پر سرعت .

کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه


 کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه

توضیحات :

کارت ویزیت لایه باز پوشاک مجلسی مردانه مردانه همراه با وکتور کت و شلوار زمینه سفید و مشکی طراحی شده با رزولوشن 300 بصورت پشت و رو ( کت و شلوار , کارت ویزیت پوشاک , کارت ویزیت psd ) 

 

حجم :   6.73 مگابایت

ابعاد :  5 در 9 سانتیمتر

ساختار رنگ :   cmyk

فونت های مورد نیاز : ,b yekan


... با ...


کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه - کارت ,ویزیت ,مردانه ,پوشاک ,مجلسی ,کارت ویزیت ,مجلسی مردانه ,ویزیت پوشاک ,پوشاک مجلسی ,کارت ویزیت پوشاک ,پوشاک مجلسی مردانه ,ویزیت پوشاک مجلسی
کارت ویزیت پوشاک مجلسی مردانه کارت ,ویزیت ,مردانه ,پوشاک ,مجلسی ,کارت ویزیت ,مجلسی مردانه ,ویزیت پوشاک ,پوشاک مجلسی ,کارت ویزیت پوشاک ,پوشاک مجلسی مردانه ,ویزیت پوشاک مجلسی
تحقیق شیرین و فرهاد
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : تحقیق شیرین و فرهاد - شیرین ,فرهاد ,تحقیق ,تحقیق شیرین
تحقیق شیرین و فرهاد شیرین ,فرهاد ,تحقیق ,تحقیق شیرین
جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه
اختصاصی از فایلکو جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه ... با ... و پر سرعت .

جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه


جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه

این فایل حاوی جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه می باشد که به صورت فرمت word در 12 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه ... یداری و ... نمایید.

 

 

 

 

فهرست
ضوابط و استانداردهای کلی فضاها
آیین کار ایمنی پنجره‌های مدارس
ضوابط طراحی ایمنی پلکان
اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش
انواع استفاده در کاربری آموزشی و فرهنگی
آیین کار اصول جانمایی , طراحی و بهداشتی در تو ... , دستشویی و آبخوری مدارس
آیین کار مکان‌ی ... , ساختمان , تجهیزات و بهداشت بوفه مدارس
بهداشت مدارس

 

تصویر محیط برنامه


... با ...


جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه - آموزشی ,برنامه ,مطالعه ,فیزیکی ,جزوه ,طراحی ,برنامه فیزیکی ,جزوه آموزشی ,مطالعه برنامه ,آموزشی مطالعه ,فیزیکی مدرسه ,مطالعه برنامه فیزیکی ,آموز
جزوه آموزشی مطالعه برنامه فیزیکی مدرسه آموزشی ,برنامه ,مطالعه ,فیزیکی ,جزوه ,طراحی ,برنامه فیزیکی ,جزوه آموزشی ,مطالعه برنامه ,آموزشی مطالعه ,فیزیکی مدرسه ,مطالعه برنامه فیزیکی ,آموز
... پاو ... وینت نانو کامپوزیت ها
اختصاصی از فایلکو ... پاو ... وینت نانو کامپوزیت ها ... با ... و پر سرعت .

... پاو ... وینت نانو کامپوزیت ها

- واژه کامپوزیت از کلمه انگلیسی to compose به معنای ترکیب ... و مخلوط ... مشتق شده است .
-

 کامپوزیت ماده ای است که دارای چهار ویژگی زیر باشد:

 1- جامد

 2- ... ( در این تعریف کامپوزیت های طبیعی حذف می شوند )

 3- متشکل از دو یا چند جز ( یا فاز ) که از نظر شیمیایی یا فیزیکی کاملا” متفاوتند و بصورت پراکنده کنار هم قرار گرفته اند و لایه مشترکی بین آنها وجود دارد .

 

4- دارای خواص و ویژگی های مطلوبی هستند که هیچ یک از فازهای تشکیل دهنده به تنهایی نمی توانند آنها را داشته باشند .

 چند نمونه از کامپوزیت ها

 با ترکیب کاه و گل ترکیبی حاصل می شود که هم از کاه و هم از گل قوی تر است.
 چوب مثال خوبی از یک کامپوزیت طبیعی است که ترکیبی از الیاف و چسب      می باشد .
 
 بتن و فولاد ترکیب می شوند تا بتن مسلح را ایجاد کنند.
 
 تایر لاستیکی ترکیبی از مخلوط لاستیک و تقویت کننده ای نظیر فولاد ، آرامید یا نایلون می باشد.

 


و...
در 68 اسلاید
قابل ویرایش


... با ...


