دوره خصوصی کاربر رایانه در آموزشگاه خوارزمی در حال برگزاری است

این دوره هر روز از ساعت 13 الی 19 با حضور دانش آموزان رشته دیپلم کامپیوتر برگزار می شود.

دبیر این دوره : سرکار خانم صادقی ... کامپیوتر میزان سابقه تدریس 10 سال

جهت ثبت نام بت شماره 32217997 - 086  تماس بگیرید