به نام خاق هستی

cpu:

واحد پردازش مرکزی یکی از مهم ترین اجزای کامپیوتر محسوب میشود.این واحد بیانگر سرعت پردازش دستورات کامپیوتر است.سرعتcpuبر حسب گیگاهرتز{ghz}محاسبه می شود. بنابرین یک cpuپنتیوم 1گیگاهرتزی است.دو شرکت به نامamdوintelبزرگترین تولید کنندگان cpu شناخته شده اند.

یک cpu دارای اجزای زیر است:

واحد کنترل:{control unit}

واحد کنترل مسعولیت کنترل ترتیب و زمان بندی سایر اجزایcpuرا بر عهده دارد.

واحد محاسبه و منطق{arithmetic logic unit}:

این بخشمحاسبات ریاضی را با استفاده از داده های ذخیره شده در ثبات های درونcpuانجام می دهد.

گذرگاه انتقال{bus}:

گذرگاه انتقال کامپیوتر داده ها را بین حافه ثبات ها جا به جا میکند.متشکرم بابت خواندن بخش چهارم این بخش.

با تشکر

مجیب