... پاو ... وینت نانو کامپوزیت ها
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... پاو ... وینت نانو کامپوزیت ها - کامپوزیت ,نانو ,پاووینت ,ترکیبی ,ترکیب ,نانو کامپوزیت ,پاووینت نانو
... پاو ... وینت نانو کامپوزیت ها کامپوزیت ,نانو ,پاووینت ,ترکیبی ,ترکیب ,نانو کامپوزیت ,پاووینت نانو
... پاو ... وینت نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک با عنوان تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی
اختصاصی از فایلکو ... پاو ... وینت نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک با عنوان تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی ... با ... و پر سرعت .

... پاو ... وینت نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک با عنوان تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

 نانوپودر چیست؟


پودر‌ها ذرات ریزی هستند که از خُرد ... قطعات جامد و بزرگ، یا ته‌نشین شدن ذرات جامدِ معلق در محلول‌ها به دست می‌آیند. بنابراین، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ی از ذرات دانست که اندازه‌ی آنها کمتر از 100 نانومتر است. (اگر یک متر را یک میلیارد قسمت کنیم، به یک نانومتر می‌رسیم. طبق تعریف، ساختار نانومتری ساختاری است که اندازه‌ی آن کمتر از 100 نانومتر باشد.)

•پودرها در سه ح ... نانوپودر به شمار می‌آیند:
ح ... اول: ساختار ذرات تشکیل‌دهنده‌ی پودر، در حد نانومتر باشد.
یعنی اگر ساختار ذرات تشکیل‌دهنده‌ی یک پودر را به صورت یکی از اشکال منظم هندسی در نظر بگیریم، میانگین اندازه‌ی اضلاع آن بین 1 تا 100 نانومتر باشد. مهمترین اشکال هندسی، کُره و مکعب‌اند. اگر ساختار ذرات تشکیل‌دهنده‌ی پودر را کُره فرض کنیم، باید قطر کُره کمتر از 100 نانومتر باشد و چنانچه ساختار آنها مکعب فرض شود، میانگین اضلاع مکعب باید در محدوده‌ی 1 تا 100 نانومتر قرار گیرد. برای مثال، بلورهای نمک طعام ساختاری مکعب‌شکل دارند. (شکل شماره‌ی 1)
یادآوری: اگر بیشترِ ذرات تشکیل‌دهندة پودر، ابعادی میان 1 تا 100 نانومتر داشته باشند، آن پودر، نانوپودر محسوب می‌شود.

 و...
در 37اسلاید
قابل ویرایش


... با ...


... پاو ... وینت نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک با عنوان تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... پاو ... وینت نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک با عنوان تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - نانو ,نانومتر ,ذرات ,پودر ,ساختار ,پاووینت ,تولید نانو ,نانو پودر ,نانومتر باشد ,پاووینت نانو ,عنوان تولید ,نانو تکنولوژی گرایش
... پاو ... وینت نانو تکنولوژی گرایش نانو فیزیک با عنوان تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی نانو ,نانومتر ,ذرات ,پودر ,ساختار ,پاووینت ,تولید نانو ,نانو پودر ,نانومتر باشد ,پاووینت نانو ,عنوان تولید ,نانو تکنولوژی گرایش
... برنامه سلانه معلم و دبیر هنر
اختصاصی از فایلکو ... برنامه سلانه معلم و دبیر هنر ... با ... و پر سرعت .

 ... برنامه سلانه معلم و دبیر هنر


 ... برنامه سالانه معلم و دبیر هنر

توجه توجه توجه

اگر دبیر یا معلم هنر  باشید و تاکنون موفق به تدوین برنامه سالانه براساس حرفه و تخصصی خود نشده اید همین الان با ... این فایل از ما صاحب یک برنامه سالانه مدون و اختصاصی شوید این فایل جدیدترین و کاملترین برنامه سالانه دبیر هنر می باشد


... با ...


... برنامه سلانه معلم و دبیر هنر
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... برنامه سلانه معلم و دبیر هنر - برنامه ,دبیر ,معلم ,سالانه ,سلانه ,برنامه سالانه ,سلانه معلم ,برنامه سلانه
... برنامه سلانه معلم و دبیر هنر برنامه ,دبیر ,معلم ,سالانه ,سلانه ,برنامه سالانه ,سلانه معلم ,برنامه سلانه
پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت
اختصاصی از فایلکو پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت ... با ... و پر سرعت .

پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت


پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت

فرمت فایل : power point  (لینک ... پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 27 اسلاید

 

 

 

 

 

جهان هستی از انرژی درست شده است.

•هر ... با توجه به نوع شخصیت خود که
•متشکل از ... شه واحساسات والگوهای رفتاری
•عادت هاو ذهنیت ها و احوال اوست دارای یک میدان انرژی خاص خود است.
 
