عباسیان 09127045177 lawyer

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ عباسیان 09127045177 lawyer خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان عباسیان 09127045177 lawyer برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

مواردی که چک قابل تعقیب کیفری است

1. دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک 

2.کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار ان چک صادر شده است

3.دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

4.تنظیم چک به شکل نادرست

5.صدور چک از حساب مسدوده

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : مواردی که چک قابل تعقیب کیفری است
مواردی که چک قابل تعقیب کیفری است
مهلت اعتراض ثالث

برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است بنابراین ارای دادگاهها بدون محدویت زمانی قابل اعتراض شخص ثالث می باشند 

مطابق ماده 422قانون ایین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از احرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرا در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است. 

در اعتراض ثالث پیش از اجرای حکم مورد اعتراض نیز چنانچه حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است ساقط شده باشد قابل پدیرش نیست 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : مهلت اعتراض ثالث - اعتراض ,ثالث ,قابل ,اعتراض ثالث ,ماخذ اعتراض ,مورد اعتراض
مهلت اعتراض ثالث اعتراض ,ثالث ,قابل ,اعتراض ثالث ,ماخذ اعتراض ,مورد اعتراض
شهادت دروغ

هر در دا گاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ دهد به سه ماه ویک روز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود ماده 650 قانون مجازات ی

این جرم یک جرم مطلق است

شهادت باید در دادگاه و نزد مقامات رسمی باشد و منظور از مقامات رسمی انی است که صلاحیت استماع شهادت را داشته باشند است 

برای کتمان شهادت در قانون مجازات در نظر گرفته نشده است 

تعقیب متهم به شهادت دروغ منوط به صدور رای از طرف دادگاه است  

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شهادت دروغ - شهادت ,دروغ ,رسمی ,مقامات ,مقامات رسمی ,شهادت دروغ ,قانون مجازات
شهادت دروغ شهادت ,دروغ ,رسمی ,مقامات ,مقامات رسمی ,شهادت دروغ ,قانون مجازات
بغی و افساد فی الارض

باغی :گروهی که در برابر اساس نظام قیام مسلحانه کند باغی است 

فساد در لغت در مقابل مفهوم صلاح است که مفاهیمی عام هستند به طوری که هر عمل صالح انجام دهد صالح و اگر نفعی متوحه دیگران کند مصلح است 

در مقابل هر فسادی را مرتکب شود فاسد و چنانچه ضررش از ان رفتار متوجه دیگران شود مفسد است 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : بغی و افساد فی الارض - است 
بغی و افساد فی الارض است 
نبش قبر

هر بدون محوز مشروع نبش قبر نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم میشود و اگر حرم دیگری با نبش قبر مرتکب شود به مجازات ان هم محکوم میشود

نبش قبر به معنی شکافتن گور است به نحوی که حسد مدفون در ان اشکار شود بنابراین تبش قبر مقد است و با کندن محل و فقدان جسد میت تحقق جرم منتفی است 

منظور از مجوز؛اجازه مقامات قضایی است و متظور از مجوز مشروع علاوه بر موارد قانوتی مانند وم معاینه حسد ؛مواردی مانند دفن میت در زمین غصبی که مانع تخقق جرم میشود


اطلاق جرم نبش قبر مقتضی ان است که نسبت به مسلمان و غیر مسلمان حاکم باشد

این حرم از جرایم عمذی است و عنصر معنوی ان سونیت عام است بنابراین کتدن زمین به قصد دیکری و کشف اتفاقی حسد مشمول عنوان نبش قبر نمی گردد

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : نبش قبر - میشود ,محکوم میشود
نبش قبر میشود ,محکوم میشود
قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه

در صورتی که ورثه مطابق صورت تحریر ترکه ترکه را قبول کنند باید طرف یک ماه از تاریخ فوت مورث به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه م مند که دیون متوفی را در حدود ترکه پرداخت کنند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد 

