هم رفتنم خطاست هم بازگشتنم

چون اَرّه در گَلویِ سپیدار مانده‌ام...!علیرضا_بدیع

زنی با تار تنهایی 

لباس تور می بافد 

زنی در کنج تاریکی 

... نور می خواند.

زنی خو کرده با زنجیر 

زنی مانوس با زندان 

تمام سهم او اینست 

نگاه سرد زندانبان ...!

فریبا_شش_بلوکی