مردم بعضی وقتا مایه ی شگفتی من میشن ؛ اون از دیروز که کشف ... بعضیا تصویر زمینه ی موبایلشونو ، ع ... خودشون میزارن (و هنوزم نمی تونم این حجم از خودشیفتگی رو بپذیرم) ، اینم از امروز که داشتم از خیابون رد می شدم و یه خانومه داشت از اون طرف می دوید و وقتی به من رسید در حین دویدن گفت :"مقنعه تو بکش جلو" بعدشم تو افق محو شد.خدای من.صحنه ی عجیبی بود جدا.