در صورتی که بعضی ورثه ترکه را قبول و بعضی رد کنند انها که قبول د اقدامات لازم برای اداره ترکه و ادای دیون و حقوق و وصول مطالبات انجام می دهند و دیگران حق اعتراض ندارند اگر چیزی از ترکه بماند سهم انهای که رد کرده اند به انها داده می شود و انها که قبول د مستحق دستمزد درصورت عدم توافق مطابق نظر دادگاه هستند 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه - ترکه ,قبول ,صورت ,انها ,دیون ,تحریر ,تحریر ترکه ,صورت تحریر ,قبول د ,مطابق صورت
قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ترکه ,قبول ,صورت ,انها ,دیون ,تحریر ,تحریر ترکه ,صورت تحریر ,قبول د ,مطابق صورت
عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال ویژه ای هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک رفتار ارادی ضد اجتماعی می شوند به نحوی که با وجود ان اوضاع و احوال رفتار یاد شده در جهت اعمال یک حق و یا انجام تکلیف تلقی وفقدان ان اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می شود 

عوامل موجهه جرم از نظر ماهیت بر دونوع خصوصی و عمومی هستند 

عوامل موجهه عمومی جرم عبارت اند از 

1.حکم قانون و امر امر قانونی 

2. وم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم 

3.ح ضرورت

4. تادیب و تنبیه صغار و مجانین

5.عمل جراحی یا طبی صروری با رضایت مجنی علیه

6. رضایت در عملیات ورزشی 

7.رضایت در سقوط قصاص و دیه درقتل و دیگر جرایم علیه تمامیت جسمی به حکم قانون 


عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : عوامل موجهه جرم - عوامل ,موجهه ,رضایت ,اوضاع ,احوال ,عوامل موجهه
عوامل موجهه جرم عوامل ,موجهه ,رضایت ,اوضاع ,احوال ,عوامل موجهه
خیانت در امانت
خیانت در امانت عبارت است از تصاحب استعمال تلف یا مفقود اموال یا اسناد به زیان مالکان یا متصرفان انها هنگامی که اشیا یاد شده به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا وک یا هر کار بااجرت یا بی اجرت به ی داده شده و قرار شده که اشیا مذبور بازگرداننده شود یا به مصرف معین برسد
برای تخقق خیانت در امانت سه شرط لازم است 
1.وجود قرارداد قبلی
2.وجود شی 
3.تحویل شی  
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : خیانت در امانت - خیانت
خیانت در امانت خیانت
غصب عناوین و مشاغل

اگر ی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف ت خود را در مشاغل تی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخ دهد به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود و اگر برای دخ یا معرفی خود سندی حعل کرده باشد مجازات جعل نیز خواهد داشت ماده 555قانون محازات ی

جرم موضوع این ماده مطلق است و با ترک فعل محقق نمی شود 

چنانچه ی با غصب عنوان مرتکب کلاهبرداری شود تعدد معنوی بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : غصب عناوین و مشاغل
غصب عناوین و مشاغل
حق العمل کار

حق العمل کار ی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی کرده ودر مقابل حق العمل دریافت می کند 

حق العمل کار در مقابل بیمه اموال هیچ تکلیفی ندارد مگر اینکه آمر دستور داده باشد 

ودر صورت تقصیر مسول کلیه خساراتی که نیز از عدم رعایت دستور امر ناشی شده است 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حق العمل کار - العمل
حق العمل کار العمل
تفاوت محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد 19و 25 قانون مجازات ی

1.محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده 19 مجازات اصلی است ولی محرومیت مذکور در ماده 25 مجازات تبعی است 

2.محرومیت مذکور در ماده 19 در حکم دادگاه قید می شود ولی محرومیت ماده 25 در حکم قید نمی شود 

3.مدت محرومیت مقرر در ماده 19 براساس درجه مجازات تعیین می شود ولی محرومیت مقرر در ماده 25 نوع جرم تعیین می شود 

4. محرومیت مقرر در ماده 19 در سابقه کیفری متهم درج می شود ولی محرومیت ماده 25 در سابقه کیفری درج نمی شودو بعد از گذشت مدت مقرر اثر آن نیز از بین می رود 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تفاوت محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد 19و 25 قانون مجازات ی - محرومیت ,ماده ,مقرر ,مجازات ,محرومیت مقرر ,سابقه کیفری ,محرومیت ماده ,محرومیت مذکور ,حقوق اجتماعی
تفاوت محرومیت از حقوق اجتماعی در مواد 19و 25 قانون مجازات ی محرومیت ,ماده ,مقرر ,مجازات ,محرومیت مقرر ,سابقه کیفری ,محرومیت ماده ,محرومیت مذکور ,حقوق اجتماعی
غیر قابل گذشت بودن جرایم