قانون جذب :
nدر مورد هر چیزی که فکر کنید و بران تمرکز کنید به صورت تجارب زندگی تان بر شما ظاهر می شود.
nافکار فعلی ما زندگی اینده ما را می سازند.
nذهن انسان مثل اهن ربا است.
nانسان به طرف ... شه های غالب خود کشیده می شود.
 
 
احساسات وافکار منفی باعث الودگی امواج می شوند.
nانرژی به دنبال فکر می اید.وقتی که به چیزی فکریا توجه میکنید انگاه انرژی در مسیرتوجه شما جاری می شود.
nبرای خلق انرژی مثبت:
nارتباط با زمین
nتمرکزواگاهی وتوجه به بدن
nتنفس ارام ومتوازن

... با ...


پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت - انرژی ,مثبت ,پاووینت ,انرژی مثبت ,درباره انرژی ,پاووینت درباره ,پاووینت درباره انرژی
پاو ... وینت درباره انرژی های مثبت و اثر انرژی مثبت انرژی ,مثبت ,پاووینت ,انرژی مثبت ,درباره انرژی ,پاووینت درباره ,پاووینت درباره انرژی
... پاو ... وینت ریاضی پنجم ابت ... مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... پاو ... وینت ریاضی پنجم ابت ... مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید - پاووینت ,داده ,اسلاید ,نمایش ,مبحث ,ریاضی ,نمایش داده ,ریاضی پنجم ,پاووینت ریاضی
... پاو ... وینت ریاضی پنجم ابت ... مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید پاووینت ,داده ,اسلاید ,نمایش ,مبحث ,ریاضی ,نمایش داده ,ریاضی پنجم ,پاووینت ریاضی
... پاو ... وینت ریاضی پنجم ابت ... مبحث میانگین - 8 اسلاید
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... پاو ... وینت ریاضی پنجم ابت ... مبحث میانگین - 8 اسلاید - پاووینت ,اسلاید ,میانگین ,پنجم ,ریاضی ,مبحث ,مبحث میانگین ,ریاضی پنجم ,پاووینت ریاضی
... پاو ... وینت ریاضی پنجم ابت ... مبحث میانگین - 8 اسلاید پاووینت ,اسلاید ,میانگین ,پنجم ,ریاضی ,مبحث ,مبحث میانگین ,ریاضی پنجم ,پاووینت ریاضی
... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن
اختصاصی از فایلکو ... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن ... با ... و پر سرعت .

 ... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن


 ... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن

در اینجا نقشه زمین‌شناسی 250000: 1 تایباد به همراه شیت گزارش کامل آن با کیفیت بسیار عالی برای ... قرار داده شده است. محصول حاوی یک شیت نقشه با فرمتjpg و  دفترچه گزارش زمین‌شناسی آن با فرمت pdf و در 133 صفحه  می باشد. تصویر پیشنمایش مربوط به شیت نقشه همین محصول می باشد.


... با ...


... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن - نقشه ,گزارش ,زمین‌شناسی ,کامل ,تایباد ,نقشه زمین‌شناسی ,گزارش کامل ,250000 تایباد ,همراه گزارش
... نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تایباد به همراه گزارش کامل آن نقشه ,گزارش ,زمین‌شناسی ,کامل ,تایباد ,نقشه زمین‌شناسی ,گزارش کامل ,250000 تایباد ,همراه گزارش
پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها
اختصاصی از فایلکو پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها ... با ... و پر سرعت .

پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها


پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها

فرمت فایل : power point  (لینک ... پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 21 اسلاید

 

 

 

 

 

مقدمه :

•عوامل موثر بر رونق کشورهای صنعتی در دهه 1990 :

1) افزایش بهره وری با کامپیوتر و توسعه اینترنت

 2) ادغام و تحصیل شرکتها که باعث افزایش کارایی و هم افزایی شده و اثر مثبتی بر فرایند تولید در واحدهای انتفاعی داشته است .

«دردهه 1980 تحصیل شرکت از طریق نقدی و اهرمی بوده است .»

 

روش ... ید اهرمی

•در این روش شرکت سرمایه گذار تمام سهام عادی واحد انتفاعی دیگر را تحصیل می کند شرکت سرمایه گذار را جدید و شرکت در حال عملیات را شرکت قدیم می نامند . پس از تحصیل کل دارائی شرکت قدیم به شرکت جدید واگذار می شود و بخش اعظم سرمایه شرکت جدید نوعی بدهی است از این رو به آن روش اهرمی می گویند .  سرمایه اندک شرکت جدید توسط گروه کوچکی از سهامداران قبلی شرکت قدیم که معمولا مدیران بوده اند تامین می شود.
•توسعه سرمایه گذاری بین شرکتها باعث شده که حسابداری این نوع سرمایه گذاریها مورد توجه باشد .

