ازکجا بفهمیم طرفمان در خواستگاری راست می گوید؟

صداقت مهمترین اصل در زندگی ... شویی است .

اگر زندگی ما بر دروغ بنا شود ، زندگی دوام نمی آورد. براساس آموزه های دینی ما، منشا همه گناهان ما دروغ است.


☀️ ... صادق(ع) می فرمایند : همه گناهان و پلیدی ها دراتاقی قرار گرفته که کلیدش دروغ است . این خطرناک است . زندگی انسان را نابود می کند.


 این مربوط به مجردها ست ، من به ... انی که می خواهند ازدواج کنند می گویم : عزیزان بنا را برصداقت بگذارید.

قبل از ازدواج صداقت ب ... ج بدهید یا طرف شما را انتخاب می کند یا نمی کند . شما همان که هستید بگویید . اگر انتخاب کرد، دیگر دغدغه ندارید .  چون شما را آگاهانه انتخاب کرده است و اگر انتخاب نکرد ، خدا بزرگ است . ... ی دیگر که هم شأن شما باشد و بتواند شما را بپذیرد پیدا میشود . دروغ نگویید . اینکه می گوییم در فرایند خواستگاری صداقت داشته باشید منظور این نیست که تمام راز زندگیتان را بگویید . منظور این نیست مسائلی که قبلا در زندگی داشته اید : گناهی که بوده و تمام شده ، توبه کردید ، ... ی هم نمیداند ، یک بیماری روحی روانی بوده درمان شده، منظور اینها نیست . "جز راست نباید گفت ، هر راست نشاید گفت ." نباید هر راستی را بگوییم . 

 صداقت یعنی مسائلی را بگویید که به زندگی آینده شما مربوط می شود و در زندگی شما اثر دارد .  ولی مسائلی بوده که ربطی به زندگی شما و آینده شما ندارد ، ... ومی ندارد اینها را بگویید و اگر این ها را نگویید ، معنایش عدم صداقت نیست .


 ازکجا بفهمیم طرفمان راست می گوید؟

مثلا آقا به خواستگاری شما می آید ، هرچه شما میگویید می پذیرد ، هرشرطی می گذارد، هرقول و قراری که می گذارید ،می پذیرد و هرچه شما می گویید، می پذیرد و می گوید : اتفاقا من هم همین مد نظرم بود . ما یک روح در دو بدن هستیم . اگر ... ی این جوری پیدا شد باید در آن شک کرد . درصداقت آن باید تردید کرد .  مگر می شود دو نفر مثل هم باشند .دو تا ژن ، دو تا وراثت ، دو تا مادر، دو تا پدر ، دو تا رسم و رسوم و سبک زندگی و محیط . یک راهش این است و راه دیگر ، سوال های مع ... است .

... _دهنوی _ برنامه گلبرگ 88/5/8


⏳ ادامه دارد ....