اختصاصی از فور فایل طرح توجیهی تولیدپارچه های فیلامنت در فیلامنت ... با ... و پر سرعت .

طرح توجیهی تولیدپارچه های فیلامنت در فیلامنت


طرح توجیهی تولیدپارچه های فیلامنت در فیلامنت

طرح توجیهی تولید پارچه های پیراهنی فیلامنت در فیلامنت

ظرفیت اسمی تولیدات:1350000مترمربع و معادل 2 تن

نوع تولیدات: پارچه پیراهنی

فرمت:pdf

تعداد صفحات:16

تعداد شاغلین:20 نفر

 


... با ...


طرح توجیهی تولیدپارچه های فیلامنت در فیلامنت