... با ...


پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها - شرکت ,سرمایه ,شرکتها ,جدید ,گذاری ,تحصیل ,سرمایه گذاری ,شرکت جدید ,پاووینت درباره ,شرکت قدیم ,درباره سرمایه ,درباره سرمایه گذاری ,پاووینت دربار
پاو ... وینت درباره سرمایه گذاری بین شرکتها شرکت ,سرمایه ,شرکتها ,جدید ,گذاری ,تحصیل ,سرمایه گذاری ,شرکت جدید ,پاووینت درباره ,شرکت قدیم ,درباره سرمایه ,درباره سرمایه گذاری ,پاووینت دربار
... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم .
اختصاصی از فایلکو ... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم . ... با ... و پر سرعت .

 ... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم .


 ... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم .

 اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم .

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:28

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه :

الف – تشخیص و تبیین مساله :

1- تشخیص مساله :

2-   شرح و توضیح مساله و توصیف وضع موجود :

3- گردآوری    شواهد 1 :

گرد آوری اطلاعات   

تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده

الگوهای تدریس فردی  

انتخاب راه حل یا راه حل ها

انتخاب بهترین راه حل :

شرح و توضیح تغییر ایجاد شده و توصیف وضع موجود 

گرداوری شواهد 2  

نتیجه گیری  

منابع و ماخذ :

 

چکیده

گاهی آمار کودکان بازمانده از تحصیل سه و نیم میلیون نفر ارائه می شود و گاه بیشتر ازاین ،اما می توان آمار ارائه شده از دفتر پژوهشهای مجلس را ملاک قرار داد.  با این وجود  این آمار تا چه اندازه صحیح می باشد و تا چه اندازه در آمار ارائه شده ی کودکانی که جذب بازار کارشده اند و خانواده ها به دلایلی این آمار را ارائه نمی دهند و یا سهم کودکانی که اسیر گروه های بز ... اری و یا تکدی گری شده اند .

این پژوهش درباره دختری به نام زینب است که به دلایلی از تحصیل بازمانده است . از آنجایی که معلمان پایه اول او را مخل کلاس خود می دانستند من خود به شخصه مسئولیت آموزش او را جهت ورود به پایه اول به عهده گرفتم .

در پایان بعد از 4 ماه توانستم تغییرات شگرفی در این دانش آموز ایجاد کنم که باعث تحسین همکاران شد و اوتوانست با پشتکار خود به پایه اول وارد شود .


... با ...


... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم .
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : ... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم . - تحصیل ,بازمانده ,ایجاد ,پژوهی ,اقدام ,آمار ,اقدام پژوهی ,ایجاد انگیزه ,کودک بازمانده ,تحصیل ایجاد ,چگونه توانستم ,تحصیل ایجاد انگیزه ,پژوهی چگو
... اقدام پژوهی چگونه توانستم در کودک بازمانده از تحصیل ایجاد انگیزه کنم . تحصیل ,بازمانده ,ایجاد ,پژوهی ,اقدام ,آمار ,اقدام پژوهی ,ایجاد انگیزه ,کودک بازمانده ,تحصیل ایجاد ,چگونه توانستم ,تحصیل ایجاد انگیزه ,پژوهی چگو
پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی
اختصاصی از فایلکو پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی ... با ... و پر سرعت .

پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی


پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی

فرمت فایل : power point  (لینک ... پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 27 اسلاید

 

 

 

 

 

 

بخشی از اسلایدها :

یخچال طبیعی یا یَخ‌رود توده‌ای یخ است که بر اثر نیروی گرانش از نواحی بلند کوهستانی یا در نواحی قطبی، که دارای هوای بسیار سردی هستند، به آرامی جریان پیدا می‌کند.

 

اگر مشتی برف به محکمی در دست فشرده شود، برف به یخ تبدیل می‌شود. این همان رویدادی است که پس از بارش برف، در دره‌های مرتفع کوهستانی رخ می‌دهد. برف در کف دره، بر اثر فشار برف‌های بالایی فشرده و به یخ تبدیل می‌شود.


... با ...


پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی
عنوان وبلاگ : فایلکو
منبع :
برچسب ها : پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی - طبیعی ,یخچال ,آشنایی ,زیبا ,پاووینت ,درباره آشنایی ,زیبا درباره ,پاووینت زیبا ,تبدیل می‌شود ,زیبا درباره آشنایی
پاو ... وینت زیبا درباره آشنایی با یخچال های طبیعی طبیعی ,یخچال ,آشنایی ,زیبا ,پاووینت ,درباره آشنایی ,زیبا درباره ,پاووینت زیبا ,تبدیل می‌شود ,زیبا درباره آشنایی
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017