قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌س ... رست و بدس ... رست


ماده ۱ـ س ... رستی کودکان و نوجوانان فاقد س ... رست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن ... ... ی و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.


ماده ۲ـ امور مربوط به س ... رستی کودکان و نوجوانان بی‌س ... رست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ادامه مطلب