چنانچه قابل گذشت بدون جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد 

با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 103 قانون مجازات ی است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 این قانون احصا شده است جرم پولشویی نیز مشمول عمومات است 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : غیر قابل گذشت بودن جرایم - قابل ,گذشت ,جرایم ,قابل گذشت ,بودن جرایم ,گذشت بودن
غیر قابل گذشت بودن جرایم قابل ,گذشت ,جرایم ,قابل گذشت ,بودن جرایم ,گذشت بودن
لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت ایران مصوب 26/1/59

عباسیان:


 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضیدر حکومت ایران (مصوب 26/1/1359)


 


‌ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم‌اند:

ف

‌الف ـ اراضی موات و مراتع


ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح ی به استرداد آنها حکم داده است.


ج ـ اراضی بایر که قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.


‌د ـ اراضی دایر

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت ایران مصوب 26/1/59 - اراضی , ی ,قانونی , ی ایران ,ایران مصوب , ,حکومت جمهوری ,لایحه قانونی , ایران ,حکومت
لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت ایران مصوب 26/1/59 اراضی , ی ,قانونی , ی ایران ,ایران مصوب , ,حکومت جمهوری ,لایحه قانونی , ایران ,حکومت
ابطال سند با شهادت شهود

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى 


✅چکیده:

با عنایت به اینکه بر اساس نظریه شورای نگهبان، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع شناخته و ابطال گردیده است بنابراین دعوای ابطال و اصلاح اسناد رسمی با استناد به شهادت شهود مسموع است.


تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۶۱۴

مرجع صدور:

شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران


✅رای بدوی


در خصوص دعوی ع.ه. با وک س.م. به‌طرفیت خواندگان ۱- د.ه. با وک م.الف. و ع.م. ۲- س.د. به‌ خواسته ابطال و اصلاح صلح‌نامه شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ دفترخانه شماره … اسناد رسمی تهران و اعلام حق فسخ خواهان در صلح‌نامه مذکور و خسارات دادرسی که خواهان در دادخواست تقدیمی منظور از خواسته ابطال (ابطال عبارت حق فسخ ندارد) به‌عنوان یک جمله خلاف توافق طرفین و منظور از اصلاح صلح ‌نامه، اعلام فسخ مادام‌العمر موکل وی به‌جای عبارت (حق فسخ ندارد) می‌باشد

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ابطال سند با شهادت شهود - ابطال ,شماره ,اصلاح ,شهادت ,اسناد ,خواسته ابطال ,شهادت شهود ,اسناد رسمی
ابطال سند با شهادت شهود ابطال ,شماره ,اصلاح ,شهادت ,اسناد ,خواسته ابطال ,شهادت شهود ,اسناد رسمی
وصول اجاره بها معوقه از محل رهن


روش وصول #اجاره_بهای_معوقه از محل رهن


♻️هرگاه مستاجر پس از انقضای مهلت اجاره، عین مستاجره را تخلیه نکند؛ موجر می تواند برای تخلیه به دایره اجرایِ اداره ثبت مراجعه کند. 

♻️موجر باید کل مبلغ ودیعه را به آن دایره بسپارد و همزمان گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر وزیان به دایره اجرا تحویل دهد. 

♻️دایره اجرا مبلغ رهن را به مستاجر نمی دهد و فقط پس از صدور رای دادگاه و ر مطالباتِ موجر، اقدام به رد آن به مستاجر میکند.

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : وصول اجاره بها معوقه از محل رهن - دایره ,مستاجر ,وصول اجاره
وصول اجاره بها معوقه از محل رهن دایره ,مستاجر ,وصول اجاره
شروط ضمن عقد نکاح
دادگستری:
 شروط ضمن عقد نکاح

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین میتوانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد ضمن عقد نکاح یا عقد خارجِ لازم درج نمایند لازم به ذکر است که مقتضای عقد دو نوع می باشد:  (مقتضای ذات و مقتضای اطلاق)...
مقتضای ذات:
به جزء لاینفک عقد و آنچه از عقد جدا نشدنی است گویند. مثلا لازمه ذات عقد بیع، ملکیت است لذا شرط خلاف آن نه تنها باطل بلکه مبطل عقد است (ماده ۲۳۳ قانون مدنی) و در نکاح، رابطه زوجیت و محرمیت لازمه ذات آن محسوب میشود لذا هر شرطی بر خلاف آن نه تنها موجب بطلان شرط است بلکه باعث بطلان عقد نیز می شود در نتیجه  منظور از شرط خلاف مقتضای  عقد در ماده ۱۱۱۹ و ۲۳۳ قانون مدنی شرط برخلاف مقتضای ذات عقد است...


