استفاده از تجربیات و اندوخته ‌های دیگران

... علی علیه السلام می فرمایند: «شما هیچ وقت نمی‌توانید همه چیز را تجربه کنید»

همه چیز را همه انسان‌ها تجربه می کنند و هر فرد به نوبه خود در جریان زندگی خود تجربه‌هایی را ... ب می کند؛ در نتیجه افراد باید از تجربه و اندوخته دیگران استفاده کنند و بدانند که دیگران چه کارهایی را انجام داده که ش ... ت خورده اند و یا پیروز شده‌اند.

در واقع باید را ارهای دیگران را تجربه‌ی خود قرار دهید و انسان‌های موفق را الگوی خود قرار داده و انسان‌های ناموفق را به عنوان الگوی ناموفق و تجربه تلخ بدانید.

به دست آوردن تجربه از طریق دیگران، راه و روش زندگی را مشخص کرده و امید انسان را زیاد می‌کند.

tebyan