دادگستری:
دادگستری:
https://telegram.me/lawyer1982
http://eslamabasian.blog.ir
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شروط ضمن عقد نکاح - مقتضای ,خلاف ,مدنی ,ماده ,دادگستری ,نکاح , دادگستری ,قانون مدنی ,ماده ۱۱۱۹
شروط ضمن عقد نکاح مقتضای ,خلاف ,مدنی ,ماده ,دادگستری ,نکاح , دادگستری ,قانون مدنی ,ماده ۱۱۱۹
غصب و استیلا

غصب


طبق مادہ 308 غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر بہ نحو عدوان. این تعریف سہ رڪن دارد:


1⃣ استیلاء: استیلاء یعنے سلطہ یافتن، تصرف ڪردن. غاصب باید مال را تصرف ڪند تا بشود غاصب. اگر ڪسے فقط ممانعت از حق ڪند غاصب نیست ولے ضامن است بہ موجب اتلاف یا تسبیب (مادہ 309 ق.م).

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : غصب و استیلا - غاصب ,استیلاء
غصب و استیلا غاصب ,استیلاء
غصب و استیلا بر حق غیر

غصب


طبق مادہ 308 غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر بہ نحو عدوان. این تعریف سہ رڪن دارد:


1⃣ استیلاء: استیلاء یعنے سلطہ یافتن، تصرف ڪردن. غاصب باید مال را تصرف ڪند تا بشود غاصب. اگر ڪسے فقط ممانعت از حق ڪند غاصب نیست ولے ضامن است بہ موجب اتلاف یا تسبیب (مادہ 309 ق.م).


◀️ممانعت از حق:

یک نفر مے خواهد بہ خانہ ے خودش برود و یک نفر جلوے در ایستادہ و مے گوید نمے گذارم بروے داخل. این فرد غاصب نیست اما اگر صاحب خانہ برود و شب را در هتل بہ سر برد مے تواند براے هزینہ ے هتل بہ شخص مانع رجوع ڪند.


2⃣ حق غیر: قانونگذار اینجا گفتہ حق غیر، بخاطر اینڪہ نمے خواستہ غصب را فقط نسبت بہ اشیاء بگوید. غصب خیلے وسیع است و شامل حقوق مالے هم مے شود مثل حق انتفاع، چون حق از مال گستردہ تر است.

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : غصب و استیلا بر حق غیر - غاصب ,استیلاء ,غاصب نیست
غصب و استیلا بر حق غیر غاصب ,استیلاء ,غاصب نیست
شرایط ازدواج مجدد مرد

✍ ازدواج مجدد مرد 


 مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند؛ مگر در موارد زیر:

1 - رضایت همسر اول.

2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف شویی.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج 

5 - محکومیت زن

6 - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر 

7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 - عقیم بودن زن.

9 - غایب مفقودالاثر شدن زن


توجه به این نکته ضروری است که ازدواج دوم مرد متاهل طبق قوانین فعلی هیچ منعی ندارد و تنها برای همسر اول ، حق طلاق ایجاد خواهد شد.

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شرایط ازدواج مجدد مرد - همسر ,ازدواج ,ازدواج مجدد
شرایط ازدواج مجدد مرد همسر ,ازدواج ,ازدواج مجدد
جعل کامپیوتری یا رایانه ای

✍دادنامه در خصوص بزه جعل کامپیوتری


✅ رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر افترا، توهین، انتشار ع مستهجن (متعلق به شاکیه)، دسترسی غیرمجاز ( ایمیل) در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای (ایجاد صفحه در سایت فیس‌بوک به نام شاکیه)، موضوع شکایت خانم ز. ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد 

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : جعل کامپیوتری یا رایانه ای
جعل کامپیوتری یا رایانه